Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Előadások
 • Rólunk
 • Rendezvények 1991-2008
 • Rendezvények 2009
 • Kiadványok
 • Oktatás
 • Tanulmányok
 • Sajtóközlemény
 • Kapcsolatok
   
   
 • Elnökség
 • Alapszabály

A KERESZTÉNY-ZSIDÓ TÁRSASÁG ELNÖKSÉGE -  2009

1,  Beer Iván – a Magyarországi Holocaust Emlékalapítvány elnöke
2,  Bölcskei Gusztáv – a Magyarországi Református Egyház püspöke, zsinati elnök
KZST társelnök
3,  Csernák István – a Magyarországi Metodista Egyház superintendense
4,  Darvas István - rabbi
5,  Dobner Győző – baptista lelkész
6,  Domán István – főrabbi
7,  Fabiny Tamás – evangélikus püspök-elnök – KZST ügyvezető elnök
8,  Feldmájer Péter – a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke
KZST társelnök
9,  Gábor György – filozófus, ORZSE, egyetemi tanár
10,  Haraszti György – történész, ORZSE tanszékvezető professzor
11,  Hausmann, Jutta – Evangélikus Hittud. Egyetem, tanszékvezető professzor
12, Hermann Judit – a Pécsi Brit Konzulátus irodaigazgatója
13, Hídvégi György – a Magyar-Izraeli Baráti Társaság tiszteletbeli elnöke
14, Hídvégi Máté, egyetemi tanár
15, Iványi Tibor – a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke
16, Jakab Attila – vallástörténész
17, Kalota József – a Magyarországi Orthodox Exarchatus érseki vikáriusa
18, Lednitzky András – a Szegedi Zsidó Hitközség elnöke
19, Mészáros Kálmán – a Magyarországi Baptista Egyház elnöke
20, Németh Pál – református lelkész, főiskolai tanár
21, Pataky Albert – az Evangéliumi Pünkösdi Közösség elnöke – KZST társelnök
22, Róna Tamás, rabbi
23, Szabó István – református püspök
24, Szent-Iványi Ilona – unitárius lelkész
25, Szécsi József – vallásfilozófus – KZST főtitkár
26, Szigeti Jenő – adventista teológiai professzor
27, Szita Szabolcs – történész, a Holocaust Dokumentációs Központ tudományos vezetője
28, Tóth László – ny. főtanácsos
29, Udvardy György – katolikus püspök, KZST társelnök
30, Varga Béla – közgazdász
31, Várszegi Asztrik – katolikus püspök, pannonhalmi főapát

A KZST ELNÖKSÉGÉNEK ÁLLANDÓ MEGHÌVOTT TAGJAI
Rázmány Csaba – a Magyarországi Unitárius Egyház püspöke
Dimitrov Simeon – a Bolgár Ortodox Egyház metropolitája
Sir Sigmund Sternberg – a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács tiszteletbeli elnöke

A KZST ELLENÖRZŐ BIZOTTSÁGA
Sebes József – a Raoul Wallenberg Alapítvány elnöke
a KZST Ellenőrző Bizottságának elnöke
KZST TITKÁRSÁG
Gaján Rudolfné  - pénzügyi referens
Gerőfi Gyula - nyilvántartás

 

A  KERESZTÉNY-ZSIDÓ TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA  - 2009

1.
A társadalmi szervezet neve: Keresztény-Zsidó Társaság.
2.
Székhelye: 1052 Budapest, Deák tér 4.
3.
A Társadalmi szervezet céljai és feladatai:
- A Keresztény-Zsidó Társaság vallási jellegű, vallásközi társadalmi szervezet, ennek megfelelően az alábbi, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. CLVI. törvény 26.§./C.pont 3., 4., 5., valamint 11. és 12. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységet végzi. Közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet, a működéssel kapcsolatban bárki betekintést nyerhet.
3.1.
A törvény 26.§.C.:
3. pont: tudományos tevékenység, kutatás
4. pont: nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
5. pont: kulturális tevékenység
11. pont: hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
12. pont: emberi és állampolgári jogok védelme
3.2.
Célok és feladatok:
- A keresztény-zsidó párbeszéd ökumenikus keresztény és zsidó alapokról történő munkálása.
- A közvélemény pozitív alakítása a keresztény-zsidó kapcsolatok vonatkozásában.
- Kulturális tevékenység, előadássorozatok, vallási hagyományok ápolása.
- Teológiai, tudományos, művészeti vonatkozások munkálása.
- Soá kutatás /vészkorszak/.
- A keresztény-zsidó megbékélést elősegítő információk gyűjtése, feldolgozása.
- Folyóirat- és könyvkiadás, valamint előadások, bel- és külföldi konferenciák rendezése.
- Közös imaalkalmak, lelki közösséget építő ill. erősítő összejövetelek szervezése.
- Állandó kapcsolattartás a különböző keresztény egyházakkal és zsidó hitfelekezetekkel, szervezetekkel, médiákkal és személyiségekkel.
- Küzdelem a vallási, politikai és mindenféle antiszemitizmus és az agresszív vallásellenesség minden megnyilvánulása ellen.
- A társaság tevékenységét a nyíltság és függetlenség alapvető figyelembevételével végzi; tagjai a társadalom egyetemes erkölcsi érdekeinek szolgálatában állva nem kívánnak a napi vallási és politikai küzdelmekben részt venni, de vállalják a társadalmi, erkölcsi érdekek megvalósulását előmozdító új gondolatokat, törekvéseket bármely rétegből, érdekcsoportból, vallási közösségből erednek is.
- A társaság nyilatkozatokat, állásfoglalásokat nem ad ki.
- A szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoktól támogatást nem kaphat, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselő-jelöltet a választásokon nem állíthat és nem támogathat, továbbá a szervezet megyei-, fővárosi önkormányzati jelöltet a választásokon nem állíthat és anyagi támogatást azoknak sem nyújt.
- A társaság, mely közhasznú szervezet, semmilyen tömegdemonstrációt nem szervez és abban nem vesz részt.
- Vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez; ilyen tevékenység lehet a fent említett előadások és konferenciák anyagainak megjelentetése, a szervezet tevékenységéről a tagság tájékoztatására kiadott füzetek, emlékeztetők, és egyéb vallásközi biblikus kiadványok kiadása; a gazdálkodás során elért eredményt a társaság nem osztja fel, azt közhasznú tevékenységeinek elősegítése érdekében használja csak fel.
4.
A társadalmi szervezet tagjai.
4.1. 
A tagsági viszony, a tagok jogai és kötelezettségei.
4.1.1.
A társadalmi szervezet rendes tagja:
- Részt vehet a társadalmi szervezet tevékenységében és rendezvényein.
- Választhat és választható a társadalmi szervezet szerveibe.
- Köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek.
- A társadalmi szervezetnek csak nagykorú személy lehet tagja.
4.1.2.
- Pártoló tag lehet minden természetes és jogi személy, aki a 4.1.1. pontnak megfelel és tevékenységével elősegíti a társadalmi szervezet célkitűzéseinek megvalósítását.
- A pártoló tagok részt vehetnek a társadalmi szervezet rendezvényein, gyűlésein, javaslattételi joggal, tisztségre nem választhatnak és nem választhatók.
4.1.3.
- Tiszteletbeli tag lehet minden természetes és jogi személy, akit a közgyűlés vagy a közgyűlés felhatalmazása alapján az elnökség annak nyilvánít; jogai megegyeznek a pártoló tagok jogaival.
4.1.4.
- A tagsági viszony a 4.1.1. pontban írt feltételek alapján az elnökség döntésével és nyilvántartásba vétellel keletkezik.
4.1.5.
Megszűnik a tagsági viszony:
- A tag szóbeli vagy írásos kilépésével.
- Ha a tag egy éve keresztül, felszólítás ellenére nem fizet tagdíjat.
- Ha a társadalmi szervezet közgyűlési határozat alapján feloszlik, megszűnik, más testületbe olvad.
- A tag kizárásával, melyről az elnökség dönt; a tag akkor zárható ki, ha tevékenységével vagy mulasztásával a társadalmi szervezet céljainak megvalósítását veszélyezteti.
- A kizárás ellen jogorvoslatnak van helye, melyet az elnökséghez kell benyújtani és a közgyűlés dönt róla.
- A jogi személy tag, képviselője útján gyakorolhatja tagsági jogait.
4.1.6.
A tag kötelességei:
- Folyamatosan vegyen részt a társadalmi szervezet tevékenységében.
- Feladatait legjobb tudása szerint teljesítse.
- A birtokába került vagyontárgyakat a jó gazda gondosságával óvja és a lehetőségek szerint gyarapítsa.
- A vagyontárgyak használatával összefüggésben anyagi és jogi felelősség terheli.
- Fizesse a közgyűlés által megállapított tagdíjat, melynek összegét évenként a közgyűlés állapítja meg.
- A 2006. évi tagdíj összege 6.000, Ft, nyugdíjasoké 2.000, Ft, amelyet a társadalmi szervezetnek az OTP 11706016-20465717 számú számlájára fizethetnek be a tagok.
- Tanúsítson a társadalmi szervezet tagjához méltó magatartást.
4.1.7.
- A pártoló tagnak és a tiszteletbeli tagnak kizárólag javaslattételi joga van.
- A rendes, a pártoló és a tiszteletbeli tagnak egyaránt kötelessége az alapszabály rendelkezéseinek betartása.
5.
A társadalmi szervezet szervezeti rendje és működése.
A társadalmi szervezet szervei: közgyűlés, elnökség, főtitkár /a társadalmi szervezet képviselője/, ügyvivő testület, számvizsgáló bizottság.
6.
A társadalmi szervezet szerveinek feladata és hatásköre: a közgyűlés összehívásának rendje és a közgyűlés hatásköre:
- A társadalmi szervezet legfelsőbb szerve a tagok összessége, a közgyűlés, amelyet évente legalább egyszer a főtitkár - a tagoknak küldött írásos meghívóval, amelyet a tagoknak 10 nappal a közgyűlés előtt kell postára feladni, a közgyűlés tárgysorozatának közlésével együtt - köteles összehívni.
- Köteles továbbá a főtitkár a közgyűlést összehívni akkor is, ha azt a tagok egyharmada - az ok és a cél megjelölésével - kívánja.
- A közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon érdeklődőként - természetesen szavazati jog nélkül - bárki részt vehet.
- A társadalmi szervezet tagjai a közgyűlés bármelyik napirendi pontjához hozzászólhatnak, önállóan beterjeszthetnek a közgyűlés elé a tárgysorozatban nem szereplő napirendi pontokat, amelyek megtárgyalásáról a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt.
- A rendes tagokat azonos értékű szavazati jog illeti meg, egy tag egy szavazat,
- Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt, ha a szavazategyenlőség az elnök szavazatával együtt alakult ki, meg kell ismételni a szavazást, ha ezt követően sem lehet szavazással dönteni, sorshúzás dönt.
- A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult egyesületi tagok 50%-a + 1 fő jelen van; ha nem határozatképes, 8 napon túl új időpontban, azonos napirenddel pótközgyűlést kell tartani, amely a megjelentek létszámára való tekintet nélkül határozatképes; e jogkövetkezményre a tagokat figyelmeztetni kell.
- A közgyűlés határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel fogadja el, valamint a társadalmi szervezet főtitkára által előterjesztett számszerű és szöveges éves beszámolót és közhasznúsági jelentést.
- A közgyűlés előtt egy órával és a közgyűlés alatt ezen dokumentumokat bárki szabadon megtekintheti; a közgyűlés után 3 napon át a Keresztény-Zsidó Társaság székhelyén, a Deák tér 4. sz. alatti tanácsterem ajtaján és hirdető táblán kell elhelyezni.
6.1.
A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
- Az alapszabály jóváhagyása és módosítása.
- A társadalmi szervezet éves költségvetésének meghatározása.
- A társadalmi szervezet elnöksége éves beszámolójának elfogadása.
- A társadalmi szervezetnek más társadalmi szervezettel való egyesülésének, illetve feloszlásának kimondása.
- A vezető tisztségviselők, vagyis a társadalmi szervezet elnökének, vezetőségi tagjainak megválasztása. A vezető tisztségviselőket a közgyűlés a jelölő listára került személyek közül nyílt szavazással választja meg. A jelölő listára minden tag javasolhat jelölteket, a jelenlévők egyszerű többsége által elfogadott jelöltek közül az ugyancsak egyszeri többséggel megválasztott jelöltek nyerik el a vezető tisztséget.
- Döntés mindazon ügyekben, amelyeket az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
- Az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés eléfogadása az általános szavazati mód szerint.
- A Számvizsgáló Bizottság megválasztása.
6.2.
- A társadalmi szervezetet két közgyűlés között a 31 tagú elnökség vezeti, akik közül az 5 társelnököt és a főtitkárt a közgyűlés egy éves időtartamra választja meg.
- A főtitkár látja el a társadalmi szervezet képviseletét, valamint önálló aláírási joggal rendelkezik.
- Az elnökség tagjait a közgyűlés 1 évre választja, további ciklusra újra választhatók.
- Az elnökség a határozatait általában konszenzussal hozza meg, vita esetén szavazást kell elrendelni, ahol egyszerű szótöbbséggel dönt.
- Az elnökség üléseit a főtitkár rendeli el a feladatoknak megfelelően.
- A főtitkár a társadalmi szervezet működésével kapcsolatban nyilvántartást vezet, amelyből az elnökség döntéseinek tartalma, időpontja, hatálya, az egyetértők és ellenzők aránya megállapítható.
- A vezetők döntéseit az érintettekkel írásban, postai úton, illetve a rendszeresen megtartott előadásokon szóban közli.
- A társadalmi szervezet működésével kapcsolatos iratokba a főtitkár engedélyével – személyi azonosságának igazolása és időpont egyeztetés után - bárki betekinthet, arról saját költségén másolatot készíthet.
- A főtitkár a társadalmi szervezet közhasznú előadásairól havonta szórólapokon, a sajtóban való közzététellel tájékoztatja az érdeklődőket, a tagok részére pedig postán küld meghívót.
6.2.1.
Az elnökség mindazon kérdésekben dönt, amelyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, illetve amely kérdésekben a közgyűlés döntési jogkört biztosított az elnökségnek.
- Az elnökség a két közgyűlés között hozott döntéseiről, tevékenységéről a következő közgyűlésen köteles beszámolni.
- Az elnökség döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza.
- Az elnökség határozatairól jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a szervezet tagjainak írásban kell megküldeni, legkésőbb a közgyűlésre szóló meghívóval együtt.
- A társadalmi szervezet főtitkára képviseli a társadalmi szervezetet bíróság, hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben.
- Az elnökség dönt a tagfelvételi kérelmek elfogadásáról vagy elutasításáról.
- Az elnökség tagjai a társadalmi szervezet érdekében végzett tevékenységük során felmerült igazolt költségekre igényt tarthatnak.
- Az elnökség feladata két közgyűlés között a társadalmi szervezet tevékenységének operatív irányítása, a szervezet vagyonával való törvényes gazdálkodás.
- Az elnökség szükség szerint, de évente legalább négyszer ülésezik. Az elnökség tagjait a főtitkár az ülést megelőzően 10 nappal postára adott meghívóval értesíti, amely a napirend pontjait is tartalmazza. Az elnökségi ülés határozatképes, ha az elnökségi tagok 50%-a + 1 fő jelen van, ha nem határozatképes, összehívását azonos feltételek mellett 8 napon túl meg kell ismételni, amely a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.
- Az elnökség elvi és etikai kérdésekben konszenzussal, gyakorlati kérdésekben egyszerű szótöbbséggel dönt, szükség esetén döntéseit nemcsak elnökségi ülésein, hanem más információs úton is meghozhatja /pl. telefonon/, a döntéseknek minden érdekelt részére történő tudomásul hozatala iránt a főtitkár vagy az általa megbízott tag köteles gondoskodni.
- Az elnökségi tagot kooptálni nem lehet.
- Az elnökségi ülés nyilvános, érdeklődőként bárki részt vehet rajta.
- A keresztény-zsidó vallási és világi szervezetek vezetői akadályoztatásuk esetén személyes megbízottat delegálhatnak az elnökségi ülésekre.
6.3.
6.3.1.
- A főtitkár két közgyűlés között a szervezet ügyviteli, szervezési feladatait a tagok köréből, általa kinevezett hét főből álló ügyvivői testülettel láthatja el.
- Az ügyvivő testület tagjai nem állnak munkaviszonyban a társadalmi szervezettel.
- A társadalmi szervezetben az esetleges munkáltatói jogokat a főtitkár látja el, a főtitkár feletti esetleges munkáltatói jogkört pedig az öt társelnök által választott egyik társelnök látja el, ügyvezető társelnöki minőségben.
6.3.2.
Az ügyvivői testület működésének rendje:
- Az ügyvivői testületet a főtitkár hívja össze írásos meghívóval, postai úton, havonta legfeljebb egy alkalommal.
- Az ügyvivői testület nem döntéshozó, csak a főtitkár döntéseit előkészítő, a főtitkár munkáját elősegítő szerv.
- E körben az elnökségi tagok eseti megbízása alapján intézi levelezésüket, tárgyalások, rendezvények előkészítését, kiadványok megjelentetésének adminisztratív előkészítő munkálatait szervezi.
- Az ügyvivő testület üléseiről emlékeztető készül, amelyet postai úton kapnak kézhez az ügyvivő testület és az elnökség tagjai.
6.3.3.
- A testületi szervek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója /Ptk. 685. §. b. pont/ élettársa /a továbbiakban együtt: hozzátartozó/ a határozat alapján: a, kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b, bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a társadalmi szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
- A társadalmi szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
- Az elnökség tagja köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
7.
A társadalmi szervezet gazdálkodása:
7.1.
- A társadalmi szervezet befektetési tevékenységet nem folytat, éves bevétele 5 millió forint alatt van.
7.1.1.
- A társadalmi szervezet a rendelkezésre álló vagyoni eszközökkel a közgyűlés által jóváhagyott költségvetés szerint gazdálkodik.
- A társadalmi szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
- A szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő okiratában meghatározott tevékenységre kell fordítani.
7.1.2.
- A társadalmi szervezet az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
7.1.3.
- A 7.1.2.-ben foglaltak szerint igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok értékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. A társadalmi szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.
7.1.4.
- A társadalmi szervezet a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélküli igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - célszerinti juttatásban nem részesítheti.
- A társadalmi szervezet bármely cél szerinti juttatását - az alapszabályban meghatározott szabályok szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van /színlelt pályázat/.
- Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
- A társadalmi szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
7.2.1.
A társadalmi szervezet bevételei:
- A tagok által befizetett tagdíjak.
- Felajánlások és egyéb juttatások.
- Támogatások.
- Rendezvények bevételei.
- Pályázatok díjai.
-A tagoktól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozóktól közhasznú célra vagy működési költségeinek fedezetére kapott támogatás, illetve adomány.
- A társadalmi szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.
- Az adománygyűjtéshez a szervezet írásbeli engedélye szükséges.
- A társadalmi szervezet részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.
- A közhasznú szervezet tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel.
- Az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel.
- Egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel.
- A vállalkozási tevékenységből származó bevétel.
7.2.2.
A társadalmi szervezet költségei:
- A közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek.
- Az egyéb célszerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek.
- A vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek /ráfordítások, kiadások/.
- A közhasznú és vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek /ráfordítások, kiadások/.
7.2.3.
- A társadalmi szervezet vagyona lehet: készpénz, értékpapír, követelés, ingó és ingatlan vagyon.
- A társadalmi szervezet gazdálkodó tevékenysége nyomán létrejövő nyereség kizárólag az alapszabályban meghatározott célokra, vagyonbővítéshez használható.
- A társadalmi szervezet gazdasági tevékenységét csak céljai érdekében, azok megvalósítását nem veszélyeztetve végezhet.
7.2.4.
- A társadalmi szervezet tartozásaiért vagyonával felel. A tagok a szervezet tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek, csak a tagdíjat kötelesek fizetni.
7.2.5.
- Megszűnés esetén a társadalmi szervezet tartozásainak kiegyenlítése után fennmaradó vagyonáról, annak hová fordításáról a közgyűlés dönt.
7.2.6.
- A társadalmi szervezet elnöksége - jóváhagyott költségvetés alapján - a társadalmi szervezet vagyonával a mindenkori hatályos pénzügyi- és számviteli jogszabályok rendelkezései szerint gazdálkodik.
7.3.1
- A Számvizsgáló Bizottság 2 fő, ellenőrzi a gazdasági és pénzügyi tevékenységet, melyben a bizottság saját ügyrendjét maga határozza meg.
- A Számviteli Bizottságot a közgyűlés nyílt szavazással választja meg. Megállapításait írásba foglalja és legalább évente egyszer a közgyűlésen beszámol. A vezető szerv ülésein tanácskozási joggal részt vehet, jogszabálysértés esetén köteles írásban tájékoztatást adni. Megszüntetéséről a vezető szervnek 30 napon belül intézkedni kell.
7.3.2.
- A gazdálkodás szakszerűségének és törvényességének biztosítása érdekében a szervezet számviteli- és pénzügyi szakember közreműködését veszi igénybe.
- A társadalmi szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznú jelentést is készíteni.
- A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a, számviteli beszámolót; b, a költségvetési támogatás felhasználását; c, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; d, a cél szerinti juttatások kimutatását; e, a központi költségvetési szervtől az elkülönített pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; f, a társadalmi szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, ill. összességét; g, a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmú beszámolót.
- A társadalmi szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.
- A számviteli beszámoló-készítési kötelezettség teljesítése az éves beszámoló készítésének kötelezettségére, letétbe helyezésére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem érinti.
- A társadalmi szervezet közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásit rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.
8.
A társadalmi szervezet megszűnése:
- A társadalmi szervezet megszűnik, ha a, feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését a közgyűlés kimondja; vagy b, arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.
- A társadalmi szervezet megszűnése esetén - a hitelezők kiegyenlítése után - vagyonáról az alapszabály előírása vagy a közgyűlés döntése szerint kell rendelkezni. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámolók feladata.
- Ha a társadalmi szervezet feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését megállapították és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.
9.
Határozatok és nyilvánosság:
- A közgyűlés és az elnökség döntéseit a főtitkár nyilvántartja a határozatok tárában. Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát.
- A társadalmi szervezet főtitkára gondoskodik a társadalmi szervezet döntéseinek /közgyűlési, elnöki/ az érintettekkel való közléséről írásban, igazolható módon.
- A testületi szervek döntéseit a társadalmi szervezet székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán hozza nyilvánosságra.
- A társadalmi szervezet működésének módjáról, szolgáltatásainak igénybevétele módjáról, valamint beszámolói közléseiről időszakos kiadványaiban és a székhelyén való elhelyezés útján tájékoztatja a nyilvánosságot.
- A társadalmi szervezet szolgáltatásain: az előadások, konferenciák, oktatás, kulturális tevékenységen való részvétel nyilvános és ingyenes, azokon tagjain kívül bárki más is részesülhet. Egyes kiadványok, tájékoztatók, beszámolók, térítés nélkül bárki részére adhatók.
10.
Záró rendelkezések:
- A társadalmi szervezet működésére az Alapszabályban nem rendezett kérdésekben az 1989. évi II. törvény, a Közhasznú szervezetek nyilvántartásba vételéről szóló törvény és a Polgári
Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2009. ápr. 1.

 

Dr Szécsi József
Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjelent

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2003

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2002

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron kaphatók !

 

 

 

   
2008
2007
2006
 

A ZSIDÓ-KERESZTÉNY-ISZLÁM VALLÁSTUDOMÁNYI

ELŐADÁSOK IV. SZEMESZTER

 

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron
kaphatók !

kapható:

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron kaphatók !

Szécsi József - SZÉCSI Regensburgi dialógus és viperás konvergencia

kapható:

Keresztény - Zsidó teológiai évkönyv 2003

Keresztény - Zsidó teológiai évkönyv 2002

 

Új tanulmányok

 

Társ-rendezvények

   
2008 Szeptember  

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság

****************************************************************
Sopron, 2008. szeptember 14. vasárnap 15.00 h.

Liszt Szalon – Sopron, Szent György u. 12.

Soproni Keresztény-Zsidó Szimpozion 2008/2

Megnyitó:
SÁNDOR PÉTER - a Soproni Zsidó Hitközség elnöke
Előadások:
SZITA SZABOLCS - a Budapesti Holocaust Múzeum tudományos igazgatója,
a Keresztény-Zsidó Társaság elnökségi tagja
A zsidóság
nyugat-magyarországi üldöztetése
RADNÓTI ZOLTÁN rabbi, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem - tanársegéd
Félelmetes napok
– a zsidó lélek megtisztulása
Könyvbemutató:
„Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2007”
szerk.SZÉCSI JÓZSEF.Budapest,2007.
- a könyvbemutatón a kötet kedvezményes áron megvásárolható -

****************************************************************

Budapest, 2008. szeptember 17. szerda 17.00 h.

Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – V. Deák tér 4.
Előadás:
Darvas István
rabbi, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem - tanársegéd,

a Keresztény-Zsidó Társaság elnökségi tagja

Megváltásunk kezdete ?!

- Izrael 60 éves -

Vasárnap esti Szentírás-magyarázat
az Avilai Nagy Szent Teréz Templomban
2008. szeptemberében: 7-én és 21-én
A vasárnapi szentírási szakaszok
eredeti (héber-görög) szövegének magyarázata
a vasárnap esti szentmisék előtt 18.00-18.25 óráig
- a Szentírás-magyarázatokat tartja: Szécsi József -
****************************************************************

Ábrahám gyermekei
előadások a zsidóság, a kereszténység és az iszlám történetéről
Az előadássorozat része
a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács (ICCJ) vallásközi programjának.
XVI.Benedek pápa: „A XXI. sz. két fontos teológiai kérdése közül az egyik a vallásközi párbeszéd !” – 2008. évi sorozat: febr., márc., ápr., máj., szept., okt., nov., dec. hónapokban

2008. szeptember 9. kedd
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)
1. 16.00-17.00 h. SZÉCSI JÓZSEF:
A FILEMON  levél görög szövegének olvasása és értelmezése
- vetítettképes szövegelemzés -
2. 17.00-19.00 h. 2008: TÖRTÉNELEM

A ZSIDÓSÁG, A KERESZTÉNYSÉG
ÉS AZ ISZLÁM TÖRTÉNETE – 2008/5

Előadások:
HARASZTI GYÖRGY - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem prof.
Az emancipáció három hulláma
JAKAB ATTILA – vallástörténész:
A „keresztény” Nyugat (a karoling korszak)
NÉMETH PÁL - református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola prof.

Az oszmán-török birodalom

Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. *Számlaszám:
11 70 60 16 – 20 46 57 17 * Adószám: 19672964-1-41.* Az évi tagdíj összege 6.000, Ft,* nyugdíjasoké 2.000, Ft. *Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat, hogy közöljék címváltozásaikat és e-mail címüket: kezsita@freestart.hu.*Internet: www.kzst.hu *A Keresztény-Zsidó Társaság minden rendezvénye nyilvános és térítésmentes!
A KZST új könyvkiadásai: 1, „A holocaust nem teológiai véletlen” – a keresztény-zsidó kapcsolatok néhány dokumentuma; 2, Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2007.
Kapható: FÜST MILÁN ANTIKVÁRIUM - Budapest, VIII. József krt.55-57.
A Keresztény-Zsidó Társaság köszönetet mond a felajánlott 2007.évi SZJA 1/%-ért!
Kérjük, hogy ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-ÁT

a Keresztény-Zsidó Társaság javára! Adószám: 19672964-1-41

 

 

 

 

 

 

 
2008 Május  

Meghívó
a Gül Baba Alapítvány és a Keresztény-Zsidó Társaság
vallásközi konferenciájára
2008. május 26. hétfő 17.00 h.
Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Nagyterme
Budapest XI. Bocskai út 39/41.

A vallásközi párbeszéd
a XXI. század Európájában
- az ábrahámi vallások
szent könyveinek,
a Bibliának és a Koránnak a fényében

Megnyitó:
ZAFER BAY – a Gül Baba Alapítvány főtitkárának
Korán-recitálása
ÜMIT ÖZKARAMAN  -  a Gül Baba Alapítvány elnöke
Megnyitó beszéd
FEKETE LÁSZLÓ – a Dohány utcai Zsinagóga főkántorának
Zsoltár-recitálása
SZÉCSI JÓZSEF – a Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára 
Megnyitó beszéd
Előadások:

STALLER TAMÁS - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem rektor h.
A lehetséges párbeszéd – ahogy a zsidók gondolják
NÉMETH PÁL – református lelkész, főiskolai tanár
„Ki az én felebarátom ?” Lukács 10,29
ISMAIL ACAR – professzor, USA
The Others in the Qur’an: Jews and Christians

- Az előadásokhoz hozzászólások, kérdések -
Filmvetítés:
1,  Kisfilm  a vallások közötti békéről és szeretetről 
2,  Az iszlám Magyarországon – 2007 – a Duna Televízió kisfilmje
rendezte: Szécsi József
- Fogadás -

Terézvárosi Biblikus Konferencia – 2008/1

a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom
plébániai hittantermében

Budapest VI. ker., a Nagymező u. és a Király u. sarkán
(bejárat a sekrestyével szemben)
2008. május 27. kedd
A kiválasztottság
Megnyitó: 10.00-10.30 h.

HORVÁTH ZOLTÁN ISTVÁN - Avilai Nagy Szent Teréz Templom - plébános
UDVARDY GYÖRGY - Esztergom-Budapesti segédpüspök
a Terézvárosi Biblikus Konferencia 2008/1 védnöke
- a konferencia moderátora: SZÉCSI JÓZSEF -

Előadások: 10.30-12.05 h.

1.: 10.30-10.50 h.
BORSÁNYI SCHMIDT FERENC - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, professzor:
A kiválasztott nép

2.: 10.55-11.15 h.
BENYIK GYÖRGY - Szegedi Hittudományi Főiskola, tanszékvezető professzor:
Kiválasztás Jeremiásnál

3.: 11.20-11.40 h.
JUTTA HAUSMANN - Evangélikus Hittudományi Egyetem, tanszékvezető professzor:
„Nemde olyanok vagytok előttem ti, Izrael fiai, mint az etiópok fiai?” - Ámosz 9,7

4.: 11.45-12.05 h.
STALLER TAMÁS - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, rektor h., egyetemi tanár
Választottság - vagy kiválasztottság?

 Kérdések, észrevételek, vita: 12.05-13.00 h.
13.00-14.00 h.
EBÉDSZÜNET

Előadások: 14.00-15.35 h.

5.: 14.00-14.20 h.
CSERHÁTI MÁRTA - Evangélikus Hittudományi Egyetem, egyetemi docens:
Hiány, bőség és kiválasztás a Bibliában

6.: 14.25-14.45 h.
TÖRÖK CSABA - Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, mb. előadó:
Krisztusi kiválasztottság: Isten új népe
– Biblikus szempontok az Egyház, mint Isten népe gondolat kapcsán

7.: 14.50-15.10 h.
KARASSZON ISTVÁN - Károli Gáspár Református Egyetem, tanszékvezető professzor:
A kiválasztás-teológia a XX. századi protestáns teológiában

8.: 15.15-15.35 h.
NÉMETH PÁL - református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola, főiskolai docens:
Az isteni kiválasztás a Koránban

Kérdések, észrevételek, vita: 15.35-17.30 h.

18.30 h.
Szentmise
az Avilai Nagy Szent Teréz Templomban

A szentmisét bemutatja és homíliát mond:
UDVARDY GYÖRGY
esztergom-budapesti segédpüspök
a Terézvárosi Biblikus Konferencia 2008/1 védnöke
A szentmisén közreműködik
a Templom Taize-i Ifjúsági Ének- és Zenekara

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság

***
Ábrahám gyermekei

előadások a zsidóság, a kereszténység és az iszlám történetéről -  az előadássorozat része a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács (ICCJ) vallásközi programjának - XVI.Benedek pápa: „A XXI. sz. két fontos teológiai kérdése közül az egyik a vallásközi párbeszéd !”
2008. évi sorozat: febr., márc., ápr., máj., szept., okt., nov., dec. hónapokban
2008. május 6. kedd
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittanterme
Budapest VI. a Nagymező u. és a Király u. sarkán, bejárat a Sekrestye felől
1. 16.00-17.00 h.
SZÉCSI JÓZSEF

 A Júdás levél görög szövegének olvasása és értelmezése
2. 17.00-19.00 h.
2008: TÖRTÉNELEM
A ZSIDÓSÁG,  A KERESZTÉNYSÉG
ÉS AZ ISZLÁM TÖRTÉNETE – 2008/4
Előadások:
HARASZTI GYÖRGY - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem prof.
A hászkálá – a zsidó felvilágosodás
JAKAB ATTILA - vallástörténész
A nagy zsinatok kora (IV.-V. század)
– a keresztény hitrendszer megfogalmazása
NÉMETH PÁL - református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola prof.
Az spanyolországi iszlám kultúra
*
Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. *Számlaszám: 11 70 60 16 – 20 46 57 17  * Adószám: 19672964-1-41.* Az évi tagdíj összege 6.000, Ft,* nyugdíjasoké 2.000, Ft. *Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat, hogy közöljék címváltozásaikat és e-mail címűket: kezsita@freestart.hu.*Internet: www.kzst.hu *A Keresztény-Zsidó Társaság minden rendezvénye nyilvános és térítésmentes !
A KZST új könyvkiadása: „A holocaust nem teológiai véletlen” – a keresztény-zsidó kapcsolatok néhány dokumentuma. szerk. Szécsi József.
Jelenleg kapható: FÜST MILÁN ANTIKVÁRIUM - Budapest, VIII. József krt.55-57.
ÍRÓK BOLTJA - Budapest, VI. Andrássy út 45.
A Keresztény-Zsidó Társaság köszönetet mond a felajánlott 2006. évi SZJA 1/%-ért!
KÉRJÜK, HOGY AJÁNLJA FEL SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1%-át
a Keresztény-Zsidó Társaság javára! Adószám: 19672964-1-41

Budapest, 2008. május 22. csütörtök 17.00 h.

Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – V. Deák tér 4.

Emlékülés Izrael Állam megalakulásának
60. évfordulója alkalmából
Megnyitó: FABINY Tamás
evangélikus püspök, a Keresztény-Zsidó Társaság ügyvezető elnöke
„A párbeszédért emléklap”-ok 2008. évi átadása
Előadások:
ALIZA BIN-NOUN

 1. Izrael Állam budapesti nagykövete –

Izrael és Palesztina - 2008
SZÉCSI József – a Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára
Izrael Állama és a keresztény teológia
közreműködik:
Fekete László - főkántor
Neumark Zoltán - zongoraművész
Szécsi Máté - operaénekes
*********************************************************************

Keszthely, 2007. május 25. vasárnap 15.00 h.

Keszthelyi Helikon Kastélymúzeum Tükörterme
ÁBRAHÁM GYERMEKEI
tudományos szimpozion
Megnyitó: CZOMA LÁSZLÓ
a Keszthelyi Helikon Kastélymúzeum igazgatója
Előadások:
KÁRPÁTI Judit – ORZSE, egyetemi adjunktus
Az arab országokban élő zsidók helyzete
a II.világháború idején
SZENT-IVÁNYI Ilona – unitárius lelkész
Iszlám a nyugati világban - reformirányzatok
*
Kiállítás-bemutatás :
„Az iszlám művészete” - Helikon Kastélymúzeum

 

 


 
2008 Április  

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság

***
Ábrahám gyermekei
előadások a zsidóság, a kereszténység és az iszlám történetéről -  az előadássorozat része a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács (ICCJ) vallásközi programjának
XVI.Benedek pápa: „A XXI. sz. két fontos teológiai kérdése közül
az egyik a vallásközi párbeszéd !”
2008. évi sorozat: febr., márc., ápr., máj., szept., okt., nov., dec. hónapokban
2008. április 1. kedd
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittanterme
Budapest VI. a Nagymező u. és a Király u. sarkán, bejárat a Sekrestye felől
1.
16.00-17.00 h.
SZÉCSI JÓZSEF
 A 3.János levél görög szövegének olvasása és értelmezése
2.
17.00-19.00 h.
2008: TÖRTÉNELEM
A ZSIDÓSÁG,  A KERESZTÉNYSÉG
ÉS AZ ISZLÁM TÖRTÉNETE – 2008/3
Előadások:
HARASZTI GYÖRGY - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem prof.
Középkori zsidó történelem – a spanyol zsidóság
JAKAB ATTILA - vallástörténész
A Constantinus-i fordulat
NÉMETH PÁL - református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola prof.
Az iszlám virágkora
*
Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. *Számlaszám: 11 70 60 16 – 20 46 57 17  * Adószám: 19672964-1-41.* Az évi tagdíj összege 6.000, Ft,* nyugdíjasoké 2.000, Ft. *Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat, hogy közöljék címváltozásaikat és e-mail címűket: kezsita@freestart.hu.*Internet: www.kzst.hu *A Keresztény-Zsidó Társaság minden rendezvénye nyilvános és térítésmentes !
A Keresztény-Zsidó Társaság köszönetet mond a felajánlott 2006. évi SZJA 1/%-ért!
KÉRJÜK, HOGY AJÁNLJA FEL SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1%-át
a Keresztény-Zsidó Társaság javára! Adószám: 19672964-1-41

Budapest, 2008. április 8. kedd 17.00 h.

Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – V. Deák tér 4.
Előadás:
JAKAB ATTILA
vallástörténész

A szlovák katolikus egyház

a nacionalizmus és az egyetemesség sodrában

*
Budapest, 2008. április 15. kedd 16.00 h.
ÍRÓK BOLTJA
Budapest, VI. Andrássy út 45.
könyvbemutató
„A holocaust nem teológiai véletlen”
- a keresztény-zsidó kapcsolatok néhány dokumentuma -
szerk. SZÉCSI JÓZSEF - Budapest, 2007.
A könyvet bemutatják:
Schőner Alfréd – főrabbi, ORZSE rektor
Gábor György – filozófus, ORZSE egyetemi tanár
*
*A „Nostra aetate” * II.János Pál pápa beszéde a magyarországi zsidó közösség képviselőihez* Kereszténység és politika – a Zsinati Kör Állásfoglalása*A Zsidó-Keresztény Párbeszéd Kör Nyilatkozata * A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériumának Határozata * A Magyar Keresztény-Zsidó Tanács és a Keresztény-Zsidó Társaság Nyilatkozata *Szilárd Gyula: Egy holocaust-túlélő az egyházakhoz *Paskai László bíboros pásztorlevele a fővárosi holocaust ötvenedik évfordulójára*A Magyar Katolikus Püspöki Kar Nyilatkozta az antiszemitizmus és a faji megkülönböztetés ellen*A Kálvin János Kör Nyilatkozata*A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsának Nyilatkozta*A Magyarországi Evangélikus Egyház Nyilatkozata*A Magyar Katolikus Püspöki Kar Karácsonyi Nyilatkozata *A Magyarországi Metodista Egyház Nyilatkozata*Szécsi József: Tizenegy nyilatkozat*Szécsi József: A zsidóság ábrázolásának szempontjai a keresztény hitoktatásban*A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak  Ökumenikus Tanácsa Közös Nyilatkozata a Holocaust ötvenedik évfordulója alkalmából*A kereszténység és a vallások  - A Nemzetközi Teológiai Bizottság dokumentuma*A katolikus egyház katekizmusából*Emlékezzünk: Megfontolások a Soáról*Az egyház és a múlt bűnei – Nemzetközi Teológiai Bizottság*II. János Pál pápa homiliája 2000. nagyböjtjének első vasárnapjának szentmiséjén *II. János Pál pápa szentföldi zarándoklatán mondott beszédei*
*
A KZST új könyvkiadása: „A holocaust nem teológiai véletlen” – a keresztény-zsidó kapcsolatok néhány dokumentuma. szerk. Szécsi József.
Jelenleg kapható: Füst Milán Antikvárium- Bp. VIII.József krt.55-57.

 

 

 
2008 Március  

 

Meghívó

Ábrahám gyermekei

előadások a zsidóság, a kereszténység és az iszlám történetéről -  az előadássorozat része a Nemzetközi-Keresztény-Zsidó Tanács (ICCJ) vallásközi programjának
XVI.Benedek pápa: „A XXI. sz. két fontos teológiai kérdése közül
az egyik a vallásközi párbeszéd !”
2008. évi sorozat: febr., márc., ápr., máj., szept., okt., nov., dec. hónapokban

2008. március 4. kedd
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittanterme
Budapest VI. a Nagymező u. és a Király u. sarkán, bejárat a Sekrestye felől

1,
16.00-17.00 h.
SZÉCSI JÓZSEF
 A 2.János levél görög szövegének
olvasása és értelmezése
- szentírási szövegeknek elemzése a „Biblia éve 2008” program keretében -

2,
17.00-19.00 h.
2008: TÖRTÉNELEM
A zsidóság,  a kereszténység és az iszlám története – 2008/2

Előadások:

HARASZTI GYÖRGY – Országos-Rabbiképző Zsidó Egyetem prof.
A Talmud – szöveg és történelem

JAKAB ATTILA - vallástörténész
„Igazi filozófia”
– a keresztény teológia kezdeti korszaka (II-III.sz.)

NÉMETH PÁL - református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola prof.
Az iszlám világbirodalom kialakulása

Keresztény-Zsidó Társaság

***
Sopron, 2008. március 9. vasárnap 15.00 h.
Szolnok – Szolnoki Zsidó Hitközség – Mária u. 33.
Szolnoki Keresztény-Zsidó találkozó - 2008
Megnyitó:
BERMAN DÁVID - a Szolnoki Zsidó Hitközség elnöke
Előadás:
RÓNA TAMÁS – rabbi, az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem tanára

Púrim, avagy minden nagy nép mögött egy fontos asszony áll

Könyvbemutató:
„A holocaust nem teológiai véletlen”
- a keresztény-zsidó kapcsolatok néhány dokumentuma -
szerk. SZÉCSI JÓZSEF - Budapest, 2007.
- a könyvbemutatón a kötet kedvezményes áron megvásárolható -

*
Púrimi előzetes…

Budapest, 2006. március 13. csütörtök 17.00 h.

Bárka Baptista Gyülekezet – Budapest, XV. Adria u. 24.
(a 73-as, vagy a 173-as busszal a Bosnyák tér után a Molnár Viktor utcai megállóig)

Megnyitó:

DOBNER GYŐZŐ - baptista lelkész, a KZST elnökségi tagja

Előadás:

RAJ TAMÁS – főrabbi: A rejtőzködő Isten könyve
*
Az Eszter-Tekercs felolvasása
-  zene és hámántáska -

*
Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. * Internet: www.kzst.hu * Számlaszám: 11 70 60 16 – 20 46 57 17  * Adószám: 19672964-1-41. Az évi tagdíj összege 6.000, Ft, nyugdíjasoké 2.000, Ft. Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat, hogy közöljék címváltozásaikat és e-mail címűket: kezsita@freestart.hu.
A Keresztény-Zsidó Társaság minden rendezvénye nyilvános és térítésmentes !
Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság

***
Ábrahám gyermekei
előadások a zsidóság, a kereszténység és az iszlám történetéről -  az előadássorozat része a Nemzetközi-Keresztény-Zsidó Tanács (ICCJ) vallásközi programjának
XVI.Benedek pápa: „A XXI. sz. két fontos teológiai kérdése közül
az egyik a vallásközi párbeszéd !”
2008. évi sorozat: febr., márc., ápr., máj., szept., okt., nov., dec. hónapokban
2008. március 4. kedd
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittanterme
Budapest VI. a Nagymező u. és a Király u. sarkán, bejárat a Sekrestye felől
1,
16.00-17.00 h.
SZÉCSI JÓZSEF
 A 2.János levél görög szövegének
olvasása és értelmezése
- szentírási szövegeknek elemzése a „Biblia éve 2008” program keretében -
2,
17.00-19.00 h.
2008: TÖRTÉNELEM
A zsidóság,  a kereszténység és az iszlám története – 2008/2
Előadások:
HARASZTI GYÖRGY – Országos-Rabbiképző Zsidó Egyetem prof.
A Talmud – szöveg és történelem
JAKAB ATTILA - vallástörténész
„Igazi filozófia”
– a keresztény teológia kezdeti korszaka (II-III.sz.)
NÉMETH PÁL - református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola prof.
Az iszlám világbirodalom kialakulása
*
A Keresztény-Zsidó Társaság köszönetet mond a felajánlott 2006. évi SZJA 1/%-ért!
KÉRJÜK, HOGY AJÁNLJA FEL SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1%-át
a Keresztény-Zsidó Társaság javára! Adószám: 19672964-1-41
A KZST új könyvkiadása: „A holocaust nem teológiai véletlen” – a keresztény-zsidó kapcsolatok néhány dokumentuma. szerk. Szécsi József.
Kapható: Füst Milán Antikvárium- Bp. VIII.József krt.55-57.

 

 
2008 Február  

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság

2008. február
*
Sopron, 2008. február 3. vasárnap 17.00-19.00 h.
Liszt Szalon – Sopron, Szent György u. 12.
Soproni Keresztény-Zsidó Szimpozion 2008/2
Megnyitó:
CSISZÁR ÁGNES
kulturális rendezvényszervező
Előadások:
BARNA MÁTÉ – katolikus lelkész, a Soproni Domonkos Rendház főnöke

Idősebb testvérek

- a katolikus egyház legújabb megnyilatkozásai

RADNÓTI ZOLTÁN - főrabbi
Az Írott és a Szóbeli Tan
*
KZST Közgyűlés 2008
Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – Budapest, V. Deák tér 4.

2008. február 12. kedd 17.00-19.00 h.

*
KZST Pótközgyűlés 2008
Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – Budapest, V. Deák tér 4.
2008. febr. 19. kedd 17.00-19.00 h.
*
Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. * Internet: www.kzst.hu * Számlaszám: 11 70 60 16 – 20 46 57 17  * Adószám: 19672964-1-41. Az évi tagdíj összege 6.000, Ft, nyugdíjasoké 2.000, Ft. Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat, hogy közöljék címváltozásaikat és e-mail címűket: kezsita@freestart.hu.
A Keresztény-Zsidó Társaság köszönetet mond
a felajánlott 2006. évi SZJA 1/%-ért!
KÉRJÜK, HOGY AJÁNLJA FEL SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1%-át
a Keresztény-Zsidó Társaság javára! Adószám: 19672964-1-41
A KZST új könyvkiadása: „A holocaust nem teológiai véletlen” – a keresztény-zsidó kapcsolatok néhány dokumentuma. szerk. Szécsi József.
Kapható: Füst Milán Antikvárium- Bp. VIII.József krt.55-57.
Ábrahám gyermekei
- előadások a zsidóság, a kereszténység és az iszlám történetéről -
az előadássorozat része a Nemzetközi-Keresztény-Zsidó Tanács (ICCJ)
vallásközi programjának
XVI.Benedek pápa:
„A XXI. sz. két fontos teológiai kérdése közül az egyik
 a vallásközi párbeszéd !”
2008. évi sorozat: február, március, április, május,
szeptember, október, november, december hónapokban
2008. február 5. kedd
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittanterme
Budapest VI. a Nagymező u. és a Király u. sarkán, bejárat a Sekrestye felől
16.00-17.00 h.
SZÉCSI JÓZSEF
Bibliai héber és az ógörög nyelvtanítás
a Szentírás szövegeinek olvasásához
- a „Biblia éve 2008” program keretében -
17.00-19.00 h.
2008: TÖRTÉNELEM
A zsidóság,  a kereszténység és az iszlám története – 2008/1
Előadások:
HARASZTI GYÖRGY – Országos-Rabbiképző Zsidó Egyetem prof.
A zsidóság története
 az Első Szentély pusztulásáig
JAKAB ATTILA - vallástörténész
A Krisztus-hit kialakulása
NÉMETH PÁL - református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola prof.
Az iszlám hajnala
*
A Keresztény-Zsidó Társaság minden rendezvénye nyilvános és térítésmentes !

   
2008 Január  

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság

***

Budapest, 2008. január 10. csütörtök 17.00 h.

Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – V. Deák tér 4.

HANGFOGÓ NÉLKÜL

A Keresztény-Zsidó Társaság Újévi Sajtótájékoztatója

Megnyitó:
FABINY TAMÁS – evangélikus püspök, KZST ügyvezető elnök

JAKAB ATTILA – KZST elnökségi tag

Egyházak itthon és határon túl

SZÉCSI JÓZSEF – KZST főtitkár
Vallásközi látképféle Magyarországról – 2007

***
Sopron, 2008. január 13. vasárnap 15.00 h.
Liszt Szalon – Sopron, Szent György u. 12.

Soproni
Keresztény-Zsidó Szimpozion 2008/1

 

- előadások, beszélgetés, kérdések, észrevételek…-
Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség Holocaust Napja 2008

Evangéliumi Pünkösdi Közösség
Sion Gyülekezete
Mindenki Temploma

Budapest, X. Cserkesz u. 7-9.
2008. január 27. vasárnap 15.00 h.

*
Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4.
*
Internet: www.kzst.hu
*
Számlaszám: 11 70 60 16 – 20 46 57 17  * Adószám: 19672964-1-41. Az évi tagdíj összege 6.000, Ft, nyugdíjasoké 2.000, Ft. Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat, hogy közöljék címváltozásaikat és e-mail címűket: kezsita@freestart.hu. - A Keresztény-Zsidó Társaság támogatója: a Gabbiano Print Bt .

A Keresztény-Zsidó Társaság
minden rendezvénye nyilvános és térítésmentes !

A Keresztény-Zsidó Társaság köszönetet mond
a felajánlott 2006. évi SZJA 1/%-ért !

KÉRJÜK, HOGY AJÁNLJA FEL SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1%-át
a Keresztény-Zsidó Társaság javára!
Adószám: 19672964-1-41

 

 

   

2011
2010
2009
2008
2007
2006

 

A ZSIDÓ-KERESZTÉNY-ISZLÁM VALLÁSTUDOMÁNYI

ELŐADÁSOK IV. SZEMESZTER

 

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron
kaphatók !

kapható:

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron kaphatók !

Kapható:

Keresztény - Zsidó teológiai évkönyv 2003

Keresztény - Zsidó teológiai évkönyv 2002

 

Új tanulmányok

Társ-rendezvények

 

2012. Évi Meghívóink

Január
Február

Március
Április
Május
Szeptember

Október
November
December

 
December  

Meghívó - KZST 

Keresztény-Zsidó Társaság

 2012. december

Keresztény-Zsidó Társaság,

1052 Budapest, Deák tér 4.

 

Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át:

Adószám: 19672964-1-41.

Számlaszám: 11706016–20465717.

 

Az éves tagdíj összege 6000, Ft, nyugdíjasoké 2000, Ft.

Befizethető:

elektronikus úton, átutalással, csekken.

Email címet kérjük elküldeni:

brcica@t-online.hu

 

Havi programok közlése emailen

és a Keresztény-Zsidó Társaság honlapján:

 

www.kzst.hu

 

 

 

ÁBRAHÁM GYERMEKEI – 2012/9

Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Szabadegyetem – 2006-2012
előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról
Budapest, 2012. december 4. kedd 15,30-18,45 h.
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)

2012: VALLÁS ÉS TÁRSADALOM
A ZSIDÓSÁG, A KERESZTÉNYSÉG
ÉS AZ ISZLÁM TÖRTÉNETÉBEN

Előadások:

SZÉCSI JÓZSEF - vallásfilozófus (15.30-16.30h.)

AZT ÍRJA AZ ÚJSÁG…

TÖRÖK CSABA –főisk. tanár, Esztergomi Hittud. Főisk. (16.30-17.15h.)

A II. VATIKÁNI ZSINAT TANÍTÁSA
ÉS KORUNK KIHÍVÁSAI

HARASZTI GYÖRGY - prof. Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
(17.15-18,00 h.)

IZRAEL 1948-2012

NÉMETH PÁL – főiskolai tanár, Külkereskedelmi Főiskola (18.00-18.45h.)

„AZ ARAB TAVASZ”

 

Meghívó - KZST

Keresztény-Zsidó Társaság

Minden lélek dicsérje az Urat! Zsoltár 150,6

 

KECSKEMÉTI KERESZTÉNY-ZSIDÓ

TEOLÓGIAI DÉLUTÁN - 2012

 

Kecskemét, 2012. december 9. vasárnap du. 14,00 h.

Kecskeméti Zsidó Hitközség Díszterme – Nagykőrösi u. 5. I.em.

 

Megnyitó:

FELDMÁJER PÉTER – elnök, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége

GRÓSZ ANDOR  - elnök, Kecskeméti Zsidó Hitközség

 

Előadások:

 

FECÁK LÁSZLÓ – görög katolikus parókus

ESZTER, A SZABADULÁS REMÉNYÉNEK „CSILLAGA”

 

KISS JÁNOS – evangélikus igazgató lelkész

RÚTH PÉDÁJA - HŰSÉG, ALÁZAT, ÖSSZETARTOZÁS

 

KUTI JÓZSEF – református elnök lelkész

JÓB FELSÉGE

 

JENEY GÁBOR – katolikus plébános

ESZTER, A ZSIDÓ NÉP KÖZBENJÁRÓJA

 

RÓNA TAMÁS - az Alföldi Régió vezető rabbija

DEBÓRA, A PRÓFÉTANŐ

 

Zárszó:

 SZÉCSI JÓZSEF – főtitkár, Keresztény-Zsidó Társaság

*

HANUKAI GYERTYAGYÚJTÁS

- Kiddus és hanukai fánk -

 
November  

Meghívó - KZST 

Keresztény-Zsidó Társaság

2012.november

Keresztény-Zsidó Társaság,
1052 Budapest, Deák tér 4.
Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41.
Számlaszám: 11706016–20465717.
Az éves tagdíj összege 6000, Ft, nyugdíjasoké 2000, Ft.
Befizethető:
elektronikus úton, átutalással, csekken.
Email címet kérjük elküldeni:
brcica@t-online.hu
Havi programok közlése emailen
és a Keresztény-Zsidó Társaság honlapján:

www.kzst.hu

ÁBRAHÁM GYERMEKEI – 2012/8

Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Szabadegyetem – 2006-2012
előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról
Budapest, 2012. november 6. kedd 15,30-18,45 h.
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)

2012: VALLÁS ÉS TÁRSADALOM
A ZSIDÓSÁG,
A KERESZTÉNYSÉG
ÉS AZ ISZLÁM
TÖRTÉNETÉBEN

Előadások:
SZÉCSI JÓZSEF - vallásfilozófus (15.30-16.30h.)
AZT ÍRJA AZ ÚJSÁG…

TÖRÖK CSABA főisk. tanár, Esztergomi Hittud. Főisk. (16.30-17.15h.)
A XIX-XX. SZÁZAD NAGY KIHÍVÁSAI
(NACIONALIZMUS, LIBERALIZMUS, SZOCIALIZMUS)

HARASZTI GYÖRGY - prof. Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
(17.15-18,00 h.)

A HAGYOMÁNYOS ZSIDÓ TÁRSADALOM

SZÉCSI JÓZSEF - vallásfilozófus (18.00-18.45h.)
NÉHÁNY ISZLÁM FOGALOMRÓL

 

TERÉZVÁROSI
VALLÁSKÖZI KONFERENCIA 2012/2

ERDŐ PÉTER bíboros
a konferencia fővédnöke

2012. november 12. hétfő 15.00-19.00 h.
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Plébániai Hittantermében Budapest VI. ker. Pethő Sándor utca 2.

A HITRŐL

Megnyitó: HORVÁTH ZOLTÁN ISTVÁN esperes plébános

Előadások:

SZÉCSI JÓZSEF vallásfilozófus, egyetemi docens
A pisztisz/hit fogalmának Biblián kívüli jelentéséről

RÓNA TAMÁS az Alföldi Régió vezető rabbija
Ór háTórá – A Tóra fénye

TÖRÖK CSABA főiskolai tanár, Esztergomi Hittudományi Főiskola
„Tudom, kinek hittem!”
- A hit Krisztus-központúsága az Újszövetségben

ABDUL FATTAH MUNIF
- arabista, Magyarországi Muszlimok Egyháza
Az egyistenhit fogalma az iszlámban

 

ZSIDÓ, KERESZTÉNY
ÉS ISZLÁM TUDÓSOK
ÉS GONDOLKODÓK

A Ráday Gyűjtemény és a Keresztény-Zsidó Társaság sorozata
Budapest IX. Ráday u. 28. - 2012. november 13. kedd 17.00 h.

KARASSZON ISTVÁN
egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem

Julius WELLHAUSEN
és
Rudolf SMEND

 

VÁJJIKRÁ - LEVITICUS
MTA - OR-ZSE  biblikus konferencia
2012. nov. 19. hétfő 10.00-16.00 h. - Budapest, VIII. Bérkocsis u. 2.
Szervező intézmények:
Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem,
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Sárospataki Református Teológiai Akadémia
10.00 h. Megnyitó
Schőner Alfréd - rektor, egyetemi tanár, OR-ZSE
Előadások
(10.10-10.30 h.)
Domán István - egyetemi tanár, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
A kohaniták szerepe a Szentélyben
(10.35-10.55 h.)
Hódossy Takács Előd - prof., Debreceni Református Hittud. Egyetem
A Leviticus törvényeinek szociális aspektusai
(11.00-11.20 h.)
Oláh János – docens, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
„és Mózes vett a véréből és tett belőle Áron
… jobb kezének hüvelykujjára” – M.III. VIII,23.
– A kéz ujjai és annak körmei a zsidó néphitben
(11.25-11.45 h.)
Szigeti Jenő emeritus prof. Adventista Teológiai Főiskola
Szent és tiszta
12.00-13.30 h. Szünet
(13.30-13.50 h.)
Tüske László – adjunktus, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
Tisztasági előírások kérdése a nyugati iszlámban
(13.55-14.15 h.)
Enghy Sándor  - egyetemi tanár, Sárospataki Református Teológiai Akadémia
A Vájjikrától Ámoson át máig hangzó,
szegényért emelt, hiábavaló kiáltás
(14.20-14.40 h.)
Darvas István - tanársegéd, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
Étkezési törvények, avagy egy másik dolog
(14.45-15.05 h.)
Szécsi József – docens, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
Jegyzetek Szukkót ünnepéhez
15.05-15.10 h.Zárszó

 

A SEPTUAGINTA
A Magyar Tudomány Napja - Biblikus Konferencia
Baptista Teológiai Akadémia - Budapest, VI. Benczúr u. 31.
2012. november 28. szerda 10.h.

Megnyitó (10.00 h.)

Almási Tibor
rektor, tanszékvezető egyetemi tanár, Baptista Teológiai Akadémia

Előadások:
(10.10-10.30 h.)
Martos Levente Balázs - főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola
Márk evangéliumának ószövetségi szöveghagyományai
- néhány példa
(10.35-10.55 h.)
Kormos Erik - tanár, Adventista Teológiai Főiskola
A Septuaginta és a septugintizmus
(11.00-11.20 h.)
Tarjányi Béla - egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar
A Hetvenes fordítás szerepe az Egyházban
(11.25-11.45 h.)
Lőrik Levente  - adjunktus, Baptista Teológiai Akadémia
Fordítástechnikai ujjlenyomatok Jób könyvének görög változatában
Szünet (12.00-13.30 h.)
(13.30-13.50 h.)
Takács Gyula  - egyetemi magántanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittud. Kar
Zsoltárfordítások a Textus Massoreticusban és a Septuagintában
(13.55-14.15 h.)
Uhrman Iván - professzor, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
Előzmények - az első (?) görög Jeruzsálem falainál
(14.20-14.40 h.)
Kustár Zoltán - egyetemi tanár, Debreceni Református Hittudományi Egyetem
„Imádság háza – no de minden népnek?“
- Izráel és a népek viszonya a Makkabeusok első könyvében
(14.45-15.05 h.)
Szécsi József – docens, Baptista Teológiai Akadémia
Jegyzetek az Eszter Tekercs görög szövegének teológiájához

Zárszó (15.05-15.10 h.)

 

 
Október
 

Meghívó - KZST

Keresztény-Zsidó Társaság

2012.október

Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adósz. 19672964-1-41. Számlasz. 11706016–20465717. Honlap: www.kzst.hu Az évi tagdíj összege 6000, Ft,* nyugdíjasoké 2000, Ft. Befizetendő: elektronikus úton, átutalással, csekken. Email címet kérjük elküldeni: brcica@t-online.hu Havi programok közlése emailen és a Magyar Nemzet – Népszabadság folyóiratokban!

 

ÁBRAHÁM GYERMEKEI – 2012/7

Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Szabadegyetem – 2006-2012
előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról

Budapest, 2012. október 2. kedd 15,30-18,45 h.

a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)

2012: VALLÁS ÉS TÁRSADALOM
A ZSIDÓSÁG, A KERESZTÉNYSÉG ÉS AZ ISZLÁM TÖRTÉNETÉBEN

Előadások:
SZÉCSI JÓZSEF - vallásfilozófus
AZT ÍRJA AZ ÚJSÁG…(15.30-16.30h.)

TÖRÖK CSABA –főisk. tanár, Esztergomi Hittud. Főisk. (16.30-17.15h.)
A FRANCIA FORRADALOM ÉS A VALLÁS ÚJ SZEREPE
A TÁRSADALOMBAN

SZÉCSI JÓZSEF - vallásfilozófus (17.15-18,00 h.)
A SITUF ÉS A SIRK - ZSIDÓ ÉS ISZLÁM KITEKINTÉS

A SZENTHÁROMSÁGTAN FELÉ

NÉMETH PÁL – főisk. tanár, Külkereskedelmi Főisk. (18.00-18.45h.)

A XIX-XX. sz. REFORMMOZGALMAI AZ ISZLÁMBAN

Meghívó - KZST

Keresztény-Zsidó Társaság

2012.október

Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adósz. 19672964-1-41. Számlasz. 11706016–20465717. Honlap: www.kzst.hu Az évi tagdíj összege 6000, Ft,* nyugdíjasoké 2000, Ft. Befizetendő: elektronikus úton, átutalással, csekken. Email címet kérjük elküldeni: brcica@t-online.hu Havi programok közlése emailen és a Magyar Nemzet – Népszabadság folyóiratokban!

 

ZSIDÓ, KERESZTÉNY ÉS ISZLÁM
GONDOLKODÓK

A Ráday Gyűjtemény és a Keresztény-Zsidó Társaság sorozata
Budapest IX. Ráday u. 28. - 2012. október 9. kedd 17.00 h.

GERMÁNUS GYULA

(1884-1979)

NÉMETH PÁL
református lelkész, főiskolai tanár

Egy iszlám hitre tért orientalista

 

 
Szeptember  

Meghívó - KZST

Keresztény-Zsidó Társaság – 2012.szeptember

Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adósz. 19672964-1-41. Számlasz. 11706016–20465717. Honlap: www.kzst.hu Az évi tagdíj összege 6000, Ft,* nyugdíjasoké 2000, Ft. Befizetendő: elektronikus úton, átutalással, csekken. Email címet kérjük elküldeni: brcica@t-online.hu Havi programok közlése emailen és a Magyar Nemzet – Népszabadság folyóiratokban!

ÁBRAHÁM GYERMEKEI – 2012/6
Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Szabadegyetem – 2006-2012
előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról
Budapest, 2012. szeptember 4. kedd 15,30-18,45 h.
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)
2012: VALLÁS ÉS TÁRSADALOM
A ZSIDÓSÁG, A KERESZTÉNYSÉG ÉS AZ ISZLÁM TÖRTÉNETÉBEN
Előadások:
SZÉCSI JÓZSEF - vallásfilozófus
AZ ELSŐ SZÁZADOK KERESZTÉNY-ZSIDÓ DISPUTÁINAK JÉZUS-KÉPE (15,30-16,00h.)
AZT ÍRJA AZ ÚJSÁG…(16.00-16,30h.)
TÖRÖK CSABA –főisk. tanár, Esztergomi Hittud. Főisk. (16,30-17,15h.)
SZEKULARIZÁCIÓ, MODERNITÁS ÉS A KERESZTÉNYSÉG
HARASZTI GYÖRGY - egyetemi tanár, OR-ZSE (17,15-18,00 h.)

ZSIDÓSÁG A KÖZÉPKORI EURÓPÁBAN

NÉMETH PÁL – főisk. tanár, Külkereskedelmi Főisk. (18.00-18,45h.)

A KALIFÁTUS

 

„Akik sokakat igazságra vezettek!”
A Ráday Gyűjtemény és a Keresztény-Zsidó Társaság
előadássorozata jeles teológusokról
Budapest IX. Ráday u. 28. - 2012. szeptember 11. kedd 17.00 h.
VÁLYI NAGY ERVIN (1924-1993)

ZALATNAY ISTVÁN
református lelkész
Egy keresztény teológus Európa közepén,
egy ország és egy egyház peremén

 

LÁTOM, AMIT MONDASZ…

SÁTORALJAÚJHELYI
KERESZTÉNY-ZSIDÓ
TEOLÓGIAI DÉLUTÁN - 2012

Sátoraljaújhely, 2012. szeptember 30. vasárnap du. 15.00 h.
H.N. Adventista Egyház Imaháza – Kossuth L. u. 12.

Előadások:

ENGHY SÁNDOR - rektor, Sárospataki Református Teológiai Akadémia

ÁMOS ÉS AZ ÚJSZÖVETSÉG

SZIGETI JENŐ - professzor, Adventista Teológiai Főiskola

JÉZUS ESZKATOLÓGIAI BESZÉDÉNEK SZERKEZETE (Máté 23-25)

TOKICS IMRE - professzor, Adventista Teológiai Főiskola

BIBLIAI PÉNZÉRMÉK

KORMOS ERIK - főiskolai tanár, Adventista Teológiai Főiskola

LÁTOM, AMIT MONDASZ…
- sémi képek az Újszövetségben -

SZÉCSI JÓZSEF – főtitkár, Keresztény-Zsidó Társaság

A SITUF ÉS A SIRK
- zsidó és iszlám kitekintés a Szentháromságtan felé -

 

ÁBRAHÁM GYERMEKEI – 2012/6

Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Szabadegyetem – 2006-2012
előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról

Budapest, 2012. szeptember 4. kedd 15,30-18,45 h.
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)

2012: VALLÁS ÉS TÁRSADALOM
A ZSIDÓSÁG, A KERESZTÉNYSÉG ÉS AZ ISZLÁM TÖRTÉNETÉBEN

Előadások:
SZÉCSI JÓZSEF - vallásfilozófus

AZ ELSŐ SZÁZADOK KERESZTÉNY-ZSIDÓ DISPUTÁINAK JÉZUS-KÉPE (15,30-16,00h.)
AZT ÍRJA AZ ÚJSÁG…(16.00-16,30h.)

TÖRÖK CSABA –főisk. tanár, Esztergomi Hittud. Főisk. (16,30-17,15h.)

SZEKULARIZÁCIÓ, MODERNITÁS
ÉS A KERESZTÉNYSÉG

HARASZTI GYÖRGY - egyetemi tanár, OR-ZSE (17,15-18,00 h.)

ZSIDÓSÁG A KÖZÉPKORI EURÓPÁBAN

NÉMETH PÁL – főisk. tanár, Külkereskedelmi Főisk. (18.00-18,45h.)

A KALIFÁTUS

 

 
Május
 

Meghívó - KZST
Keresztény-Zsidó Társaság
2012. május

Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adósz. 19672964-1-41. Számlasz. 11706016–20465717. Honlap: www.kzst.hu Az évi tagdíj összege 6000, Ft,* nyugdíjasoké 2000, Ft. Befizetendő: elektronikus úton, átutalással, csekken. Email címet kérjük elküldeni: brcica@t-online.hu

ÁBRAHÁM GYERMEKEI – 2012/5
Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Szabadegyetem – 2006-2012
előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról
Budapest, 2012. május 8. kedd 15,15-18,30 h.
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)
2012: VALLÁS ÉS TÁRSADALOM
A ZSIDÓSÁG, A KERESZTÉNYSÉG ÉS AZ
ISZLÁM TÖRTÉNETÉBEN

Előadások:
SZÉCSI JÓZSEF - vallásfilozófus
A KERESZTÉNY TEOLÓGIA ÚJ SZEMPONTJAI
A ZSIDÓSÁGRÓL (15,15-15,45h.)
AZT ÍRJA AZ ÚJSÁG…(15,45-16,15 h.)
TÖRÖK CSABA -főiskolai tanár, Esztergomi Hittud. Főiskola (16,15-17,00 h.)
A HUMANIZMUS KORA ÉS A REFORMÁCIÓ
HARASZTI GYÖRGY - egyetemi tanár, OR-ZSE (17,00-17,45 h.)

A TALMUDI KOR

NÉMETH PÁL - főiskolai tanár, Külkereskedelmi Főiskola (17,45-18,30 h.)

AZ ÖT JOGI ISKOLA

„Akik sokakat igazságra vezettek!”
A Ráday Gyűjtemény és a Keresztény-Zsidó Társaság
előadássorozata jeles teológusokról
Budapest IX. Ráday u. 28. - 2012. május 15. kedd 17.00 h.
BACHER VILMOS
1850-1913
OLÁH JÁNOS - docens, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
Bacher Vilmos, a wissenschaft des Judentums
magyarországi importálója

TERÉZVÁROSI VALLÁSKÖZI KONFERENCIA – 2012/1
a konferencia védnöke: VARGA LAJOS váci segédpüspök
2012. május 21. hétfő 15.00-19.00 h.
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom plébániai hittantermében
Budapest VI. ker., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestyével szemben)
A MISSZIÓ
megnyitó:  VARGA LAJOS váci segédpüspök
HORVÁTH ZOLTÁN ISTVÁN esperes plébános
Előadások:
KISS ENDRE egyetemi tanár, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
A misszionálás fogalmáról és a zsidómisszionálás
TÖRÖK CSABA főiskolai tanár, Esztergomi Hittudományi Főiskola
Az új evangelizáció biblikus alapjai
TÜSKE LÁSZLÓ adjunktus, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
A hitterjesztés néhány kérdése az iszlámban
SZÉCSI JÓZSEF  vallásfilozófus, egyetemi docens
A „zsidómisszió” kérdőjelei
****************************************************
„JUBILATE DEO OMNIS TERRA!”
2012. május 21. hétfő 19.30 h.
JÓTÉKONYSÁGI KONCERT
A VALLÁSKÖZI PÁRBESZÉD JAVÁRA
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templomban
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán
Fellépő művészek, kántorok, kórusok:
Sümegi Eszter - magánénekes, Magyar Állami Operaház
Fekete László - főkántor, Dohány utcai Zsinagóga
Szécsi Máté - operaénekes, Pécsi Nemzeti Színház
Dobszay Péter - orgonaművész
Neumark Zoltán – zongoraművész
ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM
GOLDMARK KÓRUSA - karnagy: Ádám Mária
szólisták: Biczó Tamás kántor,
Fekete László főkántor, Tóth Emil főkántor

 
Április
 
Meghívó - KZST

Keresztény-Zsidó Társaság
2012.április

Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adósz. 19672964-1-41. Számlasz. 11706016–20465717. Honlap: www.kzst.hu Az évi tagdíj összege 6000, Ft,* nyugdíjasoké 2000, Ft. Befizetendő: elektronikus úton, átutalással, csekken. Email címet kérjük elküldeni: brcica@t-online.hu

 

ÁBRAHÁM GYERMEKEI – 2012/4

Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Szabadegyetem – 2006-2012
előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról
Budapest, 2012. április 10. kedd 15,15-18,30 h.
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)

2012: VALLÁS ÉS TÁRSADALOM
A ZSIDÓSÁG, A KERESZTÉNYSÉG ÉS AZ ISZLÁM TÖRTÉNETÉBEN

Előadások:

SZÉCSI JÓZSEF - vallásfilozófus
BEVEZETÉS A PRÉDIKÁTOR KÖNYVÉHEZ (15,15-15,45h.)
AZT ÍRJA AZ ÚJSÁG…(15,45-16,15 h.)

TÖRÖK CSABA -főiskolai tanár, Esztergomi Hittud. Főiskola (16,15-17,00 h.)
VALLÁS ÉS TÁRSADALOM
A KERESZTÉNY KÖZÉPKORBAN

HARASZTI GYÖRGY - egyetemi tanár, OR-ZSE (17,00-17,45 h.)

A HELLENISZTIKUS KOR

NÉMETH PÁL - főiskolai tanár, Külkereskedelmi Főiskola (17,45-18,30 h.)

AZ ISZLÁM JOGRENDSZERÉNEK
KIALAKULÁSA –
JOGI ISKOLÁK

 

Isten szereti Izráelt!

KAPOSVÁRI KERESZTÉNY-ZSIDÓ
TEOLÓGIAI DÉLUTÁN - 2012
Kaposvár, 2012. április 22. vasárnap du. 14,30 h.
Békevár Baptista Gyülekezet – Béke u. 30.

Megnyitó:
JÓFÖLDI ENDRE – gyülekezetvezető, Békevár Baptista Gyülekezet

Előadások:

OLÁH JÁNOS – docens, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
A ZSIDÓSÁG
ÉS AZ Ő (KI)VÁLASZTOTTSÁGA

FODOR JÁNOS – pásztor, Kaposvári Keresztyén Közösség
ISTEN AJÁNDÉKAI ÉS ELHÍVÁSA VISSZAVONHATATLANOK

SZÉCSI JÓZSEF – főtitkár, Keresztény-Zsidó Társaság
A ZSIDÓSÁG ÚJ SZEMLÉLETE
A KERESZTÉNY TEOLÓGIAI GONDOLKODÁSBAN

Közreműködik a Bodrogi Bölcsesség
kezdete óvoda, Általános iskola és Zeneiskola
ének-zenei csoportja

- Agapé -

Budapest, 2012 április 24. kedd 17.00 h.
Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – V. Deák tér 4.
Közgyűlés

 

 
2012 március  

Meghívó - KZST

Keresztény-Zsidó Társaság
2012. március

Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adósz. 19672964-1-41. Számlasz. 11706016–20465717. Honlap: www.kzst.hu Az évi tagdíj összege 6000, Ft,* nyugdíjasoké 2000, Ft. Befizetendő: elektronikus úton, átutalással, csekken. Email címet kérjük elküldeni: brcica@t-online.hu

ÁBRAHÁM GYERMEKEI – 2012/3
Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Szabadegyetem – 2006-2012
előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról
Budapest, 2012. március 6. kedd 15,15-18,30 h.
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)
2012: VALLÁS ÉS TÁRSADALOM
A ZSIDÓSÁG, A KERESZTÉNYSÉG ÉS AZ ISZLÁM TÖRTÉNETÉBEN
Előadások:
SZÉCSI JÓZSEF - vallásfilozófus
PÉLDABESZÉDEK A HÉBER BIBLIÁBAN (15,15-15,45h.)
AZT ÍRJA AZ ÚJSÁG…(15,45-16,15 h.)
TÖRÖK CSABA -főiskolai tanár, Esztergomi Hittud. Főiskola (16,15-17,00 h.)
A KONSTANTINI FORDULAT ÉS KÖVETKEZMÉNYEI
HARASZTI GYÖRGY - egyetemi tanár, OR-ZSE (17,00-17,45 h.)

A BABILONI FOGSÁG ÉS A VISSZATÉRÉS

NÉMETH PÁL - főiskolai tanár, Külkereskedelmi Főiskola (17,45-18,30 h.)

MOHAMED TÁRSADALMI REFORMJAI

ÉS KORÁNAK TÁRSADALMA A KORTÁRSAK EMLÉKEIBEN

 „Akik sokakat igazságra vezettek!”
A Ráday Gyűjtemény és a Keresztény-Zsidó Társaság
előadássorozata jeles teológusokról
Budapest IX. Ráday u. 28. - 2012. március 13. kedd 17.00 h.
ALBERT SCHWEITZER

1875-1965
DANI LÁSZLÓ – ny. református lelkész
Schweitzer Albert a keresztyén humanista

Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adósz. 19672964-1-41. Számlasz. 11706016–20465717. Honlap: www.kzst.hu Az évi tagdíj összege 6000, Ft,* nyugdíjasoké 2000, Ft. Befizetendő: elektronikus úton, átutalással, csekken. Kérjük, hogy akinek van email-címe, vagy megváltozott, küldje el:
brcica@t-online.hu !

„MINDEN LÉLEK DÍCSÉRJE
AZ URAT!”
Zsoltár 150,6

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT
A KERESZTÉNY-ZSIDÓ PÁRBESZÉD JAVÁRA

2012. március 10. szombat 19.00 h.
Budapest, VII. Wesselényi u. 53.
Wesselényi utcai Baptista Terézvárosi Gyülekezet

Fellépő művészek, kántorok, kórusok:

Meláth Andrea – operaénekes, Liszt-díjas
Fekete László - főkántor
Neumark Zoltán – zongoraművész

ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM GOLDMARK KÓRUSA
szólisták: Biczó Tamás kántor,
Fekete László főkántor, Tóth Emil főkántor
karnagy: Ádám Mária

BAPTISTA KÖZPONTI ÉNEKKAR
karnagy: Oláh Gábor

 

 

ÁBRAHÁM GYERMEKEI – 2012/3

Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Szabadegyetem – 2006-2012
előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról -

Budapest, 2012. március 6. kedd 15,15-18,30 h.
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)

 

2012: VALLÁS ÉS TÁRSADALOM
A ZSIDÓSÁG, A KERESZTÉNYSÉG
ÉS AZ ISZLÁM TÖRTÉNETÉBEN

Előadások:

SZÉCSI JÓZSEF - vallásfilozófus
PÉLDABESZÉDEK A HÉBER BIBLIÁBAN (15,15-15,45h.)
AZT ÍRJA AZ ÚJSÁG…(15,45-16,15 h.)

TÖRÖK CSABA -főiskolai tanár, Esztergomi Hittud. Főiskola (16,15-17,00 h.)
A KONSTANTINI FORDULAT
ÉS KÖVETKEZMÉNYEI

HARASZTI GYÖRGY - egyetemi tanár, OR-ZSE (17,00-17,45 h.)

A BABILONI FOGSÁG ÉS A VISSZATÉRÉS

NÉMETH PÁL - főiskolai tanár, Külkereskedelmi Főiskola (17,45-18,30 h.)

MOHAMED TÁRSADALMI REFORMJAI

ÉS KORÁNAK TÁRSADALMA

A KORTÁRSAK EMLÉKEIBEN

 

 

Január-Február

 

Meghívó - KZST

Keresztény-Zsidó Társaság - 2012. január-február

KERESZTÉNY-ZSIDÓ IMAÓRA
A 2012. évi Ökumenikus Imahét 7. napján
2012. január 22. vasárnap du. 16,30 h.
Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom
(Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán)
Megnyitó:
Horváth Zoltán István - esperes-plébános
Beszédet mond:
Schweitzer József - nyugalmazott országos főrabbi
Erdő Péter - bíboros, az MKPK elnöke, CCEE elnöke
Az imaórán részt vesznek:
Schweitzer József - nyugalmazott országos főrabbi
Erdő Péter - bíboros, a MKPK elnöke, CCEE elnöke
Bölcskei Gusztáv – református püspök, zsinati elnök
Szabóné Mátrai Mariann - evangélikus püspök h.
Mészáros Kálmán - elnök, Magyarországi Baptista Egyház
Csernák István - metodista superintendens
Ócsai Tamás - unióelnök, Hetednapi Adventista Egyház
Kalota József - érseki vikárius, Konstantinápolyi patriarchátus

ÁBRAHÁM GYERMEKEI – 2012/2
előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról
Budapest, 2012. február 7. kedd 15,15-18,30 h.
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)
2012: VALLÁS ÉS TÁRSADALOM
A ZSIDÓSÁG,
A KERESZTÉNYSÉG ÉS AZ ISZLÁM TÖRTÉNETÉBEN

Előadások:
SZÉCSI JÓZSEF - vallásfilozófus (15,15-15,45h. és 15,45-16,15 h.)
ESZTER KÖNYVÉNEK  TEOLÓGIAI FEJLŐDÉSE A GÖRÖG SZÖVEGVÁLTOZATBAN és AZT ÍRJA AZ ÚJSÁG…
TÖRÖK CSABA -főiskolai tanár, Esztergomi Hittud. Főiskola (16,15-17,00 h.)
AZ ELSŐ SZÁZADOK KERESZTÉNYEI
HARASZTI GYÖRGY - egyetemi tanár, OR-ZSE (17,00-17,45 h.)

A HONFOGLALÁSTÓL AZ ELSŐ SZENTÉLY PUSZTULÁSÁIG

NÉMETH PÁL - főiskolai tanár, Külkereskedelmi Főiskola (17,45-18,30 h.)

MOHAMED TÁRSADALMI REFORMJAI

Dialógus Platform Egyesület
Budapest, VI. Andrássy út 16. II em.
2012. február 13. hétfő 11.45 h.
Lunch Team
A vallásközi párbeszéd esélyei
Megnyitó:
ALMAK ÖMER
elnök, Dialógus Platform
Előadások:
Török Csaba
főiskolai tanár, Esztergomi Hittudományi Főiskola
A Szentszék
és a vallásközi párbeszéd
a II. Vatikáni Zsinat után
SZÉCSI JÓZSEF
főtitkár, Keresztény-Zsidó Társasság
A vallásközi párbeszéd magyar és nemzetközi esélyei
- diszkusszió –
FOGADÁS

„Akik sokakat igazságra vezettek!”
A Ráday Gyűjtemény és a Keresztény-Zsidó Társaság
előadássorozata jeles teológusokról
Budapest IX. Ráday u. 28. - 2012. február 14. kedd 17.00 h.
GÁL FERENC
1915–1998
BENYIK GYÖRGY
professzor, Gál Ferenc Hittudományi Főiskola
Gál Ferenc szerepe az új katolikus bibliafordításban és a biblikus teológia magyar katolikus meghonosításában

Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adósz. 19672964-1-41. Számlasz. 11706016–20465717. Honlap: www.kzst.hu Az évi tagdíj összege 6000, Ft,* nyugdíjasoké 2000, Ft. Befizetendő: elektronikus úton, átutalással, csekken. Kérjük, hogy akinek van email-címe, vagy megváltozott, küldje el:
brcica@t-online.hu !

 

ÁBRAHÁM GYERMEKEI – 2012/2

előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról
Budapest, 2012. február 7. kedd 15,00-18,30 h.
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)

2012: VALLÁS ÉS TÁRSADALOM
A ZSIDÓSÁG, A KERESZTÉNYSÉG
ÉS AZ ISZLÁM TÖRTÉNETÉBEN

Előadások:
SZÉCSI JÓZSEF - vallásfilozófus (15,15-15,45 h. és 15,45-16,15 h.)
ESZTER KÖNYVÉNEK
TEOLÓGIAI FEJLŐDÉSE
A GÖRÖG SZÖVEGVÁLTOZATBAN
és AZT ÍRJA AZ ÚJSÁG…

TÖRÖK CSABA -főiskolai tanár, Esztergomi Hittudományi Főiskola
(16,15-17,00 h.)
AZ ELSŐ SZÁZADOK KERESZTÉNYEI

HARASZTI GYÖRGY - egyetemi tanár, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem (17,00-17,45 h.)

A HONFOGLALÁSTÓL

AZ ELSŐ SZENTÉLY PUSZTULÁSÁIG

NÉMETH PÁL - főiskolai tanár, Külkereskedelmi Főiskola (17,45-18,30 h.)

MOHAMED TÁRSADALMI REFORMJAI

 

KERESZTÉNY-ZSIDÓ IMAÓRA

A 2012. évi Ökumenikus Imahét 7. napján
2012. január 22. vasárnap du. 16,30 h.
Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom
(Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán)

Megnyitó:
Horváth Zoltán István - esperes-plébános

Beszédet mond:
Schweitzer József - nyugalmazott országos főrabbi
Erdő Péter - bíboros, az MKPK elnöke, CCEE elnöke

Az imaórán részt vesznek:
Schweitzer József - nyugalmazott országos főrabbi
Erdő Péter - bíboros, a MKPK elnöke, CCEE elnöke
Bölcskei Gusztáv – református püspök, zsinati elnök
Szabóné Mátrai Mariann - evangélikus püspök h.
Mészáros Kálmán - elnök, Magyarországi Baptista Egyház
Csernák István - metodista superintendens
Ócsai Tamás - unióelnök, Hetednapi Adventista Egyház
Kalota József - érseki vikárius, Konstantinápolyi patriarchátus

 
   

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság
2012. január

 

ÁBRAHÁM GYERMEKEI – 2012/1

előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról
Budapest, 2012. január 3. kedd 15,30-18,30 h.
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)
2012: VALLÁS ÉS TÁRSADALOM
A ZSIDÓSÁG, KERESZTÉNYSÉG ÉS AZ ISZLÁM TÖRTÉNETÉBEN

Előadások:

SZÉCSI JÓZSEF - vallásfilozófus (15,30-16,00 h.)
AZT ÍRTA AZ ÚJSÁG 2011-BEN…

TÖRÖK CSABA -főiskolai tanár, Esztergomi Hittudományi Főiskola (16,00-16,45 h.)
A KERESZTÉNYSÉGET BEFOGADÓ
ELSŐ SZÁZADI TÁRSADALOM

HARASZTI GYÖRGY - egyetemi tanár, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem (16,45-17,30 h.)

VALLÁS ÉS TÁRSADALOM

AZ IZRAELI HONFOGLALÁS ELŐTT

NÉMETH PÁL - főiskolai tanár, Külkereskedelmi Főiskola (17,30-18,15 h.)

AZ ARAB TÁRSADALOM AZ ISZLÁM ELŐTT

A Keresztény-Zsidó Társaság 2010. évi kiadványai 50% kedvezménnyel kaphatók a Társaság rendezvényein: Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2010(KZSTÉ sorozat 10.), valamint korábbi Évkönyvek megrendelhetők! A Keresztény-Zsidó Társaság 2009. évi kiadványai 20% kedvezménnyel kaphatók: Gondolat Könyvesház – Budapest V. Károlyi Mihály u. 16. (a Petőfi Irodalmi Múzeum épületében): 1, Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2009 (KZSTÉ sorozat 9.); 2, Német Pál: Az iszlám (Vallásközi párbeszéd sorozat 1.);  3, A Tízparancsolat (A Biblia titkai sorozat 1.)
Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság
2012. január

Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adósz. 19672964-1-41. Számlasz. 11706016–20465717. Honlap: www.kzst.hu Az évi tagdíj összege 6000, Ft,* nyugdíjasoké 2000, Ft. Befizetendő: elektronikus úton, átutalással, csekken. Email címet kérjük elküldeni: brcica@t-online.hu

 

„Akik sokakat igazságra vezettek!”

A Ráday Gyűjtemény és a Keresztény-Zsidó Társaság
előadássorozata jeles teológusokról
Budapest IX. Ráday u. 28. - 2012. január 10. kedd 17.00 h.

 

PÁKOZDY LÁSZLÓ MÁRTON
1910–1993

 

MARJOVSZKY TIBOR
– tanszékvezető, Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Mozaikok az életműből

 

TILLINGER PÉTER
tanár, Selye János Egyetem Református Teológiai Kar (Komárom)
Tézisek és polémiák

 

Kérjük, hogy akinek van email-címe, vagy megváltozott, küldje el:
brcica@t-online.hu !

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         
   
   
   
   
   
   

 

   

 

Kiadványok

1991-től
I
I
V

 

 

 

Megjelent

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron kaphatók !

 

 

Megjelent

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2003

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2002

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron kaphatók !

 

 

   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

Oktatás

 

 

A Zsidó-Keresztény-Iszlám

vallástudományi előadások IV. szemeszter

 

Keresztény-Zsidó Társaság

1052 Budapest, Deák tér 4.

Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadások

ZSIKIVE

 

Levelezés: Keresztény-Zsidó Társaság – 1052 Budapest, Deák tér 4.

Internet: www.kzst.hu

I, ZSIKIVE alapelvei, céljai, feladatai

1, A Keresztény-Zsidó Társasaság (KZST)és a Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadások (ZSIKIVE)

A ZSIKIVE a KZST-vel organikus egységet alkot mind szervezeti, mind gazdasági tekintetben. Mindenben követi a KZST céljait, feladatit, a KZST Alapszabályát.

A Keresztény-Zsidó Társaság vallási jellegu, vallásközi társadalmi szervezet, ennek megfeleloen az alábbi, a közhasznú szervezetekrol szóló 1997. CLVI. törvény 26.§./C.pont 3., 4., 5., valamint 11. és 12. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységet végzi. Közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet. A törvény 26.§.C.: - 3. pont: tudományos tevékenység, kutatás; - 4. pont: nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; - 5. pont: kulturális tevékenység; - 11. pont: hátrányos helyzetu csoportok társadalmi esélyegyenloségének elosegítése; - 12. pont: emberi és állampolgári jogok védelme.

2, A ZSIKIVE alapelvei, céljai és feladatai

1, célunk a közös gyökeru három monoteista világvallás együttes bemutatása

2, a vallásközi párbeszéd feltételeinek tudományos megteremtése hazai és nemzetközi szinten

3, a három vallás közös vallási, etikai értékeinek felmutatása

4, a három vallás kulturális és társadalmi vetületeinek feltárása

5, a közös történelmi múlt pozitív és negatív jelenségeinek tudatosítása

6, a vallási sokszínuség ne jelentsen kulturális, társadalmi, gazdasági és politikai törésvonalat

7, a kutatási program célja az európai vallási közösségek jobb megértése és egymást elfogadó készségének erosítése

8, a három monoteista világvallásnak Európára és az egész világra kiterjedo és kisugárzó jelenbeli megnyilvánulásainak vizsgálata

9, meggyozodésünk, hogy a három monoteista világvallás helyes megismerése elosegítheti a világ jelenlegi helyzetének jobb vallási, társadalmi, gazdasági és politikai megítélését

•  a szervezet tevékenységét a nyíltság és függetlenség alapveto figyelembevételével végzi; tagjai a társadalom egyetemes erkölcsi érdekeinek szolgálatában állva nem kívánnak a napi vallási és politikai küzdelmekben részt venni, de vállalják a társadalmi, erkölcsi érdekek megvalósulását elomozdító új gondolatokat, törekvéseket bármely rétegbol, érdekcsoportból, vallási közösségbol erednek is

•  a szervezet nyilatkozatokat, állásfoglalásokat nem ad ki és nem ír alá és semmilyen tömegdemonstrációt nem szervez és abban nem vesz részt

•  a szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoktól támogatást nem kaphat, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyulési képviselo-jelöltet, valamint megyei-, fovárosi önkormányzati jelöltet a választásokon nem állíthat és nem támogathat és anyagi támogatást azoknak sem nyújt

II,1. ZSIKIVE hat részbol álló eloadássorozata

1, Elso Rész

a, elméleti tárgyak: TÖRTÉNELEM

b, nyelvi tárgyak: NYELVTANI BEVEZETÉS

1, A zsidó vallás:

a, A zsidóság története: 1 óra

b, Bibliai héber nyelv: 1 óra

2, A keresztény vallás:

a, A kereszténység története: 1 óra

b, Ógörög nyelvtan: 1 óra

3, Az iszlám vallás:

a, Az iszlám népek története: 1 óra

b, Klasszikus arab nyelvtan: 1 óra

2, Második Rész

a, elméleti tárgyak: HITVILÁG

b, nyelvi tárgyak: SZENT KÖNYVEK SZÖVEGOLVASÁSA

1, A zsidó vallás:

a, A judaizmus vallási világa: 1 óra

b, Tánách-héber szövegolvasás: Tóra szemelvények: 1 óra

2, A keresztény vallás:

a, A kereszténység hitvilága: 1 óra

b, Evangéliumok-görög szövegolvasás: 1 óra

3, Az iszlám vallás:

a, Az iszlám vallás: 1 óra

b, Korán-arab szövegolvasás: 1; 96-97; 105-106; 108-114.: 1 óra

3, Harmadik Rész

a, elméleti tárgyak: EGYÉN ÉS TÁRSADALOM

b, nyelvi tárgyak: SZENT KÖNYVEK SZÖVEGOLVASÁSA

1, A zsidó vallás:

a, Zsidó etika és életforma: 1 óra

b, Tánách-héber szövegolvasás: Korábbi Próféták-szemelvények: 1 óra

2, A keresztény vallás:

a, Egyén és társadalom a kereszténységben: 1 óra

b, Apostolok Cselekedetei-görög szövegolvasás: 1 óra

3, Az iszlám vallás:

a, Az iszlám és a társadalmi kérdések: 1 óra

b, Korán-arab szövegolvasás: 21,95-97; 18,83-98; 30,2-4; 33,32-34; 66,1-5; 14,9-15; 7,85-93; 11,84-95; 7,65-72; 11,50-60; 26,123-140; 46,21-26; 7,73-79; 11,61-68; 26,141-159; 27,45-53.: 1 óra

4, Negyedik Rész

a, elméleti tárgyak: ÜNNEPEK, IMÁK, ISZTENTISZTELET, SZERTARTÁSOK, MUVÉSZET

b, nyelvi tárgyak: SZENT KÖNYVEK SZÖVEGOLVASÁSA

1, A zsidó vallás:

a, Ünnepek, imák, istentisztelet, szertartások, muvészet: 1 óra

b, Tánách-héber szövegolvasás: Késobbi Próféták-szemelvények: 1 óra

2, A keresztény vallás:

a, Ünnepek, imák, istentisztelet, szertartások, muvészet: 1 óra

b, Római levéltol a 1-2Tesszaloniki levelek-görög szövegolvasás: 1 óra

3, Az iszlám vallás:

a, Ünnepek, imák, istentisztelet, szertartások, muvészet: 1 óra

b, Korán-arab szövegolvasás: 2-3.: 1 óra

5, Ötödik Rész

a, elméleti tárgyak: A SZENT KÖNYVEK

b, nyelvi tárgyak: SZENT KÖNYVEK SZÖVEGOLVASÁSA

1, A zsidó vallás:

a, A Tánách: 1 óra

b, Tánách-héber szövegolvasás: Szent Iratok 1.rész: Zsoltárok, Rut, Prédikátor, Eszter, Dániel, Jób: 1 óra

2, A keresztény vallás:

a, Ó- és Újszövetség: 1 óra

b, 1-2Timóteus levéltol a Zsidó levelek-görög szövegolvasás: 1 óra

3, Az iszlám vallás:

a, Korán : 1 óra

b, Korán-arab szövegolvasás: 6,74-79; 12; 17; 19.: 1 óra

6, Hatodik Rész

a, elméleti tárgyak: IRODALOMTÖRTÉNET

b, nyelvi tárgyak: SZENT KÖNYVEK SZÖVEGOLVASÁSA

1, A zsidó vallás:

a, Zsidó irodalomtörténet: 1 óra

b, Tánách-héber szövegolvasás:

Szent Iratok 2.rész: Példabeszédek, Énekek Éneke, Jeremiás siralmai, Ezdrás-Nehemiás, 1-2Krónikák: 1 óra

2, A keresztény vallás:

a, A kereszténység irodalomtörténete: 1 óra

b, Katolikus levelek és a Jelenések könyve: 1 óra

3, Az iszlám vallás:

a, Az iszlám vallási irodalma : 1 óra

b, Korán-arab szövegolvasás: 25-26; 47; 55-56; 71.: 1 óra

II,2. A ZSIKIVE oktatási szerkezete

A ZSIKIVE hat részbol álló eloadássorozata: 2004. szept.1.-2007.nov..30.

Az egyes részek szerkezete:

- minden rész 3 hónapból áll;

- tanítás hetente kb. 6 órában, 2 nap: hétfon, kedden;

- délutáni vagy esti órákban, napi kb. 3 óra;

- az elméleti és nyelvi tárgyak nem követik szükségszeruen sorrendben egymást;

- egy félév kb. 72 óra, ebbol kb. 24 óra jut külön-külön a zsidó, keresztény és iszlám oktatásra;

- heti kb. 3 elméleti, kb. 3 nyelvi jellegu óra;

- minden rész önálló egységet képez, nem tárgyaljuk újra ugyanazt a kérdéskört;

- az 1. részbeni bibliai héber, ógörög és klasszikus nyelvi bevezetés után a

2-6. részekben a szent könyvek folyamatos olvasása 5 részen át tart.

Jelentkezni a Társaság rendezvényein és az Erzsébetvárosi Közösségi Ház irodájában lehet

(Budapest VII. Wesselényi u. 17. IV.em.) – Hétfo-Péntek 9.00-18.00 h. T: 413-35-50).

Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadások – ZSIKIVE 2004

ZSIKIVE I.Szemeszter: 2004. szept.1-nov.30. Hétfon és Kedden 17,00-20,00 h. között 3-3 óra. Az órák 45 percesek és 17,00-18,00-19,00 órakor kezdodnek a Hauer Cukrászda Különtermében (Budapest, VII. Rákóczi út 47-49.) Jelentkezés 10.000, Ft befizetésével a Keresztény-Zsidó Társaság csekkjén, az I.Szemeszterre. (Egy óra kb. 139. Ft) Az órák idopontjában változás lehetséges (pl. különbözo ünnepek). Az I.Szemeszter eloadói anyaga: Történelem és nyelvi bevezetés.

1,a, A zsidóság története - eloadó: Dr Haraszti György, ORZSE tanszékvezeto professzor

1, Honfoglalás. A bírák kora, Saul királysága. Dávid és Salamon uralkodása.

2, Izrael (Somron) története i.e. 722-ig, Júda királysága az Elso Szentély pusztulásáig.

3, Babilóniai fogság, visszatérés, perzsa és görög uralom.

A Hasmoneusok és Heródes királysága.

4, Júdea római uralom alatt: a nagy zsidó háború és a Bár-Kochbá felkelés.

A diaszpóra kezdetei, a talmudi korszak (i.sz. 600-ig).

5, Az arab hódítás, zsidók az arab birodalomban (i.sz. 900-ig).

Az arab-zsidó fénykor Spanyolországban, zsidók Nyugat- és Dél-Európában.

6, Zsidók a keresztény Spanyolországban, a kiuzetés. A török birodalom zsidósága.

7, A lengyelországi zsidóság története a XVIII.század végéig, a chászidizmus,

a Cári Birodalom zsidóságának kialakulása.

8, A hászkálá mozgalom, a zsidók emancipációja Nyugat- és Közép-Európában 1850-ig.

Az orosz birodalom zsidóságának története és alternatívái.

9, A modern antiszemitizmus formái,

a cionista mozgalom létrejötte és elso praktikus lépései.

10, A zsidóság története a XX.század elso felében, a soá.

11, Fejezetek a magyarországi zsidóság történetébol a kezdetektol 1945-ig.

12, A zsidó világ 1945 után. A harmadik zsidó állam születése és elso 50 esztendeje.

1,b, Bibliai héber nyelvtan - eloadó: Róna Tamás, ORZSE tanár

2,a, A kereszténység története - eloadó: Dr Jakab Attila, katolikus teológus

1, Verus Israel – önmeghatározás a zsidósággal szemben (I.sz.)

2, Az igazi filozófia – helykeresés a római birodalomban (II-III.sz.)

3, A konstantini fordulat: üldözöttbol üldözové

4, A nagy zsinatok kora (IV-V.sz.)

5, A nyugati kereszténység és Nagy Károly birodalma

6, A bizánci birodalom

7, A keresztes hadjáratok

8, A középkori kereszténység

9, A reformáció

10, Felvilágosodás és nacionalizmus (XVIII-XIX.sz.)

11, Kereszténység és totalitarizmus (XX.sz.)

12, A magyar kereszténység története

2,b, Ógörög nyelvtan - eloadó: Dr Szécsi József, KZST fotitkár

3,a, Az iszlám népek története - eloadó: Németh Pál, református lelkész, foiskolai tanár

1, Az iszlám vallási elozményei és keletkezése. Mohamed élete.

2, A korai iszlám és a nagy hódítások korszaka. A kalifátus kialakulása.

A vallási törvény és a jogtudomány fejlodése.

3, Az omajjádák uralma (660-750).

4, Az abbászida kalifátus.

5, A fátimidák uralma.

6, A keresztes hadjáratok és az ajjúbidák birodalma.

7, A mamlúk szultánok hatalma.

8, Az iszlám Nyugaton. Andalúzia és a mórok.

9, Az arab kelet és az oszmán birodalom (1517-1800).

Egyiptom a XIX. században.

10, Az iszlám országok a XX. században.

11, Izrael állama és az iszlám világ.

12. A modern reiszlamizáció és az iszlám európai elterjedése.

3,b, Klasszikus arab nyelvtan - eloadó: Németh Pál, református lelkész, foiskolai tanár

A ZSIDÓ-KERESZTÉNY-ISZLÁM

VALLÁSTUDOMÁNYI ELOADÁSOK II.SZEMESZTER

az Erzsébetvárosi Közösségi Ház Eloadótermében - Budapest, VII.Wesselényi u. 17.

2005. január 18-ától, minden kedden (12 alkalommal) 15.00-20.00 h.

A Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadások hat szemeszterbol állnak,

melyek mindegyike önálló témakört tárgyal. Tehát bármelyik szemeszterben be lehet kapcsolódni.

Az új hallgatók számára nyelvi bevezetoket indítunk.

A Zsidó-Kresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadásokra folyamatos jelentkezési lehetoség a Társaság rendezvényein és az Erzsébetvárosi Közösségi Házban Budapest, hétfo-péntek 9-18 h.

KZST Ügyfélszolgálati Iroda-Sajtóosztály: Szerda 10.00-14.00 h. T: 413-35-50

Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. - Internet: www.kzst.hu

ZSIKIVE II. SZEMESZTER: HITVILÁG

1,a, A judizmus alapjai - eloadó: Dr Haraszti György, ORZSE tanszékvezeto professzor

1, Izrael hite, népe, Istene.

2, Tóra és háláchá.

3, A parancsolatok értelme, a 613.

4, A zsidó naptár.

5, Az ünnepi ciklus.

6, Pészáh.

7, A szombat.

8, Jótékonyság és a zsidó etika (derech erec).

9, Az étkezés törvényei (kasrut).

10, Születés, körülmetélés, bár/bát micvá.

11, Házasság, házasságlevél, válás.

12, Halál, temetés, gyász, kádis.

1,b, Tánách-héber szövegolvasás - eloadó: Róna Tamás, ORZSE tanár

2,a, A kereszténység hitvilága - eloadó: Dr Jakab Attila, katolikus teológus

1, Isten.

2, A teremtés.

3, Az ember.

4, A bun.

5, A megváltás.

6, Szentháromság.

7, Jézus Krisztus.

8, A kegyelem.

9, Szentségek (keresztség, eucharisztia).

10, Szentségek.

11, Mária.

12, Eszkatológia.

2,b, Evangéliumok-görög szövegolvasás - eloadó: Dr Szécsi József, KZST fotitkár

3,a, Az iszlám: vallás és hit - eloadó: Németh Pál, református lelkész, foiskolai tanár

1, Az iszlám rendszere (nizámu'l-iszlám). Dogma (al'aqída) és istentisztelet (al-'ibáda).

2, A látható és láthatatlan világ („al-'álamu ghaibíjun wa-mashúd”).

Az érzékelés (al-hawássz), a képzelet (al-khajál) és az értelem (al-'aql) határai a megismerésben.

3, Az „iszlám” és a „hit” problémája.

4, Isten léte és bizonyságai.

5, Isten tulajdonságai és a „magasztaló jelzok” (al-'aszmá'ul-huszná) tartalma.

6, A teremto és gondviselo Isten.

7, Isten angyalai és a dzsinnek.

8, Isten prófétái és küldöttei.

9, A kijelentett ige. A Korán, Ábrahám iratai, a Tóra, a Zsoltárok, az Evangélium.

10, Az utolsó ítélet napja. Feltámadás. Örök élet.

11, Isten mindenhatósága és az elve elrendelés tana.

12, Párbeszéd lehetosége a három monoteista világvallás között. Az iszlám álláspontja.

3,b, Korán-arab szövegolvasás: 1; 96-97; 105-106; 108-114. - eloadó: Németh Pál, református lelkész, foiskolai tanár

A ZSIDÓ-KERESZTÉNY-ISZLÁM

VALLÁSTUDOMÁNYI ELOADÁSOK III.SZEMESZTER

 

az Erzsébetvárosi Közösségi Ház Eloadótermében - Budapest, VII.Wesselényi u. 17.

2005. szeptember13-ától, 12 alkalommal, 14.00-20.00 h.

Szept. 13, 20, 27, Okt. 11, Nov. 8,9,15,16,22,23,29,30.

A Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadások hat szemeszterbol állnak,

melyek mindegyike önálló témakört tárgyal, tehát bármelyik szemeszterben be lehet kapcsolódni.

A Zsidó-Kresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadásokra folyamatos jelentkezési lehetoség a Társaság rendezvényein és az Erzsébetvárosi Közösségi Házban Budapest, hétfo-péntek 9-18 h. T: 413-35-50

Sajtóosztály és Információs Központ: Budapest, XIV. Semsey A.u.23. szerda 10,00-13,00h.

Telefon (ügyeleti idoben): 222-00-86, 251-6987.

Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4.

Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. - Adószám: 19672964-1-41. –

Internet: www.kzst.hu

 

ZSIKIVE III. SZEMESZTER:

EGYÉN ÉS TÁRSADALOM

1,a, Zsidó etika és életforma (Dr Haraszti György, ORZSE tanszékvezeto professzor)

1, A tóra és az illem; 2, Hagyományos zsidó viselekdési kódexek (Pirké Ávot, Derech erc rábbá zutá, Rámbám; 3, Ki a tiszteletreméltó ?; 4, A viselkedés általános szabályai; 5, Az istenfélelem; 6, Illem és etika otthon (szülok, házastárs, gyerekek); 7, A zsidó nevelés; 8, Illem külvilágban; 9, Az üzleti élet szabályai; 10, A nem-zsidókkal való viselkedés speciális szabályai; 11, Bojt és gyász; 12, Az igazakról és gonoszokról: Jób könyve.

1,b, Tánách-héber szövegolvasás: Korábbi Próféták (Róna Tamás, ORZSE tanár)

1, Józsua 1,1-9; 2, Józsua 6,1-11; 3, Józsua 6,12-27;; 4, Bírák 7,1-8; 5, Bírák 7,9-16; 6, Bírák 7,17-25; 7, Sámuel 1,1-10; 8, Sámuel 1,11-19; 9, Sámuel 1,20-28; 10, Sámuel 2,1-12; 11, Sámuel 2,13-25; 12, Sámuel 2,26-36.

1,c. Bibliai héber nyelvtan - eloadó: Bozsoky Mátyás (EPK tanársegéd)

1, Mássalhangzók, magánhangzójelek; 2, A svá, egyszerubb szavak olvasása; 3, Olvasási gyakorlat; 4, A dages, qámec chátúf; 5, Olvasási gyakorlat, etc.; 6, A névelo; 7, Az enklitikus paradigmák; 8, A fonevek és melléknevek neme és száma; 9, A kötoszó; 10, A status absolutus és constructus; 11, A birtokos suffixumok; 12, A személyes névmás, a szabályos ige perfectuma.

2,a, Egyén és társadalom a kereszténységben - eloadó: (Dr Jakab Attila, vallástörténész)

1, Az ember, Isten képmása; 2, A keresztény ember; 3, Az ember és a teremtett világ; 4, A no a kereszténységben; 5, Erotika és aszkézis; 6, A lelkiismeret; 7, A keresztény társadalom; 8, Egyház és politika; 9, Kereszténység és szekularizáció; 10, Kereszténység és társadalom; 11, II. Vatikáni Zsinat: Gaudium et Spes; 12, Vallási pluralizmus.

2.b. Újszövetségi-görög szövegolvasás: Apostolok Cselekedetei – (Dr Szécsi József, KZST fotitkár)

1, 1,1-20 (Eloszó, Jézus mennybemenetele, Mátyás apostollá választása/a); 2, 2,1-21 (A Szentlélek eljövetele, Péter pünkösdi beszéde); 3, 3,1-20 (A béna koldus meggyógyítása, Péter templomi beszéde/a); 4, 4,1-22 (Péter és János a fotanács elott); 5, 5,1-21 (Ananiás és Szafíra bunhodése, Az egyház növekedése/a); 6, 6,1-7,3 (Hét diákonus választása, István ellen vádat emelnek, István beszéde/a); 7, 7,4-29 (István beszéde/b); 8, 8,4-25 (Fülöp téríto munkája Szamariában, Péter és János szamariai útja); 9, 9,1-19 (Saul megtérése); 10, 10,1-20 (Kornéliusz látomása, Kornéliusz küldöttei Péterhez érkeznek/a); 11, 11,1-18 (Péter Jeruzsálemben igazolja eljárását); 12, 12,1-19 (Jakab vértanúsága, Péter csodálatos szabadulása)

3,a, Az iszlám és a társadalmi kérdések (Németh Pál, református lelkész, foiskolai tanár)

1, Az iszlám vallástudomány szerkezete. A serí'a és a fiqh viszonya. A három fo rész: a) al-'aqída (dogmatika), b) al-'ibáda (isztentisztelet), c) al-mu'ámalát (társadalmi viszonyok); 2, Az iszlám jogalkotás (at-tasrí'u'l-iszlámíj) forrásai. Szöveges források (al-maszádiru'n-naqlíja): a) Korán b) A szunna és formái.; 3, Az önálló véleményalkotáson alapuló jogforrások (almaszádiru'lidzstihádíja): a) a hozzáértok (mudzstahidún) egyetértése („consensus prudetium”): al-idzsmá'; 4, b) az analógia: al-qijász c) al-isztihszán; 5, d) az érdekek érvényesítése: al-maszálihu'lmurszala e) a szokásjog (al-'urf); 6, Az iszlám jogalkotás korszakai; 7, A fo jogi iskolák: a) Abú Hanífa iskolája b) Málik iskolája; 8, c) Sáfi'íj iskolája d) Ahmed ibn Hanbal iskolája; 9, Dzsa'farusz'-Szádiq iskolája és a sí'ita jog;

10, Az igazságszolgáltatás intézményei; 11, Az iszlám vallásjog általános szabályai; 12, Az iszlám joggyakorlat esetei és jellemzo vonásai.

3,b, Korán-arab szövegolvasás: József (12.) szúra ( Németh Pál, református lelkész, foiskolai tanár)

1, 12:1–6 (Jákob és József); 2, 12:7–14 (A testvérek gyulölete); 3, 12:15–21 (Józsefet eladják); 4, 12:22–34 (József és a Nagyhatalmú felesége); 5, 12:35–42 (József a börtönben); 6, 12:43–57 (A király álmainak megfejtése); 7, 12:58–65 (József testvérei Egyiptomban); 8, 12:66–80 (József és Benjámin); 9, 12:81–87 (Jákob bánata és türelme); 10, 12:88–101 (József megismerteti magát testvéreivel); 11, 12:102–107 (Rejtett történet); 12, 12:108–111 („Ez az én utam”).

A ZSIDÓ-KERESZTÉNY-ISZLÁM

VALLÁSTUDOMÁNYI ELOADÁSOK IV.SZEMESZTER

Evangéliumi Pünkösdi Közösség - Budapest, XIV. Semsey A.u.23.

- piros 7-es busszal a Keletitol egy megálló, a Gizella és a Semsey u. sarkán -

12 alkalommal, keddenként 14.00-20.00 h.

2006. Február 7,14,21,28; Március 7,21,28; Április 4,25; Május 2,9,16.

A Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadások hat szemeszterbol állnak, melyek mindegyike önálló témakört tárgyal, tehát bármelyik szemeszterben be lehet kapcsolódni.

A Zsidó-Kresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadásokra folyamatos jelentkezési lehetoség a Társaság rendezvényein és T: 06-30-269-95-99

Sajtóosztály és Információs Központ:

Budapest, XIV. Semsey A.u.23.

Telefon: 222-00-86, 251-6987.

Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4.

Adószám: 19672964-1-41. – Internet: www.kzst.hu

 

ZSIKIVE IV. SZEMESZTER:

ÜNNEPEK, IMÁK, ISZTENTISZTELET, SZERTARTÁSOK, MUVÉSZET

 

1, A zsidó vallás:

a, Ünnepek, imák, istentisztelet, szertartások, muvészet: 1 óra

b, Bibliai héber nyelvoktatás

b, Tánách-héber szövegolvasás: 1 óra

c, a Talmud Kiddusin traktátusának magyarázata

2, A keresztény vallás:

a, Ünnepek, imák, istentisztelet, szertartások, muvészet: 1 óra

b, Római levéltol a 1-2Tesszaloniki levelek-görög szövegolvasás: 1 óra

3, Az iszlám vallás:

a, Ünnepek, imák, istentisztelet, szertartások, muvészet: 1 óra

b, Korán-arab szövegolvasás: 2-3.: 1 óra

***

KÉRJÜK, HOGY AJÁNLJA FEL SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1%-át

a Keresztény-Zsidó Társaság javára!

Adószám: 19672964-1-41

 

 

Megjelent

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2003

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2002

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron kaphatók !

 

 

 

   

 

Tanulmányok

 

 

 

 

 

Megjelent

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2003

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2002

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron kaphatók !

 

 

 

   

 

REKLÁM

 

 

Szécsi József
főtitkár, Keresztény-Zsidó Társaság

ICCJ konferencia Manchesterben (2012.júl.1-5.)
Sajtóközlemény

1942-ben alakult meg a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács (ICCJ).
A 70 éves vallásközi szervezetnek 38 országban van tagszervezete, magyar részről tagja a Keresztény-Zsidó Társaság is, melynek képviseletében részt vett a mintegy 200 fős nemzetközi konferencián Manchesterben Szécsi József főtitkár és Tokics Imre, elnökségi szóvivő. A konferencia keretében a résztvevők teológiai és társadalompolitikai szempontból elemezték jelen világunkban a keresztény-zsidó illetve a zsidó-keresztény-iszlám kapcsolatok kérdéskörét. Tokics Imre előadásában ismertette az 1991-ben megalakult Keresztény-Zsidó Társaság 20 éves tevékenységét, Szécsi József pedig a Társaság keretein belül 7 éve működő Zsidó-Keresztény-Iszlám Szabadegyetemről számolt be.

Budapest, 2012-07-08

 

 

 

 

Megjelent

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2003

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2002

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron kaphatók !

 

 

 

   

Kapcsolatok:

Sir Sigmund Sternberg

 

 

Keresztény-Zsidó Társaság

Levelezés: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4.

internet: www.kzst.hu

e-mail.: info@kzst.hu

SAJTÓOSZTÁLY ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT:

Budapest, XIV. Semsey A .u.23. csütörtök 10,00-15,00h.

Telefon (ügyeleti idoben): 222-00-86, 251-6987.

Támogatás: OTP Köröndi krz . fiók 11706016 - 20465717 *

Adószám: 19672964-1-41

 

 

 

Megjelent

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2003

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2002

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron kaphatók !

 

 

   

Sir Sigmund Sternberg*

A vallásközi kapcsolatok és dialóguskultúra fejlesztésének egyik világszerte ismert vezeto személyisége, a Nemzetközi Keresztény Zsidó Tanács (ICCJ), a Magyar Keresztény Zsidó Tanács alapítója, és a Keresztény Zsidó Társaság patrónusa, a londoni székhelyu Három Hit Fórum (Three Faith Forum) társalapítója, és a Vallások Világkongresszus (World Congress of Faith) elnökhelyettese.

Sir Sigmund Sternberg kiváló brit üzletember, aki élete nagy részét szentelte a zsidó közösség, a dialóguskultúra és a vallások közötti megértés szolgálatának. Részt vett a Katolikus Egyház és a zsidóság kapcsolatát elemzo és meghatározó zsinati nyilatkozat, a Nostra Aetate elokészítésében, és összeköto szerepet játszott az Izrael Állam vatikáni elismerésére irányuló folyamatban. Résztvevoje volt az elso zsinagógai pápai látogatás megszervezésében1986-ban, Rómában.

A vallások fejlodéséért kifejtett tevékenysége, és a vallásközi együttmuködés terén elért alapveto diplomáciai sikerei elismeréséül 1998-ban elnyerte a Vatikáni által adományozott, világszerte rendkívül magasra értékelt Templeton Díjat. Sir Sigmund számos egyéb magas vatikáni kitüntetés és több állam legmagasabb szintu állami kitüntetésének birtokosa is. II. Erzsébet királyno a Nagy Britanniában kifejtett kiváló és eredményes társadalmi és gazdasági tevékenységéért lovaggá ütötte.

Napjainkban minden erejét a brit zsidó közösség és a nemzetközi vallásközi kapcsolatrendszer fejlesztésének szenteli, ennek egyik elsorendu fóruma a Nemzetközi Keresztény Zsidó Tanács. A több mint 30 országot tömöríto szervezet az o kezdeményezésére és irányítása alatt fejlesztette tovább a kétoldalú zsidó-keresztény párbeszédet az iszlámmal való, háromoldalú együttmuködés irányába.

1921 június 2-án született Budapesten, számos esetben maga vallja, hogy a Magyarországon tapasztalt vallások közötti békétlenség szülte elhatározását, hogy a világ vallásai közötti megbékélésnek szenteli életét. Családjával 1939-ben menekült el a náci üldöztetés elol Nagy Britanniába, ahol egészen a világháború végéig szolgálatot teljesített a Polgári Védelem Testületében. Gazdasági eredményeit és személyes vagyonát a fémiparban kifejtett tevékenységével alapozta meg.

Magyarországi tevékenységével, melynek keretében alapveto szerepet vállalt a Magyar Keresztény Zsidó Tanács, a Keresztény Zsidó Társaság, a Rotary Club magyarországi szervezetei, az iszlámmal folytatott párbeszéd fórumai megszervezésében, nagymértékben járult és járul hozzá a magyar demokrácia fejlodéséhez.

Sir Sigmund a fent említett állami kitüntetések mellet számos világhíru egyetem díszdoktora, és a világ legismertebb emberjogi szervezeteinek kitüntetettje is.

* összeállította: Hermann Judith

   

 

EU Irodatechnika Bt.