Magyar
English
 
Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Előadások
 
 • Rólunk
 • Rendezvények 1991-2008
 • Rendezvények
 • Kiadványok
 • Oktatás
 • Tanulmányok
 • Sajtóközlemény
 • Mérleg
 • Kapcsolatok
   
   
 • Elnökség
 • Alapszabály

A KERESZTÉNY-ZSIDÓ TÁRSASÁG

ELNÖKSÉG 2013

1, Beer Miklós - váci püspök – KZST társelnök

2, Bölcskei Gusztáv - püspök, zsinati elnök, Magyarországi Református Egyház

- KZST társelnök

3, Csernák István - superintendens, Magyarországi Metodista Egyház

Nevében: Pásztor Zoltán – világi elnök

4, Darvas István – tanár, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem

5, Dobner Győző - baptista lelkész

6, Domán István - professzor emeritus, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem

7, Fabiny Tamás - evangélikus püspök – KZST ügyvezető elnök

8, Heisler András – elnök, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége -

KZST társelnök

9, Haraszti György - egyetemi tanár, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem

10, Hausmann, Jutta - egyetemi tanár, Evangélikus Hittudományi Egyetem

11, Hídvégi György - tiszteletbeli elnök, Magyar-Izraeli Baráti Társaság

12, Hídvégi Máté - egyetemi tanár

13, Horányi Özséb - egyetemi tanár, elnök - Pax Romana

14, Kalota József - Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi

Orthodox Exarchátus, protobresbiter

15, Kamarás István - vallásszociológus

16, Lednitzky András – elnök, Szegedi Zsidó Hitközség, Izrael Állam

tiszteletbeli konzulja

17, Máté-Tóth András - egyetemi tanár

18, Németh Pál - református lelkész, főiskolai tanár

19, Ócsai Tamás - unióelnök, Hetednapi Adventista Egyház

20, Papp János - elnök, Magyarországi Baptista Egyház – KZST társelnök

21, Pataky Albert - elnök, Magyar Pünkösdi Egyház

22, Róna Tamás - tanár, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem

23, Szent-Iványi Ilona - unitárius lelkész

24, Szécsi József - docens, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem – KZST

főtitkár

25, Szigeti Jenő - professzor emeritus, Adventista Teológiai Főiskola

26, Szita Szabolcs - ügyvezető igazgató, a Holocaust Dokumentációs Központ

27, Török Csaba - főiskolai tanár, Esztergomi Hittudományi Főiskola

28, Varga Béla - közgazdász

Ellenőrző Bizottság elnök: Sebes József – Raoul Wallenberg Egyesület elnöke

Pénzügyi referens: Lukács Tamásné – pénzügyi előadó

 

 

A KERESZTÉNY-ZSIDÓ TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA - 2013

1.

A társadalmi szervezet neve: Keresztény-Zsidó Társaság.

2.

Székhelye: 1052 Budapest, Deák tér 4.

3.

A Társadalmi szervezet céljai és feladatai:

- A Keresztény-Zsidó Társaság vallási jellegű, vallásközi társadalmi szervezet, ennek

megfelelően az alábbi, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. CLVI. törvény 26.§./C.pont

3., 4., 5., valamint 11. és 12. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységet végzi.

Közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet, a működéssel kapcsolatban bárki

betekintést nyerhet.

3.1.

A törvény 26.§.C.:

3. pont: tudományos tevékenység, kutatás

4. pont: nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

5. pont: kulturális tevékenység

11. pont: hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

12. pont: emberi és állampolgári jogok védelme

3.2.

Célok és feladatok:

- A keresztény-zsidó párbeszéd ökumenikus keresztény és zsidó alapokról történő munkálása.

- A közvélemény pozitív alakítása a keresztény-zsidó kapcsolatok vonatkozásában.

- Kulturális tevékenység, előadássorozatok, vallási hagyományok ápolása.

- Teológiai, tudományos, művészeti vonatkozások munkálása.

- Soá kutatás /vészkorszak/.

- A keresztény-zsidó megbékélést elősegítő információk gyűjtése, feldolgozása.

- Folyóirat- és könyvkiadás, valamint előadások, bel- és külföldi konferenciák rendezése.

- Közös imaalkalmak, lelki közösséget építő ill. erősítő összejövetelek szervezése.

- Állandó kapcsolattartás a különböző keresztény egyházakkal és zsidó hitfelekezetekkel,

szervezetekkel, médiákkal és személyiségekkel.

- Küzdelem a vallási, politikai és mindenféle antiszemitizmus és az agresszív vallásellenesség

minden megnyilvánulása ellen.

- A társaság tevékenységét a nyíltság és függetlenség alapvető figyelembevételével végzi;

tagjai a társadalom egyetemes erkölcsi érdekeinek szolgálatában állva nem kívánnak a napi

vallási és politikai küzdelmekben részt venni, de vállalják a társadalmi, erkölcsi érdekek

megvalósulását előmozdító új gondolatokat, törekvéseket bármely rétegből, érdekcsoportból,

vallási közösségből erednek is.

- A társaság nyilatkozatokat, állásfoglalásokat nem ad ki.

- A szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoktól

támogatást nem kaphat, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselő-

jelöltet a választásokon nem állíthat és nem támogathat, továbbá a szervezet megyei-, fővárosi

önkormányzati jelöltet a választásokon nem állíthat és anyagi támogatást azoknak sem nyújt.

- A társaság, mely közhasznú szervezet, semmilyen tömegdemonstrációt nem szervez és

abban nem vesz részt.

- Vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat

nem veszélyeztetve végez; ilyen tevékenység lehet a fent említett előadások és konferenciák

anyagainak megjelentetése, a szervezet tevékenységéről a tagság tájékoztatására kiadott

füzetek, emlékeztetők, és egyéb vallásközi biblikus kiadványok kiadása; a gazdálkodás

során elért eredményt a társaság nem osztja fel, azt közhasznú tevékenységeinek elősegítése

érdekében használja csak fel.

4.

A társadalmi szervezet tagjai.

4.1.

A tagsági viszony, a tagok jogai és kötelezettségei.

4.1.1.

A társadalmi szervezet rendes tagja:

- Részt vehet a társadalmi szervezet tevékenységében és rendezvényein.

- Választhat és választható a társadalmi szervezet szerveibe.

- Köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek.

- A társadalmi szervezetnek csak nagykorú személy lehet tagja.

4.1.2.

- Pártoló tag lehet minden természetes és jogi személy, aki a 4.1.1. pontnak megfelel és

tevékenységével elősegíti a társadalmi szervezet célkitűzéseinek megvalósítását.

- A pártoló tagok részt vehetnek a társadalmi szervezet rendezvényein, gyűlésein,

javaslattételi joggal, tisztségre nem választhatnak és nem választhatók.

4.1.3.

- Tiszteletbeli tag lehet minden természetes és jogi személy, akit a közgyűlés vagy a

közgyűlés felhatalmazása alapján az elnökség annak nyilvánít; jogai megegyeznek a pártoló

tagok jogaival.

4.1.4.

- A tagsági viszony a 4.1.1. pontban írt feltételek alapján az elnökség döntésével és

nyilvántartásba vétellel keletkezik.

4.1.5.

Megszűnik a tagsági viszony:

- A tag szóbeli vagy írásos kilépésével.

- Ha a tag egy éve keresztül, felszólítás ellenére nem fizet tagdíjat.

- Ha a társadalmi szervezet közgyűlési határozat alapján feloszlik, megszűnik, más testületbe

olvad.

- A tag kizárásával, melyről az elnökség dönt; a tag akkor zárható ki, ha tevékenységével vagy

mulasztásával a társadalmi szervezet céljainak megvalósítását veszélyezteti.

- A kizárás ellen jogorvoslatnak van helye, melyet az elnökséghez kell benyújtani és a

közgyűlés dönt róla.

- A jogi személy tag, képviselője útján gyakorolhatja tagsági jogait.

4.1.6.

A tag kötelességei:

- Folyamatosan vegyen részt a társadalmi szervezet tevékenységében.

- Feladatait legjobb tudása szerint teljesítse.

- A birtokába került vagyontárgyakat a jó gazda gondosságával óvja és a lehetőségek szerint

gyarapítsa.

- A vagyontárgyak használatával összefüggésben anyagi és jogi felelősség terheli.

- Fizesse a közgyűlés által megállapított tagdíjat, melynek összegét évenként a közgyűlés

állapítja meg.

- A 2010. évi tagdíj összege 6.000, Ft, nyugdíjasoké 2.000, Ft, amelyet a társadalmi

szervezetnek az OTP 11706016-20465717 számú számlájára fizethetnek be a tagok.

- Tanúsítson a társadalmi szervezet tagjához méltó magatartást.

4.1.7.

- A pártoló tagnak és a tiszteletbeli tagnak kizárólag javaslattételi joga van.

- A rendes, a pártoló és a tiszteletbeli tagnak egyaránt kötelessége az alapszabály

rendelkezéseinek betartása.

5.

A társadalmi szervezet szervezeti rendje és működése.

A társadalmi szervezet szervei: közgyűlés, elnökség, főtitkár /a társadalmi szervezet

képviselője/, ügyvivő testület, számvizsgáló bizottság.

6.

A társadalmi szervezet szerveinek feladata és hatásköre: a közgyűlés összehívásának rendje és

a közgyűlés hatásköre:

- A társadalmi szervezet legfelsőbb szerve a tagok összessége, a közgyűlés, amelyet évente

legalább egyszer a főtitkár - a tagoknak küldött írásos meghívóval, amelyet a tagoknak 10

nappal a közgyűlés előtt kell postára feladni, a közgyűlés tárgysorozatának közlésével együtt -

köteles összehívni.

- Köteles továbbá a főtitkár a közgyűlést összehívni akkor is, ha azt a tagok egyharmada - az

ok és a cél megjelölésével - kívánja.

- A közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon érdeklődőként - természetesen szavazati jog nélkül

- bárki részt vehet.

- A társadalmi szervezet tagjai a közgyűlés bármelyik napirendi pontjához hozzászólhatnak,

önállóan beterjeszthetnek a közgyűlés elé a tárgysorozatban nem szereplő napirendi pontokat,

amelyek megtárgyalásáról a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt.

- A rendes tagokat azonos értékű szavazati jog illeti meg, egy tag egy szavazat,

- Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt, ha a szavazategyenlőség az elnök

szavazatával együtt alakult ki, meg kell ismételni a szavazást, ha ezt követően sem lehet

szavazással dönteni, sorshúzás dönt.

- A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult egyesületi tagok 50%-a +

1 fő jelen van; ha nem határozatképes, 8 napon túl új időpontban, azonos napirenddel

pótközgyűlést kell tartani, amely a megjelentek létszámára való tekintet nélkül

határozatképes; e jogkövetkezményre a tagokat figyelmeztetni kell.

- A közgyűlés határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel fogadja el, valamint

a társadalmi szervezet főtitkára által előterjesztett számszerű és szöveges éves beszámolót és

közhasznúsági jelentést.

- A közgyűlés előtt egy órával és a közgyűlés alatt ezen dokumentumokat bárki szabadon

megtekintheti; a közgyűlés után 3 napon át a Keresztény-Zsidó Társaság székhelyén, a Deák

tér 4. sz. alatti tanácsterem ajtaján és hirdető táblán kell elhelyezni.

6.1.

A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

- Az alapszabály jóváhagyása és módosítása.

- A társadalmi szervezet éves költségvetésének meghatározása.

- A társadalmi szervezet elnöksége éves beszámolójának elfogadása.

- A társadalmi szervezetnek más társadalmi szervezettel való egyesülésének, illetve

feloszlásának kimondása.

- A vezető tisztségviselők, vagyis a társadalmi szervezet elnökének, vezetőségi tagjainak

megválasztása. A vezető tisztségviselőket a közgyűlés a jelölő listára került személyek

közül nyílt szavazással választja meg. A jelölő listára minden tag javasolhat jelölteket, a

jelenlévők egyszerű többsége által elfogadott jelöltek közül az ugyancsak egyszeri többséggel

megválasztott jelöltek nyerik el a vezető tisztséget.

- Döntés mindazon ügyekben, amelyeket az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe

utal.

- Az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés eléfogadása az általános szavazati mód

szerint.

- A Számvizsgáló Bizottság megválasztása.

6.2.

- A társadalmi szervezetet két közgyűlés között a 31 tagú elnökség vezeti, akik közül az 5

társelnököt és a főtitkárt a közgyűlés egy éves időtartamra választja meg.

- A főtitkár látja el a társadalmi szervezet képviseletét, valamint önálló aláírási joggal

rendelkezik.

- Az elnökség tagjait a közgyűlés 1 évre választja, további ciklusra újra választhatók.

- Az elnökség a határozatait általában konszenzussal hozza meg, vita esetén szavazást kell

elrendelni, ahol egyszerű szótöbbséggel dönt.

- Az elnökség üléseit a főtitkár rendeli el a feladatoknak megfelelően.

- A főtitkár a társadalmi szervezet működésével kapcsolatban nyilvántartást vezet, amelyből

az elnökség döntéseinek tartalma, időpontja, hatálya, az egyetértők és ellenzők aránya

megállapítható.

- A vezetők döntéseit az érintettekkel írásban, postai úton, illetve a rendszeresen megtartott

előadásokon szóban közli.

- A társadalmi szervezet működésével kapcsolatos iratokba a főtitkár engedélyével – személyi

azonosságának igazolása és időpont egyeztetés után - bárki betekinthet, arról saját költségén

másolatot készíthet.

- A főtitkár a társadalmi szervezet közhasznú előadásairól havonta szórólapokon, a sajtóban

való közzététellel tájékoztatja az érdeklődőket, a tagok részére pedig postán küld meghívót.

6.2.1.

Az elnökség mindazon kérdésekben dönt, amelyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos

hatáskörébe, illetve amely kérdésekben a közgyűlés döntési jogkört biztosított az

elnökségnek.

- Az elnökség a két közgyűlés között hozott döntéseiről, tevékenységéről a következő

közgyűlésen köteles beszámolni.

- Az elnökség döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza.

- Az elnökség határozatairól jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a szervezet tagjainak

írásban kell megküldeni, legkésőbb a közgyűlésre szóló meghívóval együtt.

- A társadalmi szervezet főtitkára képviseli a társadalmi szervezetet bíróság, hatóságok előtt

és harmadik személyekkel szemben.

- Az elnökség dönt a tagfelvételi kérelmek elfogadásáról vagy elutasításáról.

- Az elnökség tagjai a társadalmi szervezet érdekében végzett tevékenységük során felmerült

igazolt költségekre igényt tarthatnak.

- Az elnökség feladata két közgyűlés között a társadalmi szervezet tevékenységének operatív

irányítása, a szervezet vagyonával való törvényes gazdálkodás.

- Az elnökség szükség szerint, de évente legalább négyszer ülésezik. Az elnökség tagjait a

főtitkár az ülést megelőzően 10 nappal postára adott meghívóval értesíti, amely a napirend

pontjait is tartalmazza. Az elnökségi ülés határozatképes, ha az elnökségi tagok 50%-a + 1 fő

jelen van, ha nem határozatképes, összehívását azonos feltételek mellett 8 napon túl meg kell

ismételni, amely a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

- Az elnökség elvi és etikai kérdésekben konszenzussal, gyakorlati kérdésekben egyszerű

szótöbbséggel dönt, szükség esetén döntéseit nemcsak elnökségi ülésein, hanem más

információs úton is meghozhatja /pl. telefonon/, a döntéseknek minden érdekelt részére

történő tudomásul hozatala iránt a főtitkár vagy az általa megbízott tag köteles gondoskodni.

- Az elnökségi tagot kooptálni nem lehet.

- Az elnökségi ülés nyilvános, érdeklődőként bárki részt vehet rajta.

- A keresztény-zsidó vallási és világi szervezetek vezetői akadályoztatásuk esetén személyes

megbízottat delegálhatnak az elnökségi ülésekre.

6.3.

6.3.1.

- A főtitkár két közgyűlés között a szervezet ügyviteli, szervezési feladatait a tagok köréből,

általa kinevezett hét főből álló ügyvivői testülettel láthatja el.

- Az ügyvivő testület tagjai nem állnak munkaviszonyban a társadalmi szervezettel.

- A társadalmi szervezetben az esetleges munkáltatói jogokat a főtitkár látja el, a főtitkár

feletti esetleges munkáltatói jogkört pedig az öt társelnök által választott egyik társelnök látja

el, ügyvezető társelnöki minőségben.

6.3.2.

Az ügyvivői testület működésének rendje:

- Az ügyvivői testületet a főtitkár hívja össze írásos meghívóval, postai úton, havonta

legfeljebb egy alkalommal.

- Az ügyvivői testület nem döntéshozó, csak a főtitkár döntéseit előkészítő, a főtitkár

munkáját elősegítő szerv.

- E körben az elnökségi tagok eseti megbízása alapján intézi levelezésüket, tárgyalások,

rendezvények előkészítését, kiadványok megjelentetésének adminisztratív előkészítő

munkálatait szervezi.

- Az ügyvivő testület üléseiről emlékeztető készül, amelyet postai úton kapnak kézhez az

ügyvivő testület és az elnökség tagjai.

6.3.3.

- A testületi szervek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek

közeli hozzátartozója /Ptk. 685. §. b. pont/ élettársa /a továbbiakban együtt: hozzátartozó/

a határozat alapján: a, kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b, bármely más

előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül

előnynek a társadalmi szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a

tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

- A társadalmi szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet

vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak

megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás

rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

- Az elnökség tagja köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni

arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

7.

A társadalmi szervezet gazdálkodása:

7.1.

- A társadalmi szervezet befektetési tevékenységet nem folytat, éves bevétele 5 millió forint

alatt van.

7.1.1.

- A társadalmi szervezet a rendelkezésre álló vagyoni eszközökkel a közgyűlés által

jóváhagyott költségvetés szerint gazdálkodik.

- A társadalmi szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási

tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

- A szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő okiratában

meghatározott tevékenységre kell fordítani.

7.1.2.

- A társadalmi szervezet az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével -

csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni

a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

7.1.3.

- A 7.1.2.-ben foglaltak szerint igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok értékét és

feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. A társadalmi szervezet által nyújtott cél

szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

7.1.4.

- A társadalmi szervezet a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek

hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélküli igénybe vehető szolgáltatások, illetve a

társadalmi szervezet által tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak

megfelelő juttatások kivételével - célszerinti juttatásban nem részesítheti.

- A társadalmi szervezet bármely cél szerinti juttatását - az alapszabályban meghatározott

szabályok szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat olyan

feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható,

hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van /színlelt pályázat/.

- Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

- A társadalmi szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem

bocsáthat ki.

7.2.1.

A társadalmi szervezet bevételei:

- A tagok által befizetett tagdíjak.

- Felajánlások és egyéb juttatások.

- Támogatások.

- Rendezvények bevételei.

- Pályázatok díjai.

-A tagoktól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozóktól közhasznú célra

vagy működési költségeinek fedezetére kapott támogatás, illetve adomány.

- A társadalmi szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az

adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi

méltóság sérelmével.

- Az adománygyűjtéshez a szervezet írásbeli engedélye szükséges.

- A társadalmi szervezet részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a

szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

- A közhasznú szervezet tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó

bevétel.

- Az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó

bevétel.

- Egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel.

- A vállalkozási tevékenységből származó bevétel.

7.2.2.

A társadalmi szervezet költségei:

- A közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek.

- Az egyéb célszerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek.

- A vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek /ráfordítások,

kiadások/.

- A közhasznú és vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek /

ráfordítások, kiadások/.

7.2.3.

- A társadalmi szervezet vagyona lehet: készpénz, értékpapír, követelés, ingó és ingatlan

vagyon.

- A társadalmi szervezet gazdálkodó tevékenysége nyomán létrejövő nyereség kizárólag az

alapszabályban meghatározott célokra, vagyonbővítéshez használható.

- A társadalmi szervezet gazdasági tevékenységét csak céljai érdekében, azok megvalósítását

nem veszélyeztetve végezhet.

7.2.4.

- A társadalmi szervezet tartozásaiért vagyonával felel. A tagok a szervezet tartozásaiért saját

vagyonukkal nem felelnek, csak a tagdíjat kötelesek fizetni.

7.2.5.

- Megszűnés esetén a társadalmi szervezet tartozásainak kiegyenlítése után fennmaradó

vagyonáról, annak hová fordításáról a közgyűlés dönt.

7.2.6.

- A társadalmi szervezet elnöksége - jóváhagyott költségvetés alapján - a társadalmi szervezet

vagyonával a mindenkori hatályos pénzügyi- és számviteli jogszabályok rendelkezései szerint

gazdálkodik.

7.3.1

- A Számvizsgáló Bizottság 2 fő, ellenőrzi a gazdasági és pénzügyi tevékenységet, melyben a

bizottság saját ügyrendjét maga határozza meg.

- A Számviteli Bizottságot a közgyűlés nyílt szavazással választja meg. Megállapításait

írásba foglalja és legalább évente egyszer a közgyűlésen beszámol. A vezető szerv ülésein

tanácskozási joggal részt vehet, jogszabálysértés esetén köteles írásban tájékoztatást adni.

Megszüntetéséről a vezető szervnek 30 napon belül intézkedni kell.

7.3.2.

- A gazdálkodás szakszerűségének és törvényességének biztosítása érdekében a szervezet

számviteli- és pénzügyi szakember közreműködését veszi igénybe.

- A társadalmi szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznú

jelentést is készíteni.

- A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

- A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a, számviteli beszámolót; b, a költségvetési támogatás

felhasználását; c, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; d, a cél szerinti

juttatások kimutatását; e, a központi költségvetési szervtől az elkülönített pénzalapból, a

helyi önkormányzattól, a települési önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás

mértékét; f, a társadalmi szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, ill.

összességét; g, a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmú beszámolót.

- A társadalmi szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból

saját költségére másolatot készíthet.

- A számviteli beszámoló-készítési kötelezettség teljesítése az éves beszámoló készítésének

kötelezettségére, letétbe helyezésére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem érinti.

- A társadalmi szervezet közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes

köztartozásit rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő

kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

8.

A társadalmi szervezet megszűnése:

- A társadalmi szervezet megszűnik, ha a, feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését

a közgyűlés kimondja; vagy b, arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését

megállapítja.

- A társadalmi szervezet megszűnése esetén - a hitelezők kiegyenlítése után - vagyonáról az

alapszabály előírása vagy a közgyűlés döntése szerint kell rendelkezni. Az ezzel kapcsolatos

teendők ellátása a felszámolók feladata.

- Ha a társadalmi szervezet feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését megállapították és a

vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami

tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját

nyilvánosságra kell hozni.

9.

Határozatok és nyilvánosság:

- A közgyűlés és az elnökség döntéseit a főtitkár nyilvántartja a határozatok tárában.

Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők

számarányát.

- A társadalmi szervezet főtitkára gondoskodik a társadalmi szervezet döntéseinek /

közgyűlési, elnöki/ az érintettekkel való közléséről írásban, igazolható módon.

- A testületi szervek döntéseit a társadalmi szervezet székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán

hozza nyilvánosságra.

- A társadalmi szervezet működésének módjáról, szolgáltatásainak igénybevétele módjáról,

valamint beszámolói közléseiről időszakos kiadványaiban és a székhelyén való elhelyezés

útján tájékoztatja a nyilvánosságot.

- A társadalmi szervezet szolgáltatásain: az előadások, konferenciák, oktatás, kulturális

tevékenységen való részvétel nyilvános és ingyenes, azokon tagjain kívül bárki más is

részesülhet. Egyes kiadványok, tájékoztatók, beszámolók, térítés nélkül bárki részére adhatók.

10.

Záró rendelkezések:

- A társadalmi szervezet működésére az Alapszabályban nem rendezett kérdésekben az 1989.

évi II. törvény, a Közhasznú szervezetek nyilvántartásba vételéről szóló törvény és a Polgári

Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2013. május 1.

Dr Szécsi József

Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára

 

 

 

 

A Keresztény-Zsidó Társaság
könyvkiadványai kaphatók

a „Terézvárosi Könyv és Kegyszerbolt”-ban,

telefonon megrendelhetők: 06-30-815-22-65

Budapest VI. Terézvárosi katolikus templom
(Nagymező u. és a Király u. sarkán)
a Király utcai oldalon

*

Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyvek
2001-2016

legújabb kötetünk:

Szécsi József:
Az ókori zsidóság története

*

 

 

   
2008
2007
2006
 

A ZSIDÓ-KERESZTÉNY-ISZLÁM VALLÁSTUDOMÁNYI

ELŐADÁSOK IV. SZEMESZTER

 

A Keresztény-Zsidó Társaság
könyvkiadványai kaphatók

a „Terézvárosi Könyv és Kegyszerbolt”-ban,

telefonon megrendelhetők: 06-30-815-22-65

Budapest VI. Terézvárosi katolikus templom
(Nagymező u. és a Király u. sarkán)
a Király utcai oldalon

*

Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyvek
2001-2016

legújabb kötetünk:

Szécsi József:
Az ókori zsidóság története

*

 

Új tanulmányok

 

Társ-rendezvények

   
2008 Szeptember  

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság

****************************************************************
Sopron, 2008. szeptember 14. vasárnap 15.00 h.

Liszt Szalon – Sopron, Szent György u. 12.

Soproni Keresztény-Zsidó Szimpozion 2008/2

Megnyitó:
SÁNDOR PÉTER - a Soproni Zsidó Hitközség elnöke
Előadások:
SZITA SZABOLCS - a Budapesti Holocaust Múzeum tudományos igazgatója,
a Keresztény-Zsidó Társaság elnökségi tagja
A zsidóság
nyugat-magyarországi üldöztetése
RADNÓTI ZOLTÁN rabbi, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem - tanársegéd
Félelmetes napok
– a zsidó lélek megtisztulása
Könyvbemutató:
„Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2007”
szerk.SZÉCSI JÓZSEF.Budapest,2007.
- a könyvbemutatón a kötet kedvezményes áron megvásárolható -

****************************************************************

Budapest, 2008. szeptember 17. szerda 17.00 h.

Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – V. Deák tér 4.
Előadás:
Darvas István
rabbi, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem - tanársegéd,

a Keresztény-Zsidó Társaság elnökségi tagja

Megváltásunk kezdete ?!

- Izrael 60 éves -

Vasárnap esti Szentírás-magyarázat
az Avilai Nagy Szent Teréz Templomban
2008. szeptemberében: 7-én és 21-én
A vasárnapi szentírási szakaszok
eredeti (héber-görög) szövegének magyarázata
a vasárnap esti szentmisék előtt 18.00-18.25 óráig
- a Szentírás-magyarázatokat tartja: Szécsi József -
****************************************************************

Ábrahám gyermekei
előadások a zsidóság, a kereszténység és az iszlám történetéről
Az előadássorozat része
a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács (ICCJ) vallásközi programjának.
XVI.Benedek pápa: „A XXI. sz. két fontos teológiai kérdése közül az egyik a vallásközi párbeszéd !” – 2008. évi sorozat: febr., márc., ápr., máj., szept., okt., nov., dec. hónapokban

2008. szeptember 9. kedd
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)
1. 16.00-17.00 h. SZÉCSI JÓZSEF:
A FILEMON  levél görög szövegének olvasása és értelmezése
- vetítettképes szövegelemzés -
2. 17.00-19.00 h. 2008: TÖRTÉNELEM

A ZSIDÓSÁG, A KERESZTÉNYSÉG
ÉS AZ ISZLÁM TÖRTÉNETE – 2008/5

Előadások:
HARASZTI GYÖRGY - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem prof.
Az emancipáció három hulláma
JAKAB ATTILA – vallástörténész:
A „keresztény” Nyugat (a karoling korszak)
NÉMETH PÁL - református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola prof.

Az oszmán-török birodalom

Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. *Számlaszám:
11 70 60 16 – 20 46 57 17 * Adószám: 19672964-1-41.* Az évi tagdíj összege 6.000, Ft,* nyugdíjasoké 2.000, Ft. *Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat, hogy közöljék címváltozásaikat és e-mail címüket: kezsita@freestart.hu.*Internet: www.kzst.hu *A Keresztény-Zsidó Társaság minden rendezvénye nyilvános és térítésmentes!
A KZST új könyvkiadásai: 1, „A holocaust nem teológiai véletlen” – a keresztény-zsidó kapcsolatok néhány dokumentuma; 2, Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2007.
Kapható: FÜST MILÁN ANTIKVÁRIUM - Budapest, VIII. József krt.55-57.
A Keresztény-Zsidó Társaság köszönetet mond a felajánlott 2007.évi SZJA 1/%-ért!
Kérjük, hogy ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-ÁT

a Keresztény-Zsidó Társaság javára! Adószám: 19672964-1-41

 

 

 

 

 

 

 
2008 Május  

Meghívó
a Gül Baba Alapítvány és a Keresztény-Zsidó Társaság
vallásközi konferenciájára
2008. május 26. hétfő 17.00 h.
Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Nagyterme
Budapest XI. Bocskai út 39/41.

A vallásközi párbeszéd
a XXI. század Európájában
- az ábrahámi vallások
szent könyveinek,
a Bibliának és a Koránnak a fényében

Megnyitó:
ZAFER BAY – a Gül Baba Alapítvány főtitkárának
Korán-recitálása
ÜMIT ÖZKARAMAN  -  a Gül Baba Alapítvány elnöke
Megnyitó beszéd
FEKETE LÁSZLÓ – a Dohány utcai Zsinagóga főkántorának
Zsoltár-recitálása
SZÉCSI JÓZSEF – a Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára 
Megnyitó beszéd
Előadások:

STALLER TAMÁS - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem rektor h.
A lehetséges párbeszéd – ahogy a zsidók gondolják
NÉMETH PÁL – református lelkész, főiskolai tanár
„Ki az én felebarátom ?” Lukács 10,29
ISMAIL ACAR – professzor, USA
The Others in the Qur’an: Jews and Christians

- Az előadásokhoz hozzászólások, kérdések -
Filmvetítés:
1,  Kisfilm  a vallások közötti békéről és szeretetről 
2,  Az iszlám Magyarországon – 2007 – a Duna Televízió kisfilmje
rendezte: Szécsi József
- Fogadás -

Terézvárosi Biblikus Konferencia – 2008/1

a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom
plébániai hittantermében

Budapest VI. ker., a Nagymező u. és a Király u. sarkán
(bejárat a sekrestyével szemben)
2008. május 27. kedd
A kiválasztottság
Megnyitó: 10.00-10.30 h.

HORVÁTH ZOLTÁN ISTVÁN - Avilai Nagy Szent Teréz Templom - plébános
UDVARDY GYÖRGY - Esztergom-Budapesti segédpüspök
a Terézvárosi Biblikus Konferencia 2008/1 védnöke
- a konferencia moderátora: SZÉCSI JÓZSEF -

Előadások: 10.30-12.05 h.

1.: 10.30-10.50 h.
BORSÁNYI SCHMIDT FERENC - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, professzor:
A kiválasztott nép

2.: 10.55-11.15 h.
BENYIK GYÖRGY - Szegedi Hittudományi Főiskola, tanszékvezető professzor:
Kiválasztás Jeremiásnál

3.: 11.20-11.40 h.
JUTTA HAUSMANN - Evangélikus Hittudományi Egyetem, tanszékvezető professzor:
„Nemde olyanok vagytok előttem ti, Izrael fiai, mint az etiópok fiai?” - Ámosz 9,7

4.: 11.45-12.05 h.
STALLER TAMÁS - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, rektor h., egyetemi tanár
Választottság - vagy kiválasztottság?

 Kérdések, észrevételek, vita: 12.05-13.00 h.
13.00-14.00 h.
EBÉDSZÜNET

Előadások: 14.00-15.35 h.

5.: 14.00-14.20 h.
CSERHÁTI MÁRTA - Evangélikus Hittudományi Egyetem, egyetemi docens:
Hiány, bőség és kiválasztás a Bibliában

6.: 14.25-14.45 h.
TÖRÖK CSABA - Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, mb. előadó:
Krisztusi kiválasztottság: Isten új népe
– Biblikus szempontok az Egyház, mint Isten népe gondolat kapcsán

7.: 14.50-15.10 h.
KARASSZON ISTVÁN - Károli Gáspár Református Egyetem, tanszékvezető professzor:
A kiválasztás-teológia a XX. századi protestáns teológiában

8.: 15.15-15.35 h.
NÉMETH PÁL - református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola, főiskolai docens:
Az isteni kiválasztás a Koránban

Kérdések, észrevételek, vita: 15.35-17.30 h.

18.30 h.
Szentmise
az Avilai Nagy Szent Teréz Templomban

A szentmisét bemutatja és homíliát mond:
UDVARDY GYÖRGY
esztergom-budapesti segédpüspök
a Terézvárosi Biblikus Konferencia 2008/1 védnöke
A szentmisén közreműködik
a Templom Taize-i Ifjúsági Ének- és Zenekara

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság

***
Ábrahám gyermekei

előadások a zsidóság, a kereszténység és az iszlám történetéről -  az előadássorozat része a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács (ICCJ) vallásközi programjának - XVI.Benedek pápa: „A XXI. sz. két fontos teológiai kérdése közül az egyik a vallásközi párbeszéd !”
2008. évi sorozat: febr., márc., ápr., máj., szept., okt., nov., dec. hónapokban
2008. május 6. kedd
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittanterme
Budapest VI. a Nagymező u. és a Király u. sarkán, bejárat a Sekrestye felől
1. 16.00-17.00 h.
SZÉCSI JÓZSEF

 A Júdás levél görög szövegének olvasása és értelmezése
2. 17.00-19.00 h.
2008: TÖRTÉNELEM
A ZSIDÓSÁG,  A KERESZTÉNYSÉG
ÉS AZ ISZLÁM TÖRTÉNETE – 2008/4
Előadások:
HARASZTI GYÖRGY - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem prof.
A hászkálá – a zsidó felvilágosodás
JAKAB ATTILA - vallástörténész
A nagy zsinatok kora (IV.-V. század)
– a keresztény hitrendszer megfogalmazása
NÉMETH PÁL - református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola prof.
Az spanyolországi iszlám kultúra
*
Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. *Számlaszám: 11 70 60 16 – 20 46 57 17  * Adószám: 19672964-1-41.* Az évi tagdíj összege 6.000, Ft,* nyugdíjasoké 2.000, Ft. *Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat, hogy közöljék címváltozásaikat és e-mail címűket: kezsita@freestart.hu.*Internet: www.kzst.hu *A Keresztény-Zsidó Társaság minden rendezvénye nyilvános és térítésmentes !
A KZST új könyvkiadása: „A holocaust nem teológiai véletlen” – a keresztény-zsidó kapcsolatok néhány dokumentuma. szerk. Szécsi József.
Jelenleg kapható: FÜST MILÁN ANTIKVÁRIUM - Budapest, VIII. József krt.55-57.
ÍRÓK BOLTJA - Budapest, VI. Andrássy út 45.
A Keresztény-Zsidó Társaság köszönetet mond a felajánlott 2006. évi SZJA 1/%-ért!
KÉRJÜK, HOGY AJÁNLJA FEL SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1%-át
a Keresztény-Zsidó Társaság javára! Adószám: 19672964-1-41

Budapest, 2008. május 22. csütörtök 17.00 h.

Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – V. Deák tér 4.

Emlékülés Izrael Állam megalakulásának
60. évfordulója alkalmából
Megnyitó: FABINY Tamás
evangélikus püspök, a Keresztény-Zsidó Társaság ügyvezető elnöke
„A párbeszédért emléklap”-ok 2008. évi átadása
Előadások:
ALIZA BIN-NOUN

 1. Izrael Állam budapesti nagykövete –

Izrael és Palesztina - 2008
SZÉCSI József – a Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára
Izrael Állama és a keresztény teológia
közreműködik:
Fekete László - főkántor
Neumark Zoltán - zongoraművész
Szécsi Máté - operaénekes
*********************************************************************

Keszthely, 2007. május 25. vasárnap 15.00 h.

Keszthelyi Helikon Kastélymúzeum Tükörterme
ÁBRAHÁM GYERMEKEI
tudományos szimpozion
Megnyitó: CZOMA LÁSZLÓ
a Keszthelyi Helikon Kastélymúzeum igazgatója
Előadások:
KÁRPÁTI Judit – ORZSE, egyetemi adjunktus
Az arab országokban élő zsidók helyzete
a II.világháború idején
SZENT-IVÁNYI Ilona – unitárius lelkész
Iszlám a nyugati világban - reformirányzatok
*
Kiállítás-bemutatás :
„Az iszlám művészete” - Helikon Kastélymúzeum

 

 


 
2008 Április  

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság

***
Ábrahám gyermekei
előadások a zsidóság, a kereszténység és az iszlám történetéről -  az előadássorozat része a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács (ICCJ) vallásközi programjának
XVI.Benedek pápa: „A XXI. sz. két fontos teológiai kérdése közül
az egyik a vallásközi párbeszéd !”
2008. évi sorozat: febr., márc., ápr., máj., szept., okt., nov., dec. hónapokban
2008. április 1. kedd
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittanterme
Budapest VI. a Nagymező u. és a Király u. sarkán, bejárat a Sekrestye felől
1.
16.00-17.00 h.
SZÉCSI JÓZSEF
 A 3.János levél görög szövegének olvasása és értelmezése
2.
17.00-19.00 h.
2008: TÖRTÉNELEM
A ZSIDÓSÁG,  A KERESZTÉNYSÉG
ÉS AZ ISZLÁM TÖRTÉNETE – 2008/3
Előadások:
HARASZTI GYÖRGY - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem prof.
Középkori zsidó történelem – a spanyol zsidóság
JAKAB ATTILA - vallástörténész
A Constantinus-i fordulat
NÉMETH PÁL - református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola prof.
Az iszlám virágkora
*
Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. *Számlaszám: 11 70 60 16 – 20 46 57 17  * Adószám: 19672964-1-41.* Az évi tagdíj összege 6.000, Ft,* nyugdíjasoké 2.000, Ft. *Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat, hogy közöljék címváltozásaikat és e-mail címűket: kezsita@freestart.hu.*Internet: www.kzst.hu *A Keresztény-Zsidó Társaság minden rendezvénye nyilvános és térítésmentes !
A Keresztény-Zsidó Társaság köszönetet mond a felajánlott 2006. évi SZJA 1/%-ért!
KÉRJÜK, HOGY AJÁNLJA FEL SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1%-át
a Keresztény-Zsidó Társaság javára! Adószám: 19672964-1-41

Budapest, 2008. április 8. kedd 17.00 h.

Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – V. Deák tér 4.
Előadás:
JAKAB ATTILA
vallástörténész

A szlovák katolikus egyház

a nacionalizmus és az egyetemesség sodrában

*
Budapest, 2008. április 15. kedd 16.00 h.
ÍRÓK BOLTJA
Budapest, VI. Andrássy út 45.
könyvbemutató
„A holocaust nem teológiai véletlen”
- a keresztény-zsidó kapcsolatok néhány dokumentuma -
szerk. SZÉCSI JÓZSEF - Budapest, 2007.
A könyvet bemutatják:
Schőner Alfréd – főrabbi, ORZSE rektor
Gábor György – filozófus, ORZSE egyetemi tanár
*
*A „Nostra aetate” * II.János Pál pápa beszéde a magyarországi zsidó közösség képviselőihez* Kereszténység és politika – a Zsinati Kör Állásfoglalása*A Zsidó-Keresztény Párbeszéd Kör Nyilatkozata * A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériumának Határozata * A Magyar Keresztény-Zsidó Tanács és a Keresztény-Zsidó Társaság Nyilatkozata *Szilárd Gyula: Egy holocaust-túlélő az egyházakhoz *Paskai László bíboros pásztorlevele a fővárosi holocaust ötvenedik évfordulójára*A Magyar Katolikus Püspöki Kar Nyilatkozta az antiszemitizmus és a faji megkülönböztetés ellen*A Kálvin János Kör Nyilatkozata*A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsának Nyilatkozta*A Magyarországi Evangélikus Egyház Nyilatkozata*A Magyar Katolikus Püspöki Kar Karácsonyi Nyilatkozata *A Magyarországi Metodista Egyház Nyilatkozata*Szécsi József: Tizenegy nyilatkozat*Szécsi József: A zsidóság ábrázolásának szempontjai a keresztény hitoktatásban*A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak  Ökumenikus Tanácsa Közös Nyilatkozata a Holocaust ötvenedik évfordulója alkalmából*A kereszténység és a vallások  - A Nemzetközi Teológiai Bizottság dokumentuma*A katolikus egyház katekizmusából*Emlékezzünk: Megfontolások a Soáról*Az egyház és a múlt bűnei – Nemzetközi Teológiai Bizottság*II. János Pál pápa homiliája 2000. nagyböjtjének első vasárnapjának szentmiséjén *II. János Pál pápa szentföldi zarándoklatán mondott beszédei*
*
A KZST új könyvkiadása: „A holocaust nem teológiai véletlen” – a keresztény-zsidó kapcsolatok néhány dokumentuma. szerk. Szécsi József.
Jelenleg kapható: Füst Milán Antikvárium- Bp. VIII.József krt.55-57.

 

 

 
2008 Március  

 

Meghívó

Ábrahám gyermekei

előadások a zsidóság, a kereszténység és az iszlám történetéről -  az előadássorozat része a Nemzetközi-Keresztény-Zsidó Tanács (ICCJ) vallásközi programjának
XVI.Benedek pápa: „A XXI. sz. két fontos teológiai kérdése közül
az egyik a vallásközi párbeszéd !”
2008. évi sorozat: febr., márc., ápr., máj., szept., okt., nov., dec. hónapokban

2008. március 4. kedd
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittanterme
Budapest VI. a Nagymező u. és a Király u. sarkán, bejárat a Sekrestye felől

1,
16.00-17.00 h.
SZÉCSI JÓZSEF
 A 2.János levél görög szövegének
olvasása és értelmezése
- szentírási szövegeknek elemzése a „Biblia éve 2008” program keretében -

2,
17.00-19.00 h.
2008: TÖRTÉNELEM
A zsidóság,  a kereszténység és az iszlám története – 2008/2

Előadások:

HARASZTI GYÖRGY – Országos-Rabbiképző Zsidó Egyetem prof.
A Talmud – szöveg és történelem

JAKAB ATTILA - vallástörténész
„Igazi filozófia”
– a keresztény teológia kezdeti korszaka (II-III.sz.)

NÉMETH PÁL - református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola prof.
Az iszlám világbirodalom kialakulása

Keresztény-Zsidó Társaság

***
Sopron, 2008. március 9. vasárnap 15.00 h.
Szolnok – Szolnoki Zsidó Hitközség – Mária u. 33.
Szolnoki Keresztény-Zsidó találkozó - 2008
Megnyitó:
BERMAN DÁVID - a Szolnoki Zsidó Hitközség elnöke
Előadás:
RÓNA TAMÁS – rabbi, az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem tanára

Púrim, avagy minden nagy nép mögött egy fontos asszony áll

Könyvbemutató:
„A holocaust nem teológiai véletlen”
- a keresztény-zsidó kapcsolatok néhány dokumentuma -
szerk. SZÉCSI JÓZSEF - Budapest, 2007.
- a könyvbemutatón a kötet kedvezményes áron megvásárolható -

*
Púrimi előzetes…

Budapest, 2006. március 13. csütörtök 17.00 h.

Bárka Baptista Gyülekezet – Budapest, XV. Adria u. 24.
(a 73-as, vagy a 173-as busszal a Bosnyák tér után a Molnár Viktor utcai megállóig)

Megnyitó:

DOBNER GYŐZŐ - baptista lelkész, a KZST elnökségi tagja

Előadás:

RAJ TAMÁS – főrabbi: A rejtőzködő Isten könyve
*
Az Eszter-Tekercs felolvasása
-  zene és hámántáska -

*
Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. * Internet: www.kzst.hu * Számlaszám: 11 70 60 16 – 20 46 57 17  * Adószám: 19672964-1-41. Az évi tagdíj összege 6.000, Ft, nyugdíjasoké 2.000, Ft. Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat, hogy közöljék címváltozásaikat és e-mail címűket: kezsita@freestart.hu.
A Keresztény-Zsidó Társaság minden rendezvénye nyilvános és térítésmentes !
Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság

***
Ábrahám gyermekei
előadások a zsidóság, a kereszténység és az iszlám történetéről -  az előadássorozat része a Nemzetközi-Keresztény-Zsidó Tanács (ICCJ) vallásközi programjának
XVI.Benedek pápa: „A XXI. sz. két fontos teológiai kérdése közül
az egyik a vallásközi párbeszéd !”
2008. évi sorozat: febr., márc., ápr., máj., szept., okt., nov., dec. hónapokban
2008. március 4. kedd
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittanterme
Budapest VI. a Nagymező u. és a Király u. sarkán, bejárat a Sekrestye felől
1,
16.00-17.00 h.
SZÉCSI JÓZSEF
 A 2.János levél görög szövegének
olvasása és értelmezése
- szentírási szövegeknek elemzése a „Biblia éve 2008” program keretében -
2,
17.00-19.00 h.
2008: TÖRTÉNELEM
A zsidóság,  a kereszténység és az iszlám története – 2008/2
Előadások:
HARASZTI GYÖRGY – Országos-Rabbiképző Zsidó Egyetem prof.
A Talmud – szöveg és történelem
JAKAB ATTILA - vallástörténész
„Igazi filozófia”
– a keresztény teológia kezdeti korszaka (II-III.sz.)
NÉMETH PÁL - református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola prof.
Az iszlám világbirodalom kialakulása
*
A Keresztény-Zsidó Társaság köszönetet mond a felajánlott 2006. évi SZJA 1/%-ért!
KÉRJÜK, HOGY AJÁNLJA FEL SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1%-át
a Keresztény-Zsidó Társaság javára! Adószám: 19672964-1-41
A KZST új könyvkiadása: „A holocaust nem teológiai véletlen” – a keresztény-zsidó kapcsolatok néhány dokumentuma. szerk. Szécsi József.
Kapható: Füst Milán Antikvárium- Bp. VIII.József krt.55-57.

 

 
2008 Február  

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság

2008. február
*
Sopron, 2008. február 3. vasárnap 17.00-19.00 h.
Liszt Szalon – Sopron, Szent György u. 12.
Soproni Keresztény-Zsidó Szimpozion 2008/2
Megnyitó:
CSISZÁR ÁGNES
kulturális rendezvényszervező
Előadások:
BARNA MÁTÉ – katolikus lelkész, a Soproni Domonkos Rendház főnöke

Idősebb testvérek

- a katolikus egyház legújabb megnyilatkozásai

RADNÓTI ZOLTÁN - főrabbi
Az Írott és a Szóbeli Tan
*
KZST Közgyűlés 2008
Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – Budapest, V. Deák tér 4.

2008. február 12. kedd 17.00-19.00 h.

*
KZST Pótközgyűlés 2008
Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – Budapest, V. Deák tér 4.
2008. febr. 19. kedd 17.00-19.00 h.
*
Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. * Internet: www.kzst.hu * Számlaszám: 11 70 60 16 – 20 46 57 17  * Adószám: 19672964-1-41. Az évi tagdíj összege 6.000, Ft, nyugdíjasoké 2.000, Ft. Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat, hogy közöljék címváltozásaikat és e-mail címűket: kezsita@freestart.hu.
A Keresztény-Zsidó Társaság köszönetet mond
a felajánlott 2006. évi SZJA 1/%-ért!
KÉRJÜK, HOGY AJÁNLJA FEL SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1%-át
a Keresztény-Zsidó Társaság javára! Adószám: 19672964-1-41
A KZST új könyvkiadása: „A holocaust nem teológiai véletlen” – a keresztény-zsidó kapcsolatok néhány dokumentuma. szerk. Szécsi József.
Kapható: Füst Milán Antikvárium- Bp. VIII.József krt.55-57.
Ábrahám gyermekei
- előadások a zsidóság, a kereszténység és az iszlám történetéről -
az előadássorozat része a Nemzetközi-Keresztény-Zsidó Tanács (ICCJ)
vallásközi programjának
XVI.Benedek pápa:
„A XXI. sz. két fontos teológiai kérdése közül az egyik
 a vallásközi párbeszéd !”
2008. évi sorozat: február, március, április, május,
szeptember, október, november, december hónapokban
2008. február 5. kedd
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittanterme
Budapest VI. a Nagymező u. és a Király u. sarkán, bejárat a Sekrestye felől
16.00-17.00 h.
SZÉCSI JÓZSEF
Bibliai héber és az ógörög nyelvtanítás
a Szentírás szövegeinek olvasásához
- a „Biblia éve 2008” program keretében -
17.00-19.00 h.
2008: TÖRTÉNELEM
A zsidóság,  a kereszténység és az iszlám története – 2008/1
Előadások:
HARASZTI GYÖRGY – Országos-Rabbiképző Zsidó Egyetem prof.
A zsidóság története
 az Első Szentély pusztulásáig
JAKAB ATTILA - vallástörténész
A Krisztus-hit kialakulása
NÉMETH PÁL - református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola prof.
Az iszlám hajnala
*
A Keresztény-Zsidó Társaság minden rendezvénye nyilvános és térítésmentes !

   
2008 Január  

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság

***

Budapest, 2008. január 10. csütörtök 17.00 h.

Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – V. Deák tér 4.

HANGFOGÓ NÉLKÜL

A Keresztény-Zsidó Társaság Újévi Sajtótájékoztatója

Megnyitó:
FABINY TAMÁS – evangélikus püspök, KZST ügyvezető elnök

JAKAB ATTILA – KZST elnökségi tag

Egyházak itthon és határon túl

SZÉCSI JÓZSEF – KZST főtitkár
Vallásközi látképféle Magyarországról – 2007

***
Sopron, 2008. január 13. vasárnap 15.00 h.
Liszt Szalon – Sopron, Szent György u. 12.

Soproni
Keresztény-Zsidó Szimpozion 2008/1

 

- előadások, beszélgetés, kérdések, észrevételek…-
Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség Holocaust Napja 2008

Evangéliumi Pünkösdi Közösség
Sion Gyülekezete
Mindenki Temploma

Budapest, X. Cserkesz u. 7-9.
2008. január 27. vasárnap 15.00 h.

*
Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4.
*
Internet: www.kzst.hu
*
Számlaszám: 11 70 60 16 – 20 46 57 17  * Adószám: 19672964-1-41. Az évi tagdíj összege 6.000, Ft, nyugdíjasoké 2.000, Ft. Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat, hogy közöljék címváltozásaikat és e-mail címűket: kezsita@freestart.hu. - A Keresztény-Zsidó Társaság támogatója: a Gabbiano Print Bt .

A Keresztény-Zsidó Társaság
minden rendezvénye nyilvános és térítésmentes !

A Keresztény-Zsidó Társaság köszönetet mond
a felajánlott 2006. évi SZJA 1/%-ért !

KÉRJÜK, HOGY AJÁNLJA FEL SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1%-át
a Keresztény-Zsidó Társaság javára!
Adószám: 19672964-1-41

 

 

   
 

Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2020

A Keresztény-Zsidó Társaság  támogatási kérelmet nyújtott be a   Miniszterelnökség részére. A  kérelmet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter támogatásra érdemesnek találta. 
A támogatási döntés száma: NEA/732/2021.
A Bethlen Gábor alapkezelő Zrt a kérelmet CNP-KP-1-2021/1-000344 azonosító számon nyilvántartásba vette.
A támogatás címe: A szervezet szakmai programjainak és működésének támogatása.
Támogatási program: Egyedi támogatási program (2021)
Kiírás: Civil és nonprofit szervezetek támogatása (2021)
Megvalósítási időszak: 2021.12.29-től 2022.12.31-ig
A támogatás összege: 3.500.000.-Ft
Finanszírozás típusa: előleg

 

 

Keresztény-Zsidó Társaság,
1052 Budapest,
Deák tér 4.

Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át:
Adószám:
19672964-1-41.


Számlaszám:
11706016–20465717.

*

Új tanulmányok

Társ-rendezvények

 

 

2024. Évi Meghívóink
Január


 
Január  

Meghívó - KZST

Keresztény-Zsidó Társaság

Alapítás: 1991- 2022: 31. év

A Keresztény-Zsidó Társaság a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács tagszervezete

*
2024. január

Keresztény-Zsidó Társaság,
1052 Budapest, Deák tér 4.

Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át:
Adószám: 19672964-1-41.
Számlaszám: 11706016–20465717.

Az éves tagdíj összege 7000, Ft, nyugdíjasoké 2000, Ft.
Befizethető:
elektronikus úton, átutalással, csekken.
Email címet kérjük elküldeni:
kzst.program@gmail.com

Havi programok közlése emailen
és a Keresztény-Zsidó Társaság honlapján történik:

www.kzst.hu

 

Löchu nöráneno lÁdonáj!
Jertek énekeljünk az Örökkévalónak!
az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
Goldmark Kórusának
koncertje
Budapest, VI. Székely Bertalan u. 13.
Hetednapi Adventista Gyülekezet
2024. január 20. szombat 19.00 h.
Megnyitó:
TOKICS IMRE
egyetemi tanár, Adventista Teológiai Főiskola
SZÉCSI JÓZSEF
főtitkár, Keresztény-Zsidó Társaság
vezényel:
ÁDÁM MÁRIA
szólót énekel:
FEKETE LÁSZLÓ főkántor
BICZÓ TAMÁS főkántor
KISS MÁRTA énekművész
CSER ERZSÉBET énekművész
RÓNAI GÁBOR kántorhallgató
zongorán kísér: KOVÁCS ESZTER

 

DEÁK TÉRI ESTÉK
2024. január 24. szerda este 5 h.
Keresztény-Zsidó Társaság
szervezésében
*
1052 Budapest, Deák tér 4.
Deák téri Evangélikus templom Díszterme
- előadás -
UDVARVÖLGYI ZSOLT
történész, szociológus, főiskolai tanár
Iszlám hit és szocialista kultúrpolitika: Germanus Gyula orientalista, író, egyetemi tanár élete
a Kádár-rendszerben

 
       
       
   

 

 
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Kiadványok

1991-től
I
I
V

 

 

 

Megjelent

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron kaphatók !

 

 

A Keresztény-Zsidó Társaság
könyvkiadványai kaphatók

a „Terézvárosi Könyv és Kegyszerbolt”-ban,

telefonon megrendelhetők: 06-30-815-22-65

Budapest VI. Terézvárosi katolikus templom
(Nagymező u. és a Király u. sarkán)
a Király utcai oldalon

*

Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyvek
2001-2016

legújabb kötetünk:

Szécsi József:
Az ókori zsidóság története

*

 

 

 

 

 

 

 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

Oktatás

 

 

A Zsidó-Keresztény-Iszlám

vallástudományi előadások IV. szemeszter

 

Keresztény-Zsidó Társaság

1052 Budapest, Deák tér 4.

Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadások

ZSIKIVE

 

Levelezés: Keresztény-Zsidó Társaság – 1052 Budapest, Deák tér 4.

Internet: www.kzst.hu

I, ZSIKIVE alapelvei, céljai, feladatai

1, A Keresztény-Zsidó Társasaság (KZST)és a Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadások (ZSIKIVE)

A ZSIKIVE a KZST-vel organikus egységet alkot mind szervezeti, mind gazdasági tekintetben. Mindenben követi a KZST céljait, feladatit, a KZST Alapszabályát.

A Keresztény-Zsidó Társaság vallási jellegu, vallásközi társadalmi szervezet, ennek megfeleloen az alábbi, a közhasznú szervezetekrol szóló 1997. CLVI. törvény 26.§./C.pont 3., 4., 5., valamint 11. és 12. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységet végzi. Közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet. A törvény 26.§.C.: - 3. pont: tudományos tevékenység, kutatás; - 4. pont: nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; - 5. pont: kulturális tevékenység; - 11. pont: hátrányos helyzetu csoportok társadalmi esélyegyenloségének elosegítése; - 12. pont: emberi és állampolgári jogok védelme.

2, A ZSIKIVE alapelvei, céljai és feladatai

1, célunk a közös gyökeru három monoteista világvallás együttes bemutatása

2, a vallásközi párbeszéd feltételeinek tudományos megteremtése hazai és nemzetközi szinten

3, a három vallás közös vallási, etikai értékeinek felmutatása

4, a három vallás kulturális és társadalmi vetületeinek feltárása

5, a közös történelmi múlt pozitív és negatív jelenségeinek tudatosítása

6, a vallási sokszínuség ne jelentsen kulturális, társadalmi, gazdasági és politikai törésvonalat

7, a kutatási program célja az európai vallási közösségek jobb megértése és egymást elfogadó készségének erosítése

8, a három monoteista világvallásnak Európára és az egész világra kiterjedo és kisugárzó jelenbeli megnyilvánulásainak vizsgálata

9, meggyozodésünk, hogy a három monoteista világvallás helyes megismerése elosegítheti a világ jelenlegi helyzetének jobb vallási, társadalmi, gazdasági és politikai megítélését

•  a szervezet tevékenységét a nyíltság és függetlenség alapveto figyelembevételével végzi; tagjai a társadalom egyetemes erkölcsi érdekeinek szolgálatában állva nem kívánnak a napi vallási és politikai küzdelmekben részt venni, de vállalják a társadalmi, erkölcsi érdekek megvalósulását elomozdító új gondolatokat, törekvéseket bármely rétegbol, érdekcsoportból, vallási közösségbol erednek is

•  a szervezet nyilatkozatokat, állásfoglalásokat nem ad ki és nem ír alá és semmilyen tömegdemonstrációt nem szervez és abban nem vesz részt

•  a szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoktól támogatást nem kaphat, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyulési képviselo-jelöltet, valamint megyei-, fovárosi önkormányzati jelöltet a választásokon nem állíthat és nem támogathat és anyagi támogatást azoknak sem nyújt

II,1. ZSIKIVE hat részbol álló eloadássorozata

1, Elso Rész

a, elméleti tárgyak: TÖRTÉNELEM

b, nyelvi tárgyak: NYELVTANI BEVEZETÉS

1, A zsidó vallás:

a, A zsidóság története: 1 óra

b, Bibliai héber nyelv: 1 óra

2, A keresztény vallás:

a, A kereszténység története: 1 óra

b, Ógörög nyelvtan: 1 óra

3, Az iszlám vallás:

a, Az iszlám népek története: 1 óra

b, Klasszikus arab nyelvtan: 1 óra

2, Második Rész

a, elméleti tárgyak: HITVILÁG

b, nyelvi tárgyak: SZENT KÖNYVEK SZÖVEGOLVASÁSA

1, A zsidó vallás:

a, A judaizmus vallási világa: 1 óra

b, Tánách-héber szövegolvasás: Tóra szemelvények: 1 óra

2, A keresztény vallás:

a, A kereszténység hitvilága: 1 óra

b, Evangéliumok-görög szövegolvasás: 1 óra

3, Az iszlám vallás:

a, Az iszlám vallás: 1 óra

b, Korán-arab szövegolvasás: 1; 96-97; 105-106; 108-114.: 1 óra

3, Harmadik Rész

a, elméleti tárgyak: EGYÉN ÉS TÁRSADALOM

b, nyelvi tárgyak: SZENT KÖNYVEK SZÖVEGOLVASÁSA

1, A zsidó vallás:

a, Zsidó etika és életforma: 1 óra

b, Tánách-héber szövegolvasás: Korábbi Próféták-szemelvények: 1 óra

2, A keresztény vallás:

a, Egyén és társadalom a kereszténységben: 1 óra

b, Apostolok Cselekedetei-görög szövegolvasás: 1 óra

3, Az iszlám vallás:

a, Az iszlám és a társadalmi kérdések: 1 óra

b, Korán-arab szövegolvasás: 21,95-97; 18,83-98; 30,2-4; 33,32-34; 66,1-5; 14,9-15; 7,85-93; 11,84-95; 7,65-72; 11,50-60; 26,123-140; 46,21-26; 7,73-79; 11,61-68; 26,141-159; 27,45-53.: 1 óra

4, Negyedik Rész

a, elméleti tárgyak: ÜNNEPEK, IMÁK, ISZTENTISZTELET, SZERTARTÁSOK, MUVÉSZET

b, nyelvi tárgyak: SZENT KÖNYVEK SZÖVEGOLVASÁSA

1, A zsidó vallás:

a, Ünnepek, imák, istentisztelet, szertartások, muvészet: 1 óra

b, Tánách-héber szövegolvasás: Késobbi Próféták-szemelvények: 1 óra

2, A keresztény vallás:

a, Ünnepek, imák, istentisztelet, szertartások, muvészet: 1 óra

b, Római levéltol a 1-2Tesszaloniki levelek-görög szövegolvasás: 1 óra

3, Az iszlám vallás:

a, Ünnepek, imák, istentisztelet, szertartások, muvészet: 1 óra

b, Korán-arab szövegolvasás: 2-3.: 1 óra

5, Ötödik Rész

a, elméleti tárgyak: A SZENT KÖNYVEK

b, nyelvi tárgyak: SZENT KÖNYVEK SZÖVEGOLVASÁSA

1, A zsidó vallás:

a, A Tánách: 1 óra

b, Tánách-héber szövegolvasás: Szent Iratok 1.rész: Zsoltárok, Rut, Prédikátor, Eszter, Dániel, Jób: 1 óra

2, A keresztény vallás:

a, Ó- és Újszövetség: 1 óra

b, 1-2Timóteus levéltol a Zsidó levelek-görög szövegolvasás: 1 óra

3, Az iszlám vallás:

a, Korán : 1 óra

b, Korán-arab szövegolvasás: 6,74-79; 12; 17; 19.: 1 óra

6, Hatodik Rész

a, elméleti tárgyak: IRODALOMTÖRTÉNET

b, nyelvi tárgyak: SZENT KÖNYVEK SZÖVEGOLVASÁSA

1, A zsidó vallás:

a, Zsidó irodalomtörténet: 1 óra

b, Tánách-héber szövegolvasás:

Szent Iratok 2.rész: Példabeszédek, Énekek Éneke, Jeremiás siralmai, Ezdrás-Nehemiás, 1-2Krónikák: 1 óra

2, A keresztény vallás:

a, A kereszténység irodalomtörténete: 1 óra

b, Katolikus levelek és a Jelenések könyve: 1 óra

3, Az iszlám vallás:

a, Az iszlám vallási irodalma : 1 óra

b, Korán-arab szövegolvasás: 25-26; 47; 55-56; 71.: 1 óra

II,2. A ZSIKIVE oktatási szerkezete

A ZSIKIVE hat részbol álló eloadássorozata: 2004. szept.1.-2007.nov..30.

Az egyes részek szerkezete:

- minden rész 3 hónapból áll;

- tanítás hetente kb. 6 órában, 2 nap: hétfon, kedden;

- délutáni vagy esti órákban, napi kb. 3 óra;

- az elméleti és nyelvi tárgyak nem követik szükségszeruen sorrendben egymást;

- egy félév kb. 72 óra, ebbol kb. 24 óra jut külön-külön a zsidó, keresztény és iszlám oktatásra;

- heti kb. 3 elméleti, kb. 3 nyelvi jellegu óra;

- minden rész önálló egységet képez, nem tárgyaljuk újra ugyanazt a kérdéskört;

- az 1. részbeni bibliai héber, ógörög és klasszikus nyelvi bevezetés után a

2-6. részekben a szent könyvek folyamatos olvasása 5 részen át tart.

Jelentkezni a Társaság rendezvényein és az Erzsébetvárosi Közösségi Ház irodájában lehet

(Budapest VII. Wesselényi u. 17. IV.em.) – Hétfo-Péntek 9.00-18.00 h. T: 413-35-50).

Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadások – ZSIKIVE 2004

ZSIKIVE I.Szemeszter: 2004. szept.1-nov.30. Hétfon és Kedden 17,00-20,00 h. között 3-3 óra. Az órák 45 percesek és 17,00-18,00-19,00 órakor kezdodnek a Hauer Cukrászda Különtermében (Budapest, VII. Rákóczi út 47-49.) Jelentkezés 10.000, Ft befizetésével a Keresztény-Zsidó Társaság csekkjén, az I.Szemeszterre. (Egy óra kb. 139. Ft) Az órák idopontjában változás lehetséges (pl. különbözo ünnepek). Az I.Szemeszter eloadói anyaga: Történelem és nyelvi bevezetés.

1,a, A zsidóság története - eloadó: Dr Haraszti György, ORZSE tanszékvezeto professzor

1, Honfoglalás. A bírák kora, Saul királysága. Dávid és Salamon uralkodása.

2, Izrael (Somron) története i.e. 722-ig, Júda királysága az Elso Szentély pusztulásáig.

3, Babilóniai fogság, visszatérés, perzsa és görög uralom.

A Hasmoneusok és Heródes királysága.

4, Júdea római uralom alatt: a nagy zsidó háború és a Bár-Kochbá felkelés.

A diaszpóra kezdetei, a talmudi korszak (i.sz. 600-ig).

5, Az arab hódítás, zsidók az arab birodalomban (i.sz. 900-ig).

Az arab-zsidó fénykor Spanyolországban, zsidók Nyugat- és Dél-Európában.

6, Zsidók a keresztény Spanyolországban, a kiuzetés. A török birodalom zsidósága.

7, A lengyelországi zsidóság története a XVIII.század végéig, a chászidizmus,

a Cári Birodalom zsidóságának kialakulása.

8, A hászkálá mozgalom, a zsidók emancipációja Nyugat- és Közép-Európában 1850-ig.

Az orosz birodalom zsidóságának története és alternatívái.

9, A modern antiszemitizmus formái,

a cionista mozgalom létrejötte és elso praktikus lépései.

10, A zsidóság története a XX.század elso felében, a soá.

11, Fejezetek a magyarországi zsidóság történetébol a kezdetektol 1945-ig.

12, A zsidó világ 1945 után. A harmadik zsidó állam születése és elso 50 esztendeje.

1,b, Bibliai héber nyelvtan - eloadó: Róna Tamás, ORZSE tanár

2,a, A kereszténység története - eloadó: Dr Jakab Attila, katolikus teológus

1, Verus Israel – önmeghatározás a zsidósággal szemben (I.sz.)

2, Az igazi filozófia – helykeresés a római birodalomban (II-III.sz.)

3, A konstantini fordulat: üldözöttbol üldözové

4, A nagy zsinatok kora (IV-V.sz.)

5, A nyugati kereszténység és Nagy Károly birodalma

6, A bizánci birodalom

7, A keresztes hadjáratok

8, A középkori kereszténység

9, A reformáció

10, Felvilágosodás és nacionalizmus (XVIII-XIX.sz.)

11, Kereszténység és totalitarizmus (XX.sz.)

12, A magyar kereszténység története

2,b, Ógörög nyelvtan - eloadó: Dr Szécsi József, KZST fotitkár

3,a, Az iszlám népek története - eloadó: Németh Pál, református lelkész, foiskolai tanár

1, Az iszlám vallási elozményei és keletkezése. Mohamed élete.

2, A korai iszlám és a nagy hódítások korszaka. A kalifátus kialakulása.

A vallási törvény és a jogtudomány fejlodése.

3, Az omajjádák uralma (660-750).

4, Az abbászida kalifátus.

5, A fátimidák uralma.

6, A keresztes hadjáratok és az ajjúbidák birodalma.

7, A mamlúk szultánok hatalma.

8, Az iszlám Nyugaton. Andalúzia és a mórok.

9, Az arab kelet és az oszmán birodalom (1517-1800).

Egyiptom a XIX. században.

10, Az iszlám országok a XX. században.

11, Izrael állama és az iszlám világ.

12. A modern reiszlamizáció és az iszlám európai elterjedése.

3,b, Klasszikus arab nyelvtan - eloadó: Németh Pál, református lelkész, foiskolai tanár

A ZSIDÓ-KERESZTÉNY-ISZLÁM

VALLÁSTUDOMÁNYI ELOADÁSOK II.SZEMESZTER

az Erzsébetvárosi Közösségi Ház Eloadótermében - Budapest, VII.Wesselényi u. 17.

2005. január 18-ától, minden kedden (12 alkalommal) 15.00-20.00 h.

A Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadások hat szemeszterbol állnak,

melyek mindegyike önálló témakört tárgyal. Tehát bármelyik szemeszterben be lehet kapcsolódni.

Az új hallgatók számára nyelvi bevezetoket indítunk.

A Zsidó-Kresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadásokra folyamatos jelentkezési lehetoség a Társaság rendezvényein és az Erzsébetvárosi Közösségi Házban Budapest, hétfo-péntek 9-18 h.

KZST Ügyfélszolgálati Iroda-Sajtóosztály: Szerda 10.00-14.00 h. T: 413-35-50

Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. - Internet: www.kzst.hu

ZSIKIVE II. SZEMESZTER: HITVILÁG

1,a, A judizmus alapjai - eloadó: Dr Haraszti György, ORZSE tanszékvezeto professzor

1, Izrael hite, népe, Istene.

2, Tóra és háláchá.

3, A parancsolatok értelme, a 613.

4, A zsidó naptár.

5, Az ünnepi ciklus.

6, Pészáh.

7, A szombat.

8, Jótékonyság és a zsidó etika (derech erec).

9, Az étkezés törvényei (kasrut).

10, Születés, körülmetélés, bár/bát micvá.

11, Házasság, házasságlevél, válás.

12, Halál, temetés, gyász, kádis.

1,b, Tánách-héber szövegolvasás - eloadó: Róna Tamás, ORZSE tanár

2,a, A kereszténység hitvilága - eloadó: Dr Jakab Attila, katolikus teológus

1, Isten.

2, A teremtés.

3, Az ember.

4, A bun.

5, A megváltás.

6, Szentháromság.

7, Jézus Krisztus.

8, A kegyelem.

9, Szentségek (keresztség, eucharisztia).

10, Szentségek.

11, Mária.

12, Eszkatológia.

2,b, Evangéliumok-görög szövegolvasás - eloadó: Dr Szécsi József, KZST fotitkár

3,a, Az iszlám: vallás és hit - eloadó: Németh Pál, református lelkész, foiskolai tanár

1, Az iszlám rendszere (nizámu'l-iszlám). Dogma (al'aqída) és istentisztelet (al-'ibáda).

2, A látható és láthatatlan világ („al-'álamu ghaibíjun wa-mashúd”).

Az érzékelés (al-hawássz), a képzelet (al-khajál) és az értelem (al-'aql) határai a megismerésben.

3, Az „iszlám” és a „hit” problémája.

4, Isten léte és bizonyságai.

5, Isten tulajdonságai és a „magasztaló jelzok” (al-'aszmá'ul-huszná) tartalma.

6, A teremto és gondviselo Isten.

7, Isten angyalai és a dzsinnek.

8, Isten prófétái és küldöttei.

9, A kijelentett ige. A Korán, Ábrahám iratai, a Tóra, a Zsoltárok, az Evangélium.

10, Az utolsó ítélet napja. Feltámadás. Örök élet.

11, Isten mindenhatósága és az elve elrendelés tana.

12, Párbeszéd lehetosége a három monoteista világvallás között. Az iszlám álláspontja.

3,b, Korán-arab szövegolvasás: 1; 96-97; 105-106; 108-114. - eloadó: Németh Pál, református lelkész, foiskolai tanár

A ZSIDÓ-KERESZTÉNY-ISZLÁM

VALLÁSTUDOMÁNYI ELOADÁSOK III.SZEMESZTER

 

az Erzsébetvárosi Közösségi Ház Eloadótermében - Budapest, VII.Wesselényi u. 17.

2005. szeptember13-ától, 12 alkalommal, 14.00-20.00 h.

Szept. 13, 20, 27, Okt. 11, Nov. 8,9,15,16,22,23,29,30.

A Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadások hat szemeszterbol állnak,

melyek mindegyike önálló témakört tárgyal, tehát bármelyik szemeszterben be lehet kapcsolódni.

A Zsidó-Kresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadásokra folyamatos jelentkezési lehetoség a Társaság rendezvényein és az Erzsébetvárosi Közösségi Házban Budapest, hétfo-péntek 9-18 h. T: 413-35-50

Sajtóosztály és Információs Központ: Budapest, XIV. Semsey A.u.23. szerda 10,00-13,00h.

Telefon (ügyeleti idoben): 222-00-86, 251-6987.

Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4.

Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. - Adószám: 19672964-1-41. –

Internet: www.kzst.hu

 

ZSIKIVE III. SZEMESZTER:

EGYÉN ÉS TÁRSADALOM

1,a, Zsidó etika és életforma (Dr Haraszti György, ORZSE tanszékvezeto professzor)

1, A tóra és az illem; 2, Hagyományos zsidó viselekdési kódexek (Pirké Ávot, Derech erc rábbá zutá, Rámbám; 3, Ki a tiszteletreméltó ?; 4, A viselkedés általános szabályai; 5, Az istenfélelem; 6, Illem és etika otthon (szülok, házastárs, gyerekek); 7, A zsidó nevelés; 8, Illem külvilágban; 9, Az üzleti élet szabályai; 10, A nem-zsidókkal való viselkedés speciális szabályai; 11, Bojt és gyász; 12, Az igazakról és gonoszokról: Jób könyve.

1,b, Tánách-héber szövegolvasás: Korábbi Próféták (Róna Tamás, ORZSE tanár)

1, Józsua 1,1-9; 2, Józsua 6,1-11; 3, Józsua 6,12-27;; 4, Bírák 7,1-8; 5, Bírák 7,9-16; 6, Bírák 7,17-25; 7, Sámuel 1,1-10; 8, Sámuel 1,11-19; 9, Sámuel 1,20-28; 10, Sámuel 2,1-12; 11, Sámuel 2,13-25; 12, Sámuel 2,26-36.

1,c. Bibliai héber nyelvtan - eloadó: Bozsoky Mátyás (EPK tanársegéd)

1, Mássalhangzók, magánhangzójelek; 2, A svá, egyszerubb szavak olvasása; 3, Olvasási gyakorlat; 4, A dages, qámec chátúf; 5, Olvasási gyakorlat, etc.; 6, A névelo; 7, Az enklitikus paradigmák; 8, A fonevek és melléknevek neme és száma; 9, A kötoszó; 10, A status absolutus és constructus; 11, A birtokos suffixumok; 12, A személyes névmás, a szabályos ige perfectuma.

2,a, Egyén és társadalom a kereszténységben - eloadó: (Dr Jakab Attila, vallástörténész)

1, Az ember, Isten képmása; 2, A keresztény ember; 3, Az ember és a teremtett világ; 4, A no a kereszténységben; 5, Erotika és aszkézis; 6, A lelkiismeret; 7, A keresztény társadalom; 8, Egyház és politika; 9, Kereszténység és szekularizáció; 10, Kereszténység és társadalom; 11, II. Vatikáni Zsinat: Gaudium et Spes; 12, Vallási pluralizmus.

2.b. Újszövetségi-görög szövegolvasás: Apostolok Cselekedetei – (Dr Szécsi József, KZST fotitkár)

1, 1,1-20 (Eloszó, Jézus mennybemenetele, Mátyás apostollá választása/a); 2, 2,1-21 (A Szentlélek eljövetele, Péter pünkösdi beszéde); 3, 3,1-20 (A béna koldus meggyógyítása, Péter templomi beszéde/a); 4, 4,1-22 (Péter és János a fotanács elott); 5, 5,1-21 (Ananiás és Szafíra bunhodése, Az egyház növekedése/a); 6, 6,1-7,3 (Hét diákonus választása, István ellen vádat emelnek, István beszéde/a); 7, 7,4-29 (István beszéde/b); 8, 8,4-25 (Fülöp téríto munkája Szamariában, Péter és János szamariai útja); 9, 9,1-19 (Saul megtérése); 10, 10,1-20 (Kornéliusz látomása, Kornéliusz küldöttei Péterhez érkeznek/a); 11, 11,1-18 (Péter Jeruzsálemben igazolja eljárását); 12, 12,1-19 (Jakab vértanúsága, Péter csodálatos szabadulása)

3,a, Az iszlám és a társadalmi kérdések (Németh Pál, református lelkész, foiskolai tanár)

1, Az iszlám vallástudomány szerkezete. A serí'a és a fiqh viszonya. A három fo rész: a) al-'aqída (dogmatika), b) al-'ibáda (isztentisztelet), c) al-mu'ámalát (társadalmi viszonyok); 2, Az iszlám jogalkotás (at-tasrí'u'l-iszlámíj) forrásai. Szöveges források (al-maszádiru'n-naqlíja): a) Korán b) A szunna és formái.; 3, Az önálló véleményalkotáson alapuló jogforrások (almaszádiru'lidzstihádíja): a) a hozzáértok (mudzstahidún) egyetértése („consensus prudetium”): al-idzsmá'; 4, b) az analógia: al-qijász c) al-isztihszán; 5, d) az érdekek érvényesítése: al-maszálihu'lmurszala e) a szokásjog (al-'urf); 6, Az iszlám jogalkotás korszakai; 7, A fo jogi iskolák: a) Abú Hanífa iskolája b) Málik iskolája; 8, c) Sáfi'íj iskolája d) Ahmed ibn Hanbal iskolája; 9, Dzsa'farusz'-Szádiq iskolája és a sí'ita jog;

10, Az igazságszolgáltatás intézményei; 11, Az iszlám vallásjog általános szabályai; 12, Az iszlám joggyakorlat esetei és jellemzo vonásai.

3,b, Korán-arab szövegolvasás: József (12.) szúra ( Németh Pál, református lelkész, foiskolai tanár)

1, 12:1–6 (Jákob és József); 2, 12:7–14 (A testvérek gyulölete); 3, 12:15–21 (Józsefet eladják); 4, 12:22–34 (József és a Nagyhatalmú felesége); 5, 12:35–42 (József a börtönben); 6, 12:43–57 (A király álmainak megfejtése); 7, 12:58–65 (József testvérei Egyiptomban); 8, 12:66–80 (József és Benjámin); 9, 12:81–87 (Jákob bánata és türelme); 10, 12:88–101 (József megismerteti magát testvéreivel); 11, 12:102–107 (Rejtett történet); 12, 12:108–111 („Ez az én utam”).

A ZSIDÓ-KERESZTÉNY-ISZLÁM

VALLÁSTUDOMÁNYI ELOADÁSOK IV.SZEMESZTER

Evangéliumi Pünkösdi Közösség - Budapest, XIV. Semsey A.u.23.

- piros 7-es busszal a Keletitol egy megálló, a Gizella és a Semsey u. sarkán -

12 alkalommal, keddenként 14.00-20.00 h.

2006. Február 7,14,21,28; Március 7,21,28; Április 4,25; Május 2,9,16.

A Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadások hat szemeszterbol állnak, melyek mindegyike önálló témakört tárgyal, tehát bármelyik szemeszterben be lehet kapcsolódni.

A Zsidó-Kresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadásokra folyamatos jelentkezési lehetoség a Társaság rendezvényein és T: 06-30-269-95-99

Sajtóosztály és Információs Központ:

Budapest, XIV. Semsey A.u.23.

Telefon: 222-00-86, 251-6987.

Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4.

Adószám: 19672964-1-41. – Internet: www.kzst.hu

 

ZSIKIVE IV. SZEMESZTER:

ÜNNEPEK, IMÁK, ISZTENTISZTELET, SZERTARTÁSOK, MUVÉSZET

 

1, A zsidó vallás:

a, Ünnepek, imák, istentisztelet, szertartások, muvészet: 1 óra

b, Bibliai héber nyelvoktatás

b, Tánách-héber szövegolvasás: 1 óra

c, a Talmud Kiddusin traktátusának magyarázata

2, A keresztény vallás:

a, Ünnepek, imák, istentisztelet, szertartások, muvészet: 1 óra

b, Római levéltol a 1-2Tesszaloniki levelek-görög szövegolvasás: 1 óra

3, Az iszlám vallás:

a, Ünnepek, imák, istentisztelet, szertartások, muvészet: 1 óra

b, Korán-arab szövegolvasás: 2-3.: 1 óra

***

KÉRJÜK, HOGY AJÁNLJA FEL SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1%-át

a Keresztény-Zsidó Társaság javára!

Adószám: 19672964-1-41

 

 

A Keresztény-Zsidó Társaság
könyvkiadványai kaphatók

a „Terézvárosi Könyv és Kegyszerbolt”-ban,

telefonon megrendelhetők: 06-30-815-22-65

Budapest VI. Terézvárosi katolikus templom
(Nagymező u. és a Király u. sarkán)
a Király utcai oldalon

*

Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyvek
2001-2016

legújabb kötetünk:

Szécsi József:
Az ókori zsidóság története

*

 

   

 

Tanulmányok

 

 

 

 

 

A Keresztény-Zsidó Társaság
könyvkiadványai kaphatók

a „Terézvárosi Könyv és Kegyszerbolt”-ban,

telefonon megrendelhetők: 06-30-815-22-65

Budapest VI. Terézvárosi katolikus templom
(Nagymező u. és a Király u. sarkán)
a Király utcai oldalon

*

Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyvek
2001-2016

legújabb kötetünk:

Szécsi József:
Az ókori zsidóság története

*

 

 

   

 

REKLÁM

 

 

 

A Keresztény-Zsidó Tanács Nyilatkozata

A Keresztény Zsidó Tanács, amely magyarországi keresztény egyházak valamint zsidó vallási szervezetek képviselőinek hivatalos tanácskozó testülete, a következő nyilatkozatot teszi a Magyar Holokauszt Emlékév kapcsán kialakult vitáról, mely már kezdi veszélyeztetni a 70. emlékév megrendezésének eredményességét.

A Magyar Holokauszt Emlékév megrendezésének tervét a Keresztény Zsidó Tanács nagy megelégedéssel fogadta. Fontos eseménye lehet ez az év a múlttal való őszinte szembenézésnek, a megfelelő következtetések levonásának, az emlékezet gyógyításának. Meggyőződésünk, hogy a Magyar Holokauszt Emlékévet olyan módon kell megszervezni, hogy a Holokausztban elsődlegesen érintettek képviselőivel érdemi egyeztetés történik. A kialakult vitában arra kérjük a feleket, hogy folytassák a párbeszédet, és keressenek mindkét fél számára elfogadható megoldásokat, amelyek valóban segítenek az emlékezet gyógyításában az egész magyar társadalom számára. A feszültségek megoldásában a Keresztény Zsidó Tanács is felkínálja a maga közreműködését. Vezessen mindnyájunkat az Emlékév során az őszinte szembenézés, a kegyelet,az imádság és a kölcsönös felebaráti szeretet lelkülete.

 

A Keresztény-Zsidó Tanács nyilatkozata

2014. 02. 20. 16:25 -

Az alábbiakban közzétesszük a Keresztény-Zsidó Tanács nyilatkozatát.

A Keresztény-Zsidó Tanács, amely magyarországi keresztény egyházak valamint zsidó vallási szervezetek képviselőinek hivatalos tanácskozó testülete, a következő nyilatkozatot teszi a Magyar Holokauszt Emlékév kapcsán kialakult vitáról, amely már kezdi veszélyeztetni a 70. emlékév megrendezésének eredményességét.A Magyar Holokauszt Emlékév megrendezésének tervét a Keresztény-Zsidó Tanács nagy megelégedéssel fogadta. Fontos eseménye lehet ez az év a múlttal való őszinte szembenézésnek, a megfelelő következtetések levonásának, az emlékezetgyógyításának. Meggyőződésünk, hogy a Magyar Holokauszt Emlékévet olyan módon kell megszervezni, hogy a holokausztban elsődlegesen érintettek képviselőivel érdemi egyeztetés történik. A kialakult vitában arra kérjük a feleket, hogy olytassák a párbeszédet, és keressenek mindkét fél számára elfogadható megoldásokat, amelyek valóban segítenek az emlékezet gyógyításában az egész magyar társadalom számára. A feszültségek megoldásában a Keresztény-Zsidó Tanács is felkínálja a maga közreműködését. Vezessen mindannyiunkat az emlékév során az őszinte szembenézés, a kegyelet, az imádság és a kölcsönös felebaráti szeretet lelkülete.

Magyar Kurír

 

Szécsi József
főtitkár, Keresztény-Zsidó Társaság

ICCJ konferencia Manchesterben (2012.júl.1-5.)
Sajtóközlemény

1942-ben alakult meg a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács (ICCJ).
A 70 éves vallásközi szervezetnek 38 országban van tagszervezete, magyar részről tagja a Keresztény-Zsidó Társaság is, melynek képviseletében részt vett a mintegy 200 fős nemzetközi konferencián Manchesterben Szécsi József főtitkár és Tokics Imre, elnökségi szóvivő. A konferencia keretében a résztvevők teológiai és társadalompolitikai szempontból elemezték jelen világunkban a keresztény-zsidó illetve a zsidó-keresztény-iszlám kapcsolatok kérdéskörét. Tokics Imre előadásában ismertette az 1991-ben megalakult Keresztény-Zsidó Társaság 20 éves tevékenységét, Szécsi József pedig a Társaság keretein belül 7 éve működő Zsidó-Keresztény-Iszlám Szabadegyetemről számolt be.

Budapest, 2012-07-08

 

Dr. Sebes József

 

Meghalt Kaiser György a Raoul Wallenberg Egyesület ügyvivője Hosszú súlyos betegség után 2014. február 5.-én – 74 éves korában – elhunyt Kaiser György ügyvivő, egyesületünk meghatározó személyisége. Minden kérdést etikai alapon közelített meg, így állandó belső kritikusunk és tevékenységünk etikai "őrzője" távozott. Hiánya nehezen dolgozható fel és talán nem is pótolható.

1940. március 7.-én született Budapesten. Családját is érintették a megkülönböztető, zsidótörvények; így a teljes vagyonvesztés után, édesapját – aki bőripari szakember és vállalkozó volt -- Ukrajnába munkaszolgálatra vitték, édesanyja – aki művészettörténész volt – Budapesten bujkált, miközben Gyurit, Zebegényben ismerősöknél helyezték el.

Túlélték a szörnyűségeket, de édesapja által létrehozott, új export-import szövetkezetet, az új hatalom államosította. Középiskolai tanulmányait, az Eötvös Gimnáziumban fejezte be, ahol történelem tanára és osztályfőnöke Antall József volt./ Aki- mint tanár és miniszterelnök - egész életében jelentős hatást gyakorolt rá…/ Ezután 3 évet végzett az Orvostudományi Egyetemen, de tanulmányait családi okok miatt, nem fejezte be.

Ezt követően, több munkahelyen is fizikai munkakörökben dolgozott; pl. Csepeli Szabad Kikötőben, a Bonyhádi Zománcgyárban. Vélhetően az 1956- os forradalmi eseményekbe is, - az akkor már nyílt megmozdulásokba –az állandó tenni akarása vitte a Kossuth téri tüntetésre, ahol súlyos térdlövést kapott.
/ A korház orvosai –tisztelet nekik - elhallgatták sérüléseit, az akkor illetékes hatóságok előtt./

1966-ban megnősült, majd egy év múlva megszületett András fia. Sajnos felesége a szülés után, megbetegedett és a betegség szövődményeiben, 1987-ben elhunyt. 1989-től haláláig Deli Évával élt szoros, élettársi kapcsolatban. Tanulmányait folytatta és 1977-ben diplomázott a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Rendszerszervező Szakán. 1977-1990 között üzletkötőként, különböző kereskedelmi vállalkozásokban vett részt. Ezt követően a Fővárosi Szociális Központ és Intézményeinél, majd a Wesley János Főiskolán dolgozott, vezető közgazdászként.

2

Számos területen végzett, különböző szakmai és közéleti tevékenységet; alapító tagja volt a Szabad Kezdeményezések Hálózatának, majd az SZDSZ- nek. Részt vett az SZDSZ Programfüzetének kidolgozásában, kiemelten az Egészségügyi Programban. A III. kerületi SZDSZ szervezetben több vezető tisztséget is ellátott, így ott közismert és elismert személyiség volt.
/ Szemtanúja voltam, hogy a fenti közös munkájuk alapján, a jelenlegi Főpolgármester, milyen szeretettel köszöntötte Öt./

Alapító tagja volt a Keresztény-Zsidó

Társaságnak is, ahol elnökségi tag volt./ Itt is minden lényeges kérdésben külön kikérték véleményét./ 1989-től, különböző vezető tisztségeket látott el a Raoul Wallenberg Egyesületben valamint az Alapítványban is. Mint hitéletet gyakorló zsidó ember, tartotta a kapcsolatot az Egyesület és a MAZSIHISZ, valamint az egyéb zsidó szervezetek között. Ügyvivőként és soros elnökként számos, kiemelt rendezvény, konferencia szervezője és rendezője volt. Ilyenek a, Befogadó és Kirekesztő Magyarország, Hitéleti vita, valamint több tiltakozás és nyilatkozat kötődik még a nevéhez. Mint szabad szellemű, liberális eszméket valló és az emberi szabadságot mélységesen tisztelő ember, folyamatosan fellépett az elesettek és a kisebbségek jogaiért.

Fontos szakmai munkát végzett a Magyar Henry George Társaságban, ahol több munkabizottságban is dolgozott. Kiemelt kutatási területe volt a telekérték adó koncepciójának kidolgozása és majdani bevezetése. Foglalkozott még az önkormányzati finanszírozás forrásszerkezetével is, amely témakörben már vezetői egyeztetéseknél tartott.

Sajnos 1997 óta számos betegséggel küzdött és több műtéten is átesett, de fizikai és szellemi aktivitása csak akkor csökkent, amikor már súlyos bajaival ágyba került, ahonnan már nem tudott felkelni. Életműve a sok megkezdett munka mellett is teljes. Értékeléseit, levelezéseit, javaslatait publikálni fogjuk a következő nemzedék számára.

Emlékét megőrizzük és ápoljuk!

2014.03.03.

 

 

 

A Keresztény-Zsidó Társaság
könyvkiadványai kaphatók

a „Terézvárosi Könyv és Kegyszerbolt”-ban,

telefonon megrendelhetők: 06-30-815-22-65

Budapest VI. Terézvárosi katolikus templom
(Nagymező u. és a Király u. sarkán)
a Király utcai oldalon

*

Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyvek
2001-2016

legújabb kötetünk:

Szécsi József:
Az ókori zsidóság története

*

 

 

   

Kapcsolatok:

Sir Sigmund Sternberg

 

 

Keresztény-Zsidó Társaság

Levelezés: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4.
internet: www.kzst.hu
Támogatás: OTP Köröndi krz . fiók 11706016 - 20465717 *
Adószám: 19672964-1-41

 

 

 

 

A Keresztény-Zsidó Társaság
könyvkiadványai kaphatók

a „Terézvárosi Könyv és Kegyszerbolt”-ban,

telefonon megrendelhetők: 06-30-815-22-65

Budapest VI. Terézvárosi katolikus templom
(Nagymező u. és a Király u. sarkán)
a Király utcai oldalon

*

Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyvek
2001-2016

legújabb kötetünk:

Szécsi József:
Az ókori zsidóság története

*

 

 

   

Sir Sigmund Sternberg*

A vallásközi kapcsolatok és dialóguskultúra fejlesztésének egyik világszerte ismert vezeto személyisége, a Nemzetközi Keresztény Zsidó Tanács (ICCJ), a Magyar Keresztény Zsidó Tanács alapítója, és a Keresztény Zsidó Társaság patrónusa, a londoni székhelyu Három Hit Fórum (Three Faith Forum) társalapítója, és a Vallások Világkongresszus (World Congress of Faith) elnökhelyettese.

Sir Sigmund Sternberg kiváló brit üzletember, aki élete nagy részét szentelte a zsidó közösség, a dialóguskultúra és a vallások közötti megértés szolgálatának. Részt vett a Katolikus Egyház és a zsidóság kapcsolatát elemzo és meghatározó zsinati nyilatkozat, a Nostra Aetate elokészítésében, és összeköto szerepet játszott az Izrael Állam vatikáni elismerésére irányuló folyamatban. Résztvevoje volt az elso zsinagógai pápai látogatás megszervezésében1986-ban, Rómában.

A vallások fejlodéséért kifejtett tevékenysége, és a vallásközi együttmuködés terén elért alapveto diplomáciai sikerei elismeréséül 1998-ban elnyerte a Vatikáni által adományozott, világszerte rendkívül magasra értékelt Templeton Díjat. Sir Sigmund számos egyéb magas vatikáni kitüntetés és több állam legmagasabb szintu állami kitüntetésének birtokosa is. II. Erzsébet királyno a Nagy Britanniában kifejtett kiváló és eredményes társadalmi és gazdasági tevékenységéért lovaggá ütötte.

Napjainkban minden erejét a brit zsidó közösség és a nemzetközi vallásközi kapcsolatrendszer fejlesztésének szenteli, ennek egyik elsorendu fóruma a Nemzetközi Keresztény Zsidó Tanács. A több mint 30 országot tömöríto szervezet az o kezdeményezésére és irányítása alatt fejlesztette tovább a kétoldalú zsidó-keresztény párbeszédet az iszlámmal való, háromoldalú együttmuködés irányába.

1921 június 2-án született Budapesten, számos esetben maga vallja, hogy a Magyarországon tapasztalt vallások közötti békétlenség szülte elhatározását, hogy a világ vallásai közötti megbékélésnek szenteli életét. Családjával 1939-ben menekült el a náci üldöztetés elol Nagy Britanniába, ahol egészen a világháború végéig szolgálatot teljesített a Polgári Védelem Testületében. Gazdasági eredményeit és személyes vagyonát a fémiparban kifejtett tevékenységével alapozta meg.

Magyarországi tevékenységével, melynek keretében alapveto szerepet vállalt a Magyar Keresztény Zsidó Tanács, a Keresztény Zsidó Társaság, a Rotary Club magyarországi szervezetei, az iszlámmal folytatott párbeszéd fórumai megszervezésében, nagymértékben járult és járul hozzá a magyar demokrácia fejlodéséhez.

Sir Sigmund a fent említett állami kitüntetések mellet számos világhíru egyetem díszdoktora, és a világ legismertebb emberjogi szervezeteinek kitüntetettje is.

* összeállította: Hermann Judith

   

 

EU Irodatechnika Bt.