Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Előadások
 • Rólunk
 • Rendezvények 1991-2008
 • Rendezvények 2009
 • Kiadványok
 • Oktatás
 • Tanulmányok
 • Sajtóközlemény
 • Kapcsolatok
   
   
 • Elnökség
 • Alapszabály

A KERESZTÉNY-ZSIDÓ TÁRSASÁG ELNÖKSÉGE -  2009

1,  Beer Iván – a Magyarországi Holocaust Emlékalapítvány elnöke
2,  Bölcskei Gusztáv – a Magyarországi Református Egyház püspöke, zsinati elnök
KZST társelnök
3,  Csernák István – a Magyarországi Metodista Egyház superintendense
4,  Darvas István - rabbi
5,  Dobner Győző – baptista lelkész
6,  Domán István – főrabbi
7,  Fabiny Tamás – evangélikus püspök-elnök – KZST ügyvezető elnök
8,  Feldmájer Péter – a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke
KZST társelnök
9,  Gábor György – filozófus, ORZSE, egyetemi tanár
10,  Haraszti György – történész, ORZSE tanszékvezető professzor
11,  Hausmann, Jutta – Evangélikus Hittud. Egyetem, tanszékvezető professzor
12, Hermann Judit – a Pécsi Brit Konzulátus irodaigazgatója
13, Hídvégi György – a Magyar-Izraeli Baráti Társaság tiszteletbeli elnöke
14, Hídvégi Máté, egyetemi tanár
15, Iványi Tibor – a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke
16, Jakab Attila – vallástörténész
17, Kalota József – a Magyarországi Orthodox Exarchatus érseki vikáriusa
18, Lednitzky András – a Szegedi Zsidó Hitközség elnöke
19, Mészáros Kálmán – a Magyarországi Baptista Egyház elnöke
20, Németh Pál – református lelkész, főiskolai tanár
21, Pataky Albert – az Evangéliumi Pünkösdi Közösség elnöke – KZST társelnök
22, Róna Tamás, rabbi
23, Szabó István – református püspök
24, Szent-Iványi Ilona – unitárius lelkész
25, Szécsi József – vallásfilozófus – KZST főtitkár
26, Szigeti Jenő – adventista teológiai professzor
27, Szita Szabolcs – történész, a Holocaust Dokumentációs Központ tudományos vezetője
28, Tóth László – ny. főtanácsos
29, Udvardy György – katolikus püspök, KZST társelnök
30, Varga Béla – közgazdász
31, Várszegi Asztrik – katolikus püspök, pannonhalmi főapát

A KZST ELNÖKSÉGÉNEK ÁLLANDÓ MEGHÌVOTT TAGJAI
Rázmány Csaba – a Magyarországi Unitárius Egyház püspöke
Dimitrov Simeon – a Bolgár Ortodox Egyház metropolitája
Sir Sigmund Sternberg – a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács tiszteletbeli elnöke

A KZST ELLENÖRZŐ BIZOTTSÁGA
Sebes József – a Raoul Wallenberg Alapítvány elnöke
a KZST Ellenőrző Bizottságának elnöke
KZST TITKÁRSÁG
Gaján Rudolfné  - pénzügyi referens
Gerőfi Gyula - nyilvántartás

 

A  KERESZTÉNY-ZSIDÓ TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA  - 2009

1.
A társadalmi szervezet neve: Keresztény-Zsidó Társaság.
2.
Székhelye: 1052 Budapest, Deák tér 4.
3.
A Társadalmi szervezet céljai és feladatai:
- A Keresztény-Zsidó Társaság vallási jellegű, vallásközi társadalmi szervezet, ennek megfelelően az alábbi, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. CLVI. törvény 26.§./C.pont 3., 4., 5., valamint 11. és 12. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységet végzi. Közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet, a működéssel kapcsolatban bárki betekintést nyerhet.
3.1.
A törvény 26.§.C.:
3. pont: tudományos tevékenység, kutatás
4. pont: nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
5. pont: kulturális tevékenység
11. pont: hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
12. pont: emberi és állampolgári jogok védelme
3.2.
Célok és feladatok:
- A keresztény-zsidó párbeszéd ökumenikus keresztény és zsidó alapokról történő munkálása.
- A közvélemény pozitív alakítása a keresztény-zsidó kapcsolatok vonatkozásában.
- Kulturális tevékenység, előadássorozatok, vallási hagyományok ápolása.
- Teológiai, tudományos, művészeti vonatkozások munkálása.
- Soá kutatás /vészkorszak/.
- A keresztény-zsidó megbékélést elősegítő információk gyűjtése, feldolgozása.
- Folyóirat- és könyvkiadás, valamint előadások, bel- és külföldi konferenciák rendezése.
- Közös imaalkalmak, lelki közösséget építő ill. erősítő összejövetelek szervezése.
- Állandó kapcsolattartás a különböző keresztény egyházakkal és zsidó hitfelekezetekkel, szervezetekkel, médiákkal és személyiségekkel.
- Küzdelem a vallási, politikai és mindenféle antiszemitizmus és az agresszív vallásellenesség minden megnyilvánulása ellen.
- A társaság tevékenységét a nyíltság és függetlenség alapvető figyelembevételével végzi; tagjai a társadalom egyetemes erkölcsi érdekeinek szolgálatában állva nem kívánnak a napi vallási és politikai küzdelmekben részt venni, de vállalják a társadalmi, erkölcsi érdekek megvalósulását előmozdító új gondolatokat, törekvéseket bármely rétegből, érdekcsoportból, vallási közösségből erednek is.
- A társaság nyilatkozatokat, állásfoglalásokat nem ad ki.
- A szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoktól támogatást nem kaphat, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselő-jelöltet a választásokon nem állíthat és nem támogathat, továbbá a szervezet megyei-, fővárosi önkormányzati jelöltet a választásokon nem állíthat és anyagi támogatást azoknak sem nyújt.
- A társaság, mely közhasznú szervezet, semmilyen tömegdemonstrációt nem szervez és abban nem vesz részt.
- Vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez; ilyen tevékenység lehet a fent említett előadások és konferenciák anyagainak megjelentetése, a szervezet tevékenységéről a tagság tájékoztatására kiadott füzetek, emlékeztetők, és egyéb vallásközi biblikus kiadványok kiadása; a gazdálkodás során elért eredményt a társaság nem osztja fel, azt közhasznú tevékenységeinek elősegítése érdekében használja csak fel.
4.
A társadalmi szervezet tagjai.
4.1. 
A tagsági viszony, a tagok jogai és kötelezettségei.
4.1.1.
A társadalmi szervezet rendes tagja:
- Részt vehet a társadalmi szervezet tevékenységében és rendezvényein.
- Választhat és választható a társadalmi szervezet szerveibe.
- Köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek.
- A társadalmi szervezetnek csak nagykorú személy lehet tagja.
4.1.2.
- Pártoló tag lehet minden természetes és jogi személy, aki a 4.1.1. pontnak megfelel és tevékenységével elősegíti a társadalmi szervezet célkitűzéseinek megvalósítását.
- A pártoló tagok részt vehetnek a társadalmi szervezet rendezvényein, gyűlésein, javaslattételi joggal, tisztségre nem választhatnak és nem választhatók.
4.1.3.
- Tiszteletbeli tag lehet minden természetes és jogi személy, akit a közgyűlés vagy a közgyűlés felhatalmazása alapján az elnökség annak nyilvánít; jogai megegyeznek a pártoló tagok jogaival.
4.1.4.
- A tagsági viszony a 4.1.1. pontban írt feltételek alapján az elnökség döntésével és nyilvántartásba vétellel keletkezik.
4.1.5.
Megszűnik a tagsági viszony:
- A tag szóbeli vagy írásos kilépésével.
- Ha a tag egy éve keresztül, felszólítás ellenére nem fizet tagdíjat.
- Ha a társadalmi szervezet közgyűlési határozat alapján feloszlik, megszűnik, más testületbe olvad.
- A tag kizárásával, melyről az elnökség dönt; a tag akkor zárható ki, ha tevékenységével vagy mulasztásával a társadalmi szervezet céljainak megvalósítását veszélyezteti.
- A kizárás ellen jogorvoslatnak van helye, melyet az elnökséghez kell benyújtani és a közgyűlés dönt róla.
- A jogi személy tag, képviselője útján gyakorolhatja tagsági jogait.
4.1.6.
A tag kötelességei:
- Folyamatosan vegyen részt a társadalmi szervezet tevékenységében.
- Feladatait legjobb tudása szerint teljesítse.
- A birtokába került vagyontárgyakat a jó gazda gondosságával óvja és a lehetőségek szerint gyarapítsa.
- A vagyontárgyak használatával összefüggésben anyagi és jogi felelősség terheli.
- Fizesse a közgyűlés által megállapított tagdíjat, melynek összegét évenként a közgyűlés állapítja meg.
- A 2006. évi tagdíj összege 6.000, Ft, nyugdíjasoké 2.000, Ft, amelyet a társadalmi szervezetnek az OTP 11706016-20465717 számú számlájára fizethetnek be a tagok.
- Tanúsítson a társadalmi szervezet tagjához méltó magatartást.
4.1.7.
- A pártoló tagnak és a tiszteletbeli tagnak kizárólag javaslattételi joga van.
- A rendes, a pártoló és a tiszteletbeli tagnak egyaránt kötelessége az alapszabály rendelkezéseinek betartása.
5.
A társadalmi szervezet szervezeti rendje és működése.
A társadalmi szervezet szervei: közgyűlés, elnökség, főtitkár /a társadalmi szervezet képviselője/, ügyvivő testület, számvizsgáló bizottság.
6.
A társadalmi szervezet szerveinek feladata és hatásköre: a közgyűlés összehívásának rendje és a közgyűlés hatásköre:
- A társadalmi szervezet legfelsőbb szerve a tagok összessége, a közgyűlés, amelyet évente legalább egyszer a főtitkár - a tagoknak küldött írásos meghívóval, amelyet a tagoknak 10 nappal a közgyűlés előtt kell postára feladni, a közgyűlés tárgysorozatának közlésével együtt - köteles összehívni.
- Köteles továbbá a főtitkár a közgyűlést összehívni akkor is, ha azt a tagok egyharmada - az ok és a cél megjelölésével - kívánja.
- A közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon érdeklődőként - természetesen szavazati jog nélkül - bárki részt vehet.
- A társadalmi szervezet tagjai a közgyűlés bármelyik napirendi pontjához hozzászólhatnak, önállóan beterjeszthetnek a közgyűlés elé a tárgysorozatban nem szereplő napirendi pontokat, amelyek megtárgyalásáról a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt.
- A rendes tagokat azonos értékű szavazati jog illeti meg, egy tag egy szavazat,
- Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt, ha a szavazategyenlőség az elnök szavazatával együtt alakult ki, meg kell ismételni a szavazást, ha ezt követően sem lehet szavazással dönteni, sorshúzás dönt.
- A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult egyesületi tagok 50%-a + 1 fő jelen van; ha nem határozatképes, 8 napon túl új időpontban, azonos napirenddel pótközgyűlést kell tartani, amely a megjelentek létszámára való tekintet nélkül határozatképes; e jogkövetkezményre a tagokat figyelmeztetni kell.
- A közgyűlés határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel fogadja el, valamint a társadalmi szervezet főtitkára által előterjesztett számszerű és szöveges éves beszámolót és közhasznúsági jelentést.
- A közgyűlés előtt egy órával és a közgyűlés alatt ezen dokumentumokat bárki szabadon megtekintheti; a közgyűlés után 3 napon át a Keresztény-Zsidó Társaság székhelyén, a Deák tér 4. sz. alatti tanácsterem ajtaján és hirdető táblán kell elhelyezni.
6.1.
A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
- Az alapszabály jóváhagyása és módosítása.
- A társadalmi szervezet éves költségvetésének meghatározása.
- A társadalmi szervezet elnöksége éves beszámolójának elfogadása.
- A társadalmi szervezetnek más társadalmi szervezettel való egyesülésének, illetve feloszlásának kimondása.
- A vezető tisztségviselők, vagyis a társadalmi szervezet elnökének, vezetőségi tagjainak megválasztása. A vezető tisztségviselőket a közgyűlés a jelölő listára került személyek közül nyílt szavazással választja meg. A jelölő listára minden tag javasolhat jelölteket, a jelenlévők egyszerű többsége által elfogadott jelöltek közül az ugyancsak egyszeri többséggel megválasztott jelöltek nyerik el a vezető tisztséget.
- Döntés mindazon ügyekben, amelyeket az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
- Az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés eléfogadása az általános szavazati mód szerint.
- A Számvizsgáló Bizottság megválasztása.
6.2.
- A társadalmi szervezetet két közgyűlés között a 31 tagú elnökség vezeti, akik közül az 5 társelnököt és a főtitkárt a közgyűlés egy éves időtartamra választja meg.
- A főtitkár látja el a társadalmi szervezet képviseletét, valamint önálló aláírási joggal rendelkezik.
- Az elnökség tagjait a közgyűlés 1 évre választja, további ciklusra újra választhatók.
- Az elnökség a határozatait általában konszenzussal hozza meg, vita esetén szavazást kell elrendelni, ahol egyszerű szótöbbséggel dönt.
- Az elnökség üléseit a főtitkár rendeli el a feladatoknak megfelelően.
- A főtitkár a társadalmi szervezet működésével kapcsolatban nyilvántartást vezet, amelyből az elnökség döntéseinek tartalma, időpontja, hatálya, az egyetértők és ellenzők aránya megállapítható.
- A vezetők döntéseit az érintettekkel írásban, postai úton, illetve a rendszeresen megtartott előadásokon szóban közli.
- A társadalmi szervezet működésével kapcsolatos iratokba a főtitkár engedélyével – személyi azonosságának igazolása és időpont egyeztetés után - bárki betekinthet, arról saját költségén másolatot készíthet.
- A főtitkár a társadalmi szervezet közhasznú előadásairól havonta szórólapokon, a sajtóban való közzététellel tájékoztatja az érdeklődőket, a tagok részére pedig postán küld meghívót.
6.2.1.
Az elnökség mindazon kérdésekben dönt, amelyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, illetve amely kérdésekben a közgyűlés döntési jogkört biztosított az elnökségnek.
- Az elnökség a két közgyűlés között hozott döntéseiről, tevékenységéről a következő közgyűlésen köteles beszámolni.
- Az elnökség döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza.
- Az elnökség határozatairól jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a szervezet tagjainak írásban kell megküldeni, legkésőbb a közgyűlésre szóló meghívóval együtt.
- A társadalmi szervezet főtitkára képviseli a társadalmi szervezetet bíróság, hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben.
- Az elnökség dönt a tagfelvételi kérelmek elfogadásáról vagy elutasításáról.
- Az elnökség tagjai a társadalmi szervezet érdekében végzett tevékenységük során felmerült igazolt költségekre igényt tarthatnak.
- Az elnökség feladata két közgyűlés között a társadalmi szervezet tevékenységének operatív irányítása, a szervezet vagyonával való törvényes gazdálkodás.
- Az elnökség szükség szerint, de évente legalább négyszer ülésezik. Az elnökség tagjait a főtitkár az ülést megelőzően 10 nappal postára adott meghívóval értesíti, amely a napirend pontjait is tartalmazza. Az elnökségi ülés határozatképes, ha az elnökségi tagok 50%-a + 1 fő jelen van, ha nem határozatképes, összehívását azonos feltételek mellett 8 napon túl meg kell ismételni, amely a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.
- Az elnökség elvi és etikai kérdésekben konszenzussal, gyakorlati kérdésekben egyszerű szótöbbséggel dönt, szükség esetén döntéseit nemcsak elnökségi ülésein, hanem más információs úton is meghozhatja /pl. telefonon/, a döntéseknek minden érdekelt részére történő tudomásul hozatala iránt a főtitkár vagy az általa megbízott tag köteles gondoskodni.
- Az elnökségi tagot kooptálni nem lehet.
- Az elnökségi ülés nyilvános, érdeklődőként bárki részt vehet rajta.
- A keresztény-zsidó vallási és világi szervezetek vezetői akadályoztatásuk esetén személyes megbízottat delegálhatnak az elnökségi ülésekre.
6.3.
6.3.1.
- A főtitkár két közgyűlés között a szervezet ügyviteli, szervezési feladatait a tagok köréből, általa kinevezett hét főből álló ügyvivői testülettel láthatja el.
- Az ügyvivő testület tagjai nem állnak munkaviszonyban a társadalmi szervezettel.
- A társadalmi szervezetben az esetleges munkáltatói jogokat a főtitkár látja el, a főtitkár feletti esetleges munkáltatói jogkört pedig az öt társelnök által választott egyik társelnök látja el, ügyvezető társelnöki minőségben.
6.3.2.
Az ügyvivői testület működésének rendje:
- Az ügyvivői testületet a főtitkár hívja össze írásos meghívóval, postai úton, havonta legfeljebb egy alkalommal.
- Az ügyvivői testület nem döntéshozó, csak a főtitkár döntéseit előkészítő, a főtitkár munkáját elősegítő szerv.
- E körben az elnökségi tagok eseti megbízása alapján intézi levelezésüket, tárgyalások, rendezvények előkészítését, kiadványok megjelentetésének adminisztratív előkészítő munkálatait szervezi.
- Az ügyvivő testület üléseiről emlékeztető készül, amelyet postai úton kapnak kézhez az ügyvivő testület és az elnökség tagjai.
6.3.3.
- A testületi szervek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója /Ptk. 685. §. b. pont/ élettársa /a továbbiakban együtt: hozzátartozó/ a határozat alapján: a, kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b, bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a társadalmi szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
- A társadalmi szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
- Az elnökség tagja köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
7.
A társadalmi szervezet gazdálkodása:
7.1.
- A társadalmi szervezet befektetési tevékenységet nem folytat, éves bevétele 5 millió forint alatt van.
7.1.1.
- A társadalmi szervezet a rendelkezésre álló vagyoni eszközökkel a közgyűlés által jóváhagyott költségvetés szerint gazdálkodik.
- A társadalmi szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
- A szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő okiratában meghatározott tevékenységre kell fordítani.
7.1.2.
- A társadalmi szervezet az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
7.1.3.
- A 7.1.2.-ben foglaltak szerint igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok értékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. A társadalmi szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.
7.1.4.
- A társadalmi szervezet a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélküli igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - célszerinti juttatásban nem részesítheti.
- A társadalmi szervezet bármely cél szerinti juttatását - az alapszabályban meghatározott szabályok szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van /színlelt pályázat/.
- Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
- A társadalmi szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
7.2.1.
A társadalmi szervezet bevételei:
- A tagok által befizetett tagdíjak.
- Felajánlások és egyéb juttatások.
- Támogatások.
- Rendezvények bevételei.
- Pályázatok díjai.
-A tagoktól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozóktól közhasznú célra vagy működési költségeinek fedezetére kapott támogatás, illetve adomány.
- A társadalmi szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.
- Az adománygyűjtéshez a szervezet írásbeli engedélye szükséges.
- A társadalmi szervezet részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.
- A közhasznú szervezet tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel.
- Az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel.
- Egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel.
- A vállalkozási tevékenységből származó bevétel.
7.2.2.
A társadalmi szervezet költségei:
- A közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek.
- Az egyéb célszerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek.
- A vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek /ráfordítások, kiadások/.
- A közhasznú és vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek /ráfordítások, kiadások/.
7.2.3.
- A társadalmi szervezet vagyona lehet: készpénz, értékpapír, követelés, ingó és ingatlan vagyon.
- A társadalmi szervezet gazdálkodó tevékenysége nyomán létrejövő nyereség kizárólag az alapszabályban meghatározott célokra, vagyonbővítéshez használható.
- A társadalmi szervezet gazdasági tevékenységét csak céljai érdekében, azok megvalósítását nem veszélyeztetve végezhet.
7.2.4.
- A társadalmi szervezet tartozásaiért vagyonával felel. A tagok a szervezet tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek, csak a tagdíjat kötelesek fizetni.
7.2.5.
- Megszűnés esetén a társadalmi szervezet tartozásainak kiegyenlítése után fennmaradó vagyonáról, annak hová fordításáról a közgyűlés dönt.
7.2.6.
- A társadalmi szervezet elnöksége - jóváhagyott költségvetés alapján - a társadalmi szervezet vagyonával a mindenkori hatályos pénzügyi- és számviteli jogszabályok rendelkezései szerint gazdálkodik.
7.3.1
- A Számvizsgáló Bizottság 2 fő, ellenőrzi a gazdasági és pénzügyi tevékenységet, melyben a bizottság saját ügyrendjét maga határozza meg.
- A Számviteli Bizottságot a közgyűlés nyílt szavazással választja meg. Megállapításait írásba foglalja és legalább évente egyszer a közgyűlésen beszámol. A vezető szerv ülésein tanácskozási joggal részt vehet, jogszabálysértés esetén köteles írásban tájékoztatást adni. Megszüntetéséről a vezető szervnek 30 napon belül intézkedni kell.
7.3.2.
- A gazdálkodás szakszerűségének és törvényességének biztosítása érdekében a szervezet számviteli- és pénzügyi szakember közreműködését veszi igénybe.
- A társadalmi szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznú jelentést is készíteni.
- A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a, számviteli beszámolót; b, a költségvetési támogatás felhasználását; c, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; d, a cél szerinti juttatások kimutatását; e, a központi költségvetési szervtől az elkülönített pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; f, a társadalmi szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, ill. összességét; g, a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmú beszámolót.
- A társadalmi szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.
- A számviteli beszámoló-készítési kötelezettség teljesítése az éves beszámoló készítésének kötelezettségére, letétbe helyezésére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem érinti.
- A társadalmi szervezet közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásit rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.
8.
A társadalmi szervezet megszűnése:
- A társadalmi szervezet megszűnik, ha a, feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését a közgyűlés kimondja; vagy b, arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.
- A társadalmi szervezet megszűnése esetén - a hitelezők kiegyenlítése után - vagyonáról az alapszabály előírása vagy a közgyűlés döntése szerint kell rendelkezni. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámolók feladata.
- Ha a társadalmi szervezet feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését megállapították és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.
9.
Határozatok és nyilvánosság:
- A közgyűlés és az elnökség döntéseit a főtitkár nyilvántartja a határozatok tárában. Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát.
- A társadalmi szervezet főtitkára gondoskodik a társadalmi szervezet döntéseinek /közgyűlési, elnöki/ az érintettekkel való közléséről írásban, igazolható módon.
- A testületi szervek döntéseit a társadalmi szervezet székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán hozza nyilvánosságra.
- A társadalmi szervezet működésének módjáról, szolgáltatásainak igénybevétele módjáról, valamint beszámolói közléseiről időszakos kiadványaiban és a székhelyén való elhelyezés útján tájékoztatja a nyilvánosságot.
- A társadalmi szervezet szolgáltatásain: az előadások, konferenciák, oktatás, kulturális tevékenységen való részvétel nyilvános és ingyenes, azokon tagjain kívül bárki más is részesülhet. Egyes kiadványok, tájékoztatók, beszámolók, térítés nélkül bárki részére adhatók.
10.
Záró rendelkezések:
- A társadalmi szervezet működésére az Alapszabályban nem rendezett kérdésekben az 1989. évi II. törvény, a Közhasznú szervezetek nyilvántartásba vételéről szóló törvény és a Polgári
Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2009. ápr. 1.

 

Dr Szécsi József
Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjelent

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2003

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2002

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron kaphatók !

 

 

 

   
2008
2007
2006
 

A ZSIDÓ-KERESZTÉNY-ISZLÁM VALLÁSTUDOMÁNYI

ELŐADÁSOK IV. SZEMESZTER

 

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron
kaphatók !

kapható:

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron kaphatók !

Szécsi József - SZÉCSI Regensburgi dialógus és viperás konvergencia

kapható:

Keresztény - Zsidó teológiai évkönyv 2003

Keresztény - Zsidó teológiai évkönyv 2002

 

Új tanulmányok

 

Társ-rendezvények

   
2008 Szeptember  

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság

****************************************************************
Sopron, 2008. szeptember 14. vasárnap 15.00 h.

Liszt Szalon – Sopron, Szent György u. 12.

Soproni Keresztény-Zsidó Szimpozion 2008/2

Megnyitó:
SÁNDOR PÉTER - a Soproni Zsidó Hitközség elnöke
Előadások:
SZITA SZABOLCS - a Budapesti Holocaust Múzeum tudományos igazgatója,
a Keresztény-Zsidó Társaság elnökségi tagja
A zsidóság
nyugat-magyarországi üldöztetése
RADNÓTI ZOLTÁN rabbi, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem - tanársegéd
Félelmetes napok
– a zsidó lélek megtisztulása
Könyvbemutató:
„Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2007”
szerk.SZÉCSI JÓZSEF.Budapest,2007.
- a könyvbemutatón a kötet kedvezményes áron megvásárolható -

****************************************************************

Budapest, 2008. szeptember 17. szerda 17.00 h.

Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – V. Deák tér 4.
Előadás:
Darvas István
rabbi, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem - tanársegéd,

a Keresztény-Zsidó Társaság elnökségi tagja

Megváltásunk kezdete ?!

- Izrael 60 éves -

Vasárnap esti Szentírás-magyarázat
az Avilai Nagy Szent Teréz Templomban
2008. szeptemberében: 7-én és 21-én
A vasárnapi szentírási szakaszok
eredeti (héber-görög) szövegének magyarázata
a vasárnap esti szentmisék előtt 18.00-18.25 óráig
- a Szentírás-magyarázatokat tartja: Szécsi József -
****************************************************************

Ábrahám gyermekei
előadások a zsidóság, a kereszténység és az iszlám történetéről
Az előadássorozat része
a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács (ICCJ) vallásközi programjának.
XVI.Benedek pápa: „A XXI. sz. két fontos teológiai kérdése közül az egyik a vallásközi párbeszéd !” – 2008. évi sorozat: febr., márc., ápr., máj., szept., okt., nov., dec. hónapokban

2008. szeptember 9. kedd
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)
1. 16.00-17.00 h. SZÉCSI JÓZSEF:
A FILEMON  levél görög szövegének olvasása és értelmezése
- vetítettképes szövegelemzés -
2. 17.00-19.00 h. 2008: TÖRTÉNELEM

A ZSIDÓSÁG, A KERESZTÉNYSÉG
ÉS AZ ISZLÁM TÖRTÉNETE – 2008/5

Előadások:
HARASZTI GYÖRGY - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem prof.
Az emancipáció három hulláma
JAKAB ATTILA – vallástörténész:
A „keresztény” Nyugat (a karoling korszak)
NÉMETH PÁL - református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola prof.

Az oszmán-török birodalom

Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. *Számlaszám:
11 70 60 16 – 20 46 57 17 * Adószám: 19672964-1-41.* Az évi tagdíj összege 6.000, Ft,* nyugdíjasoké 2.000, Ft. *Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat, hogy közöljék címváltozásaikat és e-mail címüket: kezsita@freestart.hu.*Internet: www.kzst.hu *A Keresztény-Zsidó Társaság minden rendezvénye nyilvános és térítésmentes!
A KZST új könyvkiadásai: 1, „A holocaust nem teológiai véletlen” – a keresztény-zsidó kapcsolatok néhány dokumentuma; 2, Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2007.
Kapható: FÜST MILÁN ANTIKVÁRIUM - Budapest, VIII. József krt.55-57.
A Keresztény-Zsidó Társaság köszönetet mond a felajánlott 2007.évi SZJA 1/%-ért!
Kérjük, hogy ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-ÁT

a Keresztény-Zsidó Társaság javára! Adószám: 19672964-1-41

 

 

 

 

 

 

 
2008 Május  

Meghívó
a Gül Baba Alapítvány és a Keresztény-Zsidó Társaság
vallásközi konferenciájára
2008. május 26. hétfő 17.00 h.
Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Nagyterme
Budapest XI. Bocskai út 39/41.

A vallásközi párbeszéd
a XXI. század Európájában
- az ábrahámi vallások
szent könyveinek,
a Bibliának és a Koránnak a fényében

Megnyitó:
ZAFER BAY – a Gül Baba Alapítvány főtitkárának
Korán-recitálása
ÜMIT ÖZKARAMAN  -  a Gül Baba Alapítvány elnöke
Megnyitó beszéd
FEKETE LÁSZLÓ – a Dohány utcai Zsinagóga főkántorának
Zsoltár-recitálása
SZÉCSI JÓZSEF – a Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára 
Megnyitó beszéd
Előadások:

STALLER TAMÁS - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem rektor h.
A lehetséges párbeszéd – ahogy a zsidók gondolják
NÉMETH PÁL – református lelkész, főiskolai tanár
„Ki az én felebarátom ?” Lukács 10,29
ISMAIL ACAR – professzor, USA
The Others in the Qur’an: Jews and Christians

- Az előadásokhoz hozzászólások, kérdések -
Filmvetítés:
1,  Kisfilm  a vallások közötti békéről és szeretetről 
2,  Az iszlám Magyarországon – 2007 – a Duna Televízió kisfilmje
rendezte: Szécsi József
- Fogadás -

Terézvárosi Biblikus Konferencia – 2008/1

a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom
plébániai hittantermében

Budapest VI. ker., a Nagymező u. és a Király u. sarkán
(bejárat a sekrestyével szemben)
2008. május 27. kedd
A kiválasztottság
Megnyitó: 10.00-10.30 h.

HORVÁTH ZOLTÁN ISTVÁN - Avilai Nagy Szent Teréz Templom - plébános
UDVARDY GYÖRGY - Esztergom-Budapesti segédpüspök
a Terézvárosi Biblikus Konferencia 2008/1 védnöke
- a konferencia moderátora: SZÉCSI JÓZSEF -

Előadások: 10.30-12.05 h.

1.: 10.30-10.50 h.
BORSÁNYI SCHMIDT FERENC - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, professzor:
A kiválasztott nép

2.: 10.55-11.15 h.
BENYIK GYÖRGY - Szegedi Hittudományi Főiskola, tanszékvezető professzor:
Kiválasztás Jeremiásnál

3.: 11.20-11.40 h.
JUTTA HAUSMANN - Evangélikus Hittudományi Egyetem, tanszékvezető professzor:
„Nemde olyanok vagytok előttem ti, Izrael fiai, mint az etiópok fiai?” - Ámosz 9,7

4.: 11.45-12.05 h.
STALLER TAMÁS - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, rektor h., egyetemi tanár
Választottság - vagy kiválasztottság?

 Kérdések, észrevételek, vita: 12.05-13.00 h.
13.00-14.00 h.
EBÉDSZÜNET

Előadások: 14.00-15.35 h.

5.: 14.00-14.20 h.
CSERHÁTI MÁRTA - Evangélikus Hittudományi Egyetem, egyetemi docens:
Hiány, bőség és kiválasztás a Bibliában

6.: 14.25-14.45 h.
TÖRÖK CSABA - Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, mb. előadó:
Krisztusi kiválasztottság: Isten új népe
– Biblikus szempontok az Egyház, mint Isten népe gondolat kapcsán

7.: 14.50-15.10 h.
KARASSZON ISTVÁN - Károli Gáspár Református Egyetem, tanszékvezető professzor:
A kiválasztás-teológia a XX. századi protestáns teológiában

8.: 15.15-15.35 h.
NÉMETH PÁL - református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola, főiskolai docens:
Az isteni kiválasztás a Koránban

Kérdések, észrevételek, vita: 15.35-17.30 h.

18.30 h.
Szentmise
az Avilai Nagy Szent Teréz Templomban

A szentmisét bemutatja és homíliát mond:
UDVARDY GYÖRGY
esztergom-budapesti segédpüspök
a Terézvárosi Biblikus Konferencia 2008/1 védnöke
A szentmisén közreműködik
a Templom Taize-i Ifjúsági Ének- és Zenekara

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság

***
Ábrahám gyermekei

előadások a zsidóság, a kereszténység és az iszlám történetéről -  az előadássorozat része a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács (ICCJ) vallásközi programjának - XVI.Benedek pápa: „A XXI. sz. két fontos teológiai kérdése közül az egyik a vallásközi párbeszéd !”
2008. évi sorozat: febr., márc., ápr., máj., szept., okt., nov., dec. hónapokban
2008. május 6. kedd
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittanterme
Budapest VI. a Nagymező u. és a Király u. sarkán, bejárat a Sekrestye felől
1. 16.00-17.00 h.
SZÉCSI JÓZSEF

 A Júdás levél görög szövegének olvasása és értelmezése
2. 17.00-19.00 h.
2008: TÖRTÉNELEM
A ZSIDÓSÁG,  A KERESZTÉNYSÉG
ÉS AZ ISZLÁM TÖRTÉNETE – 2008/4
Előadások:
HARASZTI GYÖRGY - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem prof.
A hászkálá – a zsidó felvilágosodás
JAKAB ATTILA - vallástörténész
A nagy zsinatok kora (IV.-V. század)
– a keresztény hitrendszer megfogalmazása
NÉMETH PÁL - református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola prof.
Az spanyolországi iszlám kultúra
*
Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. *Számlaszám: 11 70 60 16 – 20 46 57 17  * Adószám: 19672964-1-41.* Az évi tagdíj összege 6.000, Ft,* nyugdíjasoké 2.000, Ft. *Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat, hogy közöljék címváltozásaikat és e-mail címűket: kezsita@freestart.hu.*Internet: www.kzst.hu *A Keresztény-Zsidó Társaság minden rendezvénye nyilvános és térítésmentes !
A KZST új könyvkiadása: „A holocaust nem teológiai véletlen” – a keresztény-zsidó kapcsolatok néhány dokumentuma. szerk. Szécsi József.
Jelenleg kapható: FÜST MILÁN ANTIKVÁRIUM - Budapest, VIII. József krt.55-57.
ÍRÓK BOLTJA - Budapest, VI. Andrássy út 45.
A Keresztény-Zsidó Társaság köszönetet mond a felajánlott 2006. évi SZJA 1/%-ért!
KÉRJÜK, HOGY AJÁNLJA FEL SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1%-át
a Keresztény-Zsidó Társaság javára! Adószám: 19672964-1-41

Budapest, 2008. május 22. csütörtök 17.00 h.

Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – V. Deák tér 4.

Emlékülés Izrael Állam megalakulásának
60. évfordulója alkalmából
Megnyitó: FABINY Tamás
evangélikus püspök, a Keresztény-Zsidó Társaság ügyvezető elnöke
„A párbeszédért emléklap”-ok 2008. évi átadása
Előadások:
ALIZA BIN-NOUN

 1. Izrael Állam budapesti nagykövete –

Izrael és Palesztina - 2008
SZÉCSI József – a Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára
Izrael Állama és a keresztény teológia
közreműködik:
Fekete László - főkántor
Neumark Zoltán - zongoraművész
Szécsi Máté - operaénekes
*********************************************************************

Keszthely, 2007. május 25. vasárnap 15.00 h.

Keszthelyi Helikon Kastélymúzeum Tükörterme
ÁBRAHÁM GYERMEKEI
tudományos szimpozion
Megnyitó: CZOMA LÁSZLÓ
a Keszthelyi Helikon Kastélymúzeum igazgatója
Előadások:
KÁRPÁTI Judit – ORZSE, egyetemi adjunktus
Az arab országokban élő zsidók helyzete
a II.világháború idején
SZENT-IVÁNYI Ilona – unitárius lelkész
Iszlám a nyugati világban - reformirányzatok
*
Kiállítás-bemutatás :
„Az iszlám művészete” - Helikon Kastélymúzeum

 

 


 
2008 Április  

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság

***
Ábrahám gyermekei
előadások a zsidóság, a kereszténység és az iszlám történetéről -  az előadássorozat része a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács (ICCJ) vallásközi programjának
XVI.Benedek pápa: „A XXI. sz. két fontos teológiai kérdése közül
az egyik a vallásközi párbeszéd !”
2008. évi sorozat: febr., márc., ápr., máj., szept., okt., nov., dec. hónapokban
2008. április 1. kedd
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittanterme
Budapest VI. a Nagymező u. és a Király u. sarkán, bejárat a Sekrestye felől
1.
16.00-17.00 h.
SZÉCSI JÓZSEF
 A 3.János levél görög szövegének olvasása és értelmezése
2.
17.00-19.00 h.
2008: TÖRTÉNELEM
A ZSIDÓSÁG,  A KERESZTÉNYSÉG
ÉS AZ ISZLÁM TÖRTÉNETE – 2008/3
Előadások:
HARASZTI GYÖRGY - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem prof.
Középkori zsidó történelem – a spanyol zsidóság
JAKAB ATTILA - vallástörténész
A Constantinus-i fordulat
NÉMETH PÁL - református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola prof.
Az iszlám virágkora
*
Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. *Számlaszám: 11 70 60 16 – 20 46 57 17  * Adószám: 19672964-1-41.* Az évi tagdíj összege 6.000, Ft,* nyugdíjasoké 2.000, Ft. *Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat, hogy közöljék címváltozásaikat és e-mail címűket: kezsita@freestart.hu.*Internet: www.kzst.hu *A Keresztény-Zsidó Társaság minden rendezvénye nyilvános és térítésmentes !
A Keresztény-Zsidó Társaság köszönetet mond a felajánlott 2006. évi SZJA 1/%-ért!
KÉRJÜK, HOGY AJÁNLJA FEL SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1%-át
a Keresztény-Zsidó Társaság javára! Adószám: 19672964-1-41

Budapest, 2008. április 8. kedd 17.00 h.

Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – V. Deák tér 4.
Előadás:
JAKAB ATTILA
vallástörténész

A szlovák katolikus egyház

a nacionalizmus és az egyetemesség sodrában

*
Budapest, 2008. április 15. kedd 16.00 h.
ÍRÓK BOLTJA
Budapest, VI. Andrássy út 45.
könyvbemutató
„A holocaust nem teológiai véletlen”
- a keresztény-zsidó kapcsolatok néhány dokumentuma -
szerk. SZÉCSI JÓZSEF - Budapest, 2007.
A könyvet bemutatják:
Schőner Alfréd – főrabbi, ORZSE rektor
Gábor György – filozófus, ORZSE egyetemi tanár
*
*A „Nostra aetate” * II.János Pál pápa beszéde a magyarországi zsidó közösség képviselőihez* Kereszténység és politika – a Zsinati Kör Állásfoglalása*A Zsidó-Keresztény Párbeszéd Kör Nyilatkozata * A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériumának Határozata * A Magyar Keresztény-Zsidó Tanács és a Keresztény-Zsidó Társaság Nyilatkozata *Szilárd Gyula: Egy holocaust-túlélő az egyházakhoz *Paskai László bíboros pásztorlevele a fővárosi holocaust ötvenedik évfordulójára*A Magyar Katolikus Püspöki Kar Nyilatkozta az antiszemitizmus és a faji megkülönböztetés ellen*A Kálvin János Kör Nyilatkozata*A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsának Nyilatkozta*A Magyarországi Evangélikus Egyház Nyilatkozata*A Magyar Katolikus Püspöki Kar Karácsonyi Nyilatkozata *A Magyarországi Metodista Egyház Nyilatkozata*Szécsi József: Tizenegy nyilatkozat*Szécsi József: A zsidóság ábrázolásának szempontjai a keresztény hitoktatásban*A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak  Ökumenikus Tanácsa Közös Nyilatkozata a Holocaust ötvenedik évfordulója alkalmából*A kereszténység és a vallások  - A Nemzetközi Teológiai Bizottság dokumentuma*A katolikus egyház katekizmusából*Emlékezzünk: Megfontolások a Soáról*Az egyház és a múlt bűnei – Nemzetközi Teológiai Bizottság*II. János Pál pápa homiliája 2000. nagyböjtjének első vasárnapjának szentmiséjén *II. János Pál pápa szentföldi zarándoklatán mondott beszédei*
*
A KZST új könyvkiadása: „A holocaust nem teológiai véletlen” – a keresztény-zsidó kapcsolatok néhány dokumentuma. szerk. Szécsi József.
Jelenleg kapható: Füst Milán Antikvárium- Bp. VIII.József krt.55-57.

 

 

 
2008 Március  

 

Meghívó

Ábrahám gyermekei

előadások a zsidóság, a kereszténység és az iszlám történetéről -  az előadássorozat része a Nemzetközi-Keresztény-Zsidó Tanács (ICCJ) vallásközi programjának
XVI.Benedek pápa: „A XXI. sz. két fontos teológiai kérdése közül
az egyik a vallásközi párbeszéd !”
2008. évi sorozat: febr., márc., ápr., máj., szept., okt., nov., dec. hónapokban

2008. március 4. kedd
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittanterme
Budapest VI. a Nagymező u. és a Király u. sarkán, bejárat a Sekrestye felől

1,
16.00-17.00 h.
SZÉCSI JÓZSEF
 A 2.János levél görög szövegének
olvasása és értelmezése
- szentírási szövegeknek elemzése a „Biblia éve 2008” program keretében -

2,
17.00-19.00 h.
2008: TÖRTÉNELEM
A zsidóság,  a kereszténység és az iszlám története – 2008/2

Előadások:

HARASZTI GYÖRGY – Országos-Rabbiképző Zsidó Egyetem prof.
A Talmud – szöveg és történelem

JAKAB ATTILA - vallástörténész
„Igazi filozófia”
– a keresztény teológia kezdeti korszaka (II-III.sz.)

NÉMETH PÁL - református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola prof.
Az iszlám világbirodalom kialakulása

Keresztény-Zsidó Társaság

***
Sopron, 2008. március 9. vasárnap 15.00 h.
Szolnok – Szolnoki Zsidó Hitközség – Mária u. 33.
Szolnoki Keresztény-Zsidó találkozó - 2008
Megnyitó:
BERMAN DÁVID - a Szolnoki Zsidó Hitközség elnöke
Előadás:
RÓNA TAMÁS – rabbi, az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem tanára

Púrim, avagy minden nagy nép mögött egy fontos asszony áll

Könyvbemutató:
„A holocaust nem teológiai véletlen”
- a keresztény-zsidó kapcsolatok néhány dokumentuma -
szerk. SZÉCSI JÓZSEF - Budapest, 2007.
- a könyvbemutatón a kötet kedvezményes áron megvásárolható -

*
Púrimi előzetes…

Budapest, 2006. március 13. csütörtök 17.00 h.

Bárka Baptista Gyülekezet – Budapest, XV. Adria u. 24.
(a 73-as, vagy a 173-as busszal a Bosnyák tér után a Molnár Viktor utcai megállóig)

Megnyitó:

DOBNER GYŐZŐ - baptista lelkész, a KZST elnökségi tagja

Előadás:

RAJ TAMÁS – főrabbi: A rejtőzködő Isten könyve
*
Az Eszter-Tekercs felolvasása
-  zene és hámántáska -

*
Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. * Internet: www.kzst.hu * Számlaszám: 11 70 60 16 – 20 46 57 17  * Adószám: 19672964-1-41. Az évi tagdíj összege 6.000, Ft, nyugdíjasoké 2.000, Ft. Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat, hogy közöljék címváltozásaikat és e-mail címűket: kezsita@freestart.hu.
A Keresztény-Zsidó Társaság minden rendezvénye nyilvános és térítésmentes !
Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság

***
Ábrahám gyermekei
előadások a zsidóság, a kereszténység és az iszlám történetéről -  az előadássorozat része a Nemzetközi-Keresztény-Zsidó Tanács (ICCJ) vallásközi programjának
XVI.Benedek pápa: „A XXI. sz. két fontos teológiai kérdése közül
az egyik a vallásközi párbeszéd !”
2008. évi sorozat: febr., márc., ápr., máj., szept., okt., nov., dec. hónapokban
2008. március 4. kedd
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittanterme
Budapest VI. a Nagymező u. és a Király u. sarkán, bejárat a Sekrestye felől
1,
16.00-17.00 h.
SZÉCSI JÓZSEF
 A 2.János levél görög szövegének
olvasása és értelmezése
- szentírási szövegeknek elemzése a „Biblia éve 2008” program keretében -
2,
17.00-19.00 h.
2008: TÖRTÉNELEM
A zsidóság,  a kereszténység és az iszlám története – 2008/2
Előadások:
HARASZTI GYÖRGY – Országos-Rabbiképző Zsidó Egyetem prof.
A Talmud – szöveg és történelem
JAKAB ATTILA - vallástörténész
„Igazi filozófia”
– a keresztény teológia kezdeti korszaka (II-III.sz.)
NÉMETH PÁL - református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola prof.
Az iszlám világbirodalom kialakulása
*
A Keresztény-Zsidó Társaság köszönetet mond a felajánlott 2006. évi SZJA 1/%-ért!
KÉRJÜK, HOGY AJÁNLJA FEL SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1%-át
a Keresztény-Zsidó Társaság javára! Adószám: 19672964-1-41
A KZST új könyvkiadása: „A holocaust nem teológiai véletlen” – a keresztény-zsidó kapcsolatok néhány dokumentuma. szerk. Szécsi József.
Kapható: Füst Milán Antikvárium- Bp. VIII.József krt.55-57.

 

 
2008 Február  

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság

2008. február
*
Sopron, 2008. február 3. vasárnap 17.00-19.00 h.
Liszt Szalon – Sopron, Szent György u. 12.
Soproni Keresztény-Zsidó Szimpozion 2008/2
Megnyitó:
CSISZÁR ÁGNES
kulturális rendezvényszervező
Előadások:
BARNA MÁTÉ – katolikus lelkész, a Soproni Domonkos Rendház főnöke

Idősebb testvérek

- a katolikus egyház legújabb megnyilatkozásai

RADNÓTI ZOLTÁN - főrabbi
Az Írott és a Szóbeli Tan
*
KZST Közgyűlés 2008
Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – Budapest, V. Deák tér 4.

2008. február 12. kedd 17.00-19.00 h.

*
KZST Pótközgyűlés 2008
Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – Budapest, V. Deák tér 4.
2008. febr. 19. kedd 17.00-19.00 h.
*
Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. * Internet: www.kzst.hu * Számlaszám: 11 70 60 16 – 20 46 57 17  * Adószám: 19672964-1-41. Az évi tagdíj összege 6.000, Ft, nyugdíjasoké 2.000, Ft. Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat, hogy közöljék címváltozásaikat és e-mail címűket: kezsita@freestart.hu.
A Keresztény-Zsidó Társaság köszönetet mond
a felajánlott 2006. évi SZJA 1/%-ért!
KÉRJÜK, HOGY AJÁNLJA FEL SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1%-át
a Keresztény-Zsidó Társaság javára! Adószám: 19672964-1-41
A KZST új könyvkiadása: „A holocaust nem teológiai véletlen” – a keresztény-zsidó kapcsolatok néhány dokumentuma. szerk. Szécsi József.
Kapható: Füst Milán Antikvárium- Bp. VIII.József krt.55-57.
Ábrahám gyermekei
- előadások a zsidóság, a kereszténység és az iszlám történetéről -
az előadássorozat része a Nemzetközi-Keresztény-Zsidó Tanács (ICCJ)
vallásközi programjának
XVI.Benedek pápa:
„A XXI. sz. két fontos teológiai kérdése közül az egyik
 a vallásközi párbeszéd !”
2008. évi sorozat: február, március, április, május,
szeptember, október, november, december hónapokban
2008. február 5. kedd
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittanterme
Budapest VI. a Nagymező u. és a Király u. sarkán, bejárat a Sekrestye felől
16.00-17.00 h.
SZÉCSI JÓZSEF
Bibliai héber és az ógörög nyelvtanítás
a Szentírás szövegeinek olvasásához
- a „Biblia éve 2008” program keretében -
17.00-19.00 h.
2008: TÖRTÉNELEM
A zsidóság,  a kereszténység és az iszlám története – 2008/1
Előadások:
HARASZTI GYÖRGY – Országos-Rabbiképző Zsidó Egyetem prof.
A zsidóság története
 az Első Szentély pusztulásáig
JAKAB ATTILA - vallástörténész
A Krisztus-hit kialakulása
NÉMETH PÁL - református lelkész, Külkereskedelmi Főiskola prof.
Az iszlám hajnala
*
A Keresztény-Zsidó Társaság minden rendezvénye nyilvános és térítésmentes !

   
2008 Január  

Meghívó

Keresztény-Zsidó Társaság

***

Budapest, 2008. január 10. csütörtök 17.00 h.

Deák téri Evangélikus Templom Nagyterme – V. Deák tér 4.

HANGFOGÓ NÉLKÜL

A Keresztény-Zsidó Társaság Újévi Sajtótájékoztatója

Megnyitó:
FABINY TAMÁS – evangélikus püspök, KZST ügyvezető elnök

JAKAB ATTILA – KZST elnökségi tag

Egyházak itthon és határon túl

SZÉCSI JÓZSEF – KZST főtitkár
Vallásközi látképféle Magyarországról – 2007

***
Sopron, 2008. január 13. vasárnap 15.00 h.
Liszt Szalon – Sopron, Szent György u. 12.

Soproni
Keresztény-Zsidó Szimpozion 2008/1

 

- előadások, beszélgetés, kérdések, észrevételek…-
Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség Holocaust Napja 2008

Evangéliumi Pünkösdi Közösség
Sion Gyülekezete
Mindenki Temploma

Budapest, X. Cserkesz u. 7-9.
2008. január 27. vasárnap 15.00 h.

*
Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4.
*
Internet: www.kzst.hu
*
Számlaszám: 11 70 60 16 – 20 46 57 17  * Adószám: 19672964-1-41. Az évi tagdíj összege 6.000, Ft, nyugdíjasoké 2.000, Ft. Kérjük Tisztelt Tagjainkat és havi tájékoztatót kérő Barátainkat, hogy közöljék címváltozásaikat és e-mail címűket: kezsita@freestart.hu. - A Keresztény-Zsidó Társaság támogatója: a Gabbiano Print Bt .

A Keresztény-Zsidó Társaság
minden rendezvénye nyilvános és térítésmentes !

A Keresztény-Zsidó Társaság köszönetet mond
a felajánlott 2006. évi SZJA 1/%-ért !

KÉRJÜK, HOGY AJÁNLJA FEL SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1%-át
a Keresztény-Zsidó Társaság javára!
Adószám: 19672964-1-41

 

 

   
 

A ZSIDÓ-KERESZTÉNY-ISZLÁM VALLÁSTUDOMÁNYI

ELŐADÁSOK IV. SZEMESZTER

 

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron
kaphatók !

kapható:

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron kaphatók !

Kapható:

Keresztény - Zsidó teológiai évkönyv 2003

Keresztény - Zsidó teológiai évkönyv 2002

 

Új tanulmányok

Társ-rendezvények

 

2013. Évi Meghívóink

Január
Február
Március
Április

Május
Szeptember
Oktober
November
December

 
December  

Meghívó - KZST 

Keresztény-Zsidó Társaság

2013. december

Keresztény-Zsidó Társaság,

1052 Budapest, Deák tér 4.

 

Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át:

Adószám: 19672964-1-41.

Számlaszám: 11706016–20465717.

 

Az éves tagdíj összege 6000, Ft, nyugdíjasoké 2000, Ft.

Befizethető:

elektronikus úton, átutalással, csekken.

Email címet kérjük elküldeni:

brcica@t-online.hu

 

Havi programok közlése emailen

és a Keresztény-Zsidó Társaság honlapján:

 

www.kzst.hu

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vasárnap esti Szentírás-magyarázat
az Avilai Nagy Szent Teréz Templomban
a vasárnap esti szentmisék előtt
18.00-18.30 óráig

- 2013. szept. nov. dec. - 2014. jan. febr. márc. ápr. -
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán
December 1 és 15-én vasárnap 18.00 h.

 

A BIBLIA TEOLÓGIÁJA
14 részes sorozat (5-6.)

1, Az őstörténetek teológiája (szept.15.)
2, A Szövetség teológiája (szept.22.)
3, A Tízparancsolat teológiája (nov.3.)
4, A kiválasztottság teológiája (nov.10.)

5, Az ókori zsidóság messiásfogalma (dec.1.)
6, Az ókori zsidóság szentélyei
és imahelyei (dec.15.)

7, Az ókori zsidó papság
8, A prófétaság
9, A bölcsességirodalom teológiája
10, A szinoptikusok és a János evangélium teológiája
11, A páli teológia és a Héber levél
12, Az apokaliptikus teológia
13, Túlvilági képzetek a Bibliában
14, Jézus

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÁBRAHÁM GYERMEKEI – 2013/8

Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Szabadegyetem – 2006-2013
előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról
Budapest, 2013. december 3. kedd 15,30-18,45 h.
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)

2013: ORSZÁGOK ÉS VALLÁSOK

1, Magyarország 2, Németország 3, Franciaország 4, Anglia 5, Olaszország
6, Izrael 7, Egyesült Államok 8, Oroszország 9, India - Pakisztán

Előadások:

SZÉCSI JÓZSEF - vallásfilozófus (15.30-16.30h.)

AZT ÍRJA AZ ÚJSÁG…2013. nov.

SZALAI ANDRÁS – metodista teológus (16.30-17.15h.)

Az ábrahámi vallások? Könyves népek?
Az iszlám vallásszemlélete

HARASZTI GYÖRGY - prof. Orsz. Rabbiképző-Zsidó Egyet. (17.15-18,00 h.)

Anglia - zsidóság

NÉMETH PÁL – főiskolai tanár, Külkereskedelmi Főiskola (18.00-18.45h.)

Anglia – iszlám

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÁBRAHÁMI DIALÓGUS

Magyarországi Muszlimok Egyháza - Budapest Mecset
Budapest XI, Fehérvári út 41.
(47-es, 18-as, 41-es villamossal a Fővárosi Művelődési Ház megállóig)

2013. december 10. kedd 16.00 h.

ABDUL-FATTAH MUNIF
iszlám szakértő, hittanár

előadás:

Előadások a Korán történetéről
és szövegértelmezéséről

4, A Korán nyelvének és írásának története

 

1, Korán és koránmagyarázat 2, A Korán forrásairól 3, A Korán szerkezete és kronológiája 4, A Korán nyelvének és írásának története 5, A Korán tartalma és teológiája 6, A Korán szövegváltozatairól 7, A Korán-értelmezés terminológiája  8, A Korán értelmezését elősegítő ismeretek 9, A Korán értelmezésének módszerei

 

 

 
November  

Meghívó - KZST

Keresztény-Zsidó Társaság

2013. november

Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4.

Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át:

Adószám: 19672964-1-41.

Számlaszám: 11706016–20465717.

Az éves tagdíj összege 6000, Ft, nyugdíjasoké 2000, Ft.

Befizethető: elektronikus úton, átutalással, csekken.

Email címet kérjük elküldeni: brcica@t-online.hu 

Havi programok közlése emailen

és a Keresztény-Zsidó Társaság honlapján:

www.kzst.hu

Vasárnap esti Szentírás-magyarázat
az Avilai Nagy Szent Teréz Templomban
a vasárnap esti szentmisék előtt
18.00-18.30 óráig

- 2013. szept. nov. dec. - 2014. jan. febr. márc. ápr. -

Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán

November 3-án vasárnap 18.00 h.

 

A BIBLIA TEOLÓGIÁJA
14 részes sorozat (3.)

A TÍZPARANCSOLAT
TEOLÓGIÁJA

1, Az őstörténetek teológiája (szept.15.)
2, A Szövetség teológiája (szept.22.)
3, A Tízparancsolat teológiája (nov.3.)
4, A kiválasztottság teológiája (nov.10.)
5, Az ókori zsidóság messiásfogalma (dec.1.)
6, Az ókori zsidóság szentélyei és imahelyei (dec.15.)
7, Az ókori zsidó papság
8, A prófétaság
9, A bölcsességirodalom teológiája
10, A szinoptikusok és a János evangélium teológiája
11, A páli teológia és a Héber levél
12, Az apokaliptikus teológia
13, Túlvilági képzetek a Bibliában
14, Jézus

 

Bét Orim Reform Zsidó Hitközség

Bálint Zsidó Közösségi Ház
1065 Budapest, VI. kerület, Révay u. 16. 

 

Raj Ferenc
rabbi

 

A Kohelet - Prédikátor Könyvének magyarázata

 

hétfőn18,00-19,30 h.

november 4.

november 11.

november 18.

november 25.

 

ÁBRAHÁM GYERMEKEI – 2013/8

Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Szabadegyetem – 2006-2013
előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról
Budapest, 2013. november 5. kedd 15,30-18,45 h.
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)

2013: ORSZÁGOK ÉS VALLÁSOK

1, Magyarország 2, Németország 3, Franciaország 4, Anglia 5, Olaszország
6, Izrael 7, Egyesült Államok 8, Oroszország 9, India - Pakisztán

Előadások:

SZÉCSI JÓZSEF - vallásfilozófus (15.30-16.30h.)

AZT ÍRJA AZ ÚJSÁG…2013. nov.

VÍZ PÉTER – ügyvezető igazgató, Krisztusi Szolidaritás Magyarország (16.30-17.15h.)

Népirtás fenyegeti a Közel-Keleti keresztényeket

HARASZTI GYÖRGY - prof. Orsz. Rabbiképző-Zsidó Egyet. (17.15-18,00 h.)

Franciaország - zsidóság

NÉMETH PÁL – főiskolai tanár, Külkereskedelmi Főiskola (18.00-18.45h.)

Franciaország – iszlám

 

AZ ÁLDOZAT

zsidóság – kereszténység - iszlám

Teológiai Szimpózium

DIALÓGUS PLATFORM EGYESÜLET
Budapest, VI. Andrássy út 16. II.em.

2013. november 7. csütörtök 16,30 h.

 

Megnyitó:

ÖMER ALMAK
elnök, Dialógus Platform Egyesület

Előadások:

RÓNA TAMÁS

az Alföldi Régió vezető rabbija

SZÉCSI JÓZSEF

vallásfilozófus

ABDUL-FATTAH MUNIF

hittanár, Magyarországi Muszlimok Egyháza

 

Vasárnap esti Szentírás-magyarázat
az Avilai Nagy Szent Teréz Templomban
a vasárnap esti szentmisék előtt
18.00-18.30 óráig

- 2013. szept. nov. dec. - 2014. jan. febr. márc. ápr. -

Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán

November 10-én vasárnap 18.00 h.

 

A BIBLIA TEOLÓGIÁJA
14 részes sorozat (4.)

A KIVÁLASZTOTTSÁG
TEOLÓGIÁJA

1, Az őstörténetek teológiája (szept.15.)
2, A Szövetség teológiája (szept.22.)
3, A Tízparancsolat teológiája (nov.3.)
4, A kiválasztottság teológiája (nov.10.)
5, Az ókori zsidóság messiásfogalma (dec.1.)
6, Az ókori zsidóság szentélyei és imahelyei (dec.15.)
7, Az ókori zsidó papság
8, A prófétaság
9, A bölcsességirodalom teológiája
10, A szinoptikusok és a János evangélium teológiája
11, A páli teológia és a Héber levél
12, Az apokaliptikus teológia
13, Túlvilági képzetek a Bibliában
14, Jézus

BÁMIDBÁR - NUMERI

MTA - OR-ZSE  biblikus konferencia
Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Oktogonális Terem
Budapest, VIII. Scheiber Sándor utca 2.
2013. november 11. hétfő 10.00-17.00 h.

Szervező intézmények: Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem,
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Károli Gáspár Református Egyetem

Megnyitó (10.00 h.)
SCHŐNER Alfréd - rektor, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
Előadások
(10.10-10.30 h.)
DOMÁN István – prof. em., Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
Bámidbár a midrási hagyományban
(10.35-10.55 h.)
KISS Endre - egy. tanár, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
A sivatagi vándorlás, mint társadalomontológiai paradigma
(11.00-11.20 h.)
OLÁH János – rektor h., Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
„És állt a holtak és élők között és megállt a csapás.” (M.IV. XVII,13.)
Egy amulett és annak értelmezése
(11.25-11.45 h.)
DARVAS István - egy. doc., Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
A kohanita áldás
12.00-13.30 h. Szünet
(13.30-13.50 h.)
GÁBOR György - egy. tanár, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
Istenkirályság avagy fiktív istenkirályság?
(13.55-14.15 h.)
FRÖHLICH Ida - egy. tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bámidbár a qumráni hagyományban
(14.20-14.40 h.)
FODOR György - egy. tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bileám (BÁLÁM) és az Ókori Kelet
(14.45-15.05 h.)
SZÉCSI József - egy. doc, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
A hellenisztikus irodalom Mózese
15.05-15.10 h.Zárszó

 

HIRDESSÉTEK KI,
HOGY ÜNNEP LESZ!

JÓEL 2,15

BAJAI FELEKEZET- ÉS VALLÁSKÖZI TALÁLKOZÓ
Bácskai Kultúrpalota
Baja, Szentháromság tér 3.
2013. november 17. vasárnap 15.00 h.
Megnyitó:
BÓCSA BARNABÁS
ügyvezető igazgató

Előadások:

RÓNA TAMÁS  - az Alföldi Régió vezető rabbija
A felavatás és a teremtett ember

SZÉCSI JÓZSEF - vallásfilozófus
A két makkabeusi könyv teológiája

FECZÁK LÁSZLÓ - görög katolikus parókus
A keleti karácsony

NEPP ÉVA - evangélikus lelkész
„Íme, hirdetek nektek nagy örömet,
amely az egész nép öröme lesz!” Lukács 2,10
– öröm és ünnep szerepe az evangélikus teológiában -

DOBNER GYŐZŐ - baptista lelkész
Hanuka és Karácsony fénye

 

TERÉZVÁROSI VALLÁSKÖZI KONFERENCIA – 2013/2

a konferencia védnöke: BEER MIKLÓS váci püspök

2013. november 18. hétfő 15.00-19.00 h.
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom plébániai hittantermében
Budapest VI. ker., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestyével szemben)

VALLÁS
és SZOCIÁLIS ÉRZÉKENYSÉG

Megnyitó: 

BEER MIKLÓS váci püspök
HORVÁTH ZOLTÁN ISTVÁN esperes plébános

Előadások: 

HÁBERMAN ZOLTÁN adjunktus, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
A cedáká mint társadalometika

TÖRÖK CSABA docens, Esztergomi Hittudományi Főiskola
Szeretet az igazságban
- a katolikus társadalmi tanítás alapjai -

ABDUL FATTAH MUNIF hittanár, Magyarországi Muszlimok Egyháza
Igaznak lenni és adakozni az iszlám tanítása szerint

SZILAJ PÉTERNÉ  vaisnava lelkész, az Ételt az Életért munkatársa
Az ételosztás teológiája és gyakorlata

SZÉCSI JÓZSEF vallásfilozófus, egyetemi docens
Koldusok az Újszövetség és a Septuaginta irataiban

 

ÁBRAHÁMI DIALÓGUS

Magyarországi Muszlimok Egyháza - Budapest Mecset
Budapest XI, Fehérvári út 41.
(47-es, 18-as, 41-es villamossal a Fővárosi Művelődési Ház megállóig)

2013. november 19. kedd 16.00 h.

ABDUL-FATTAH MUNIF
iszlám szakértő, hittanár

előadás:

Előadások a Korán történetéről
és szövegértelmezéséről

3, A Korán szerkezete és kronológiája

 

1, Korán és koránmagyarázat 2, A Korán forrásairól 3, A Korán szerkezete és kronológiája 4, A Korán nyelvének és írásának története 5, A Korán tartalma és teológiája 6, A Korán szövegváltozatairól 7, A Korán-értelmezés terminológiája  8, A Korán értelmezését elősegítő ismeretek 9, A Korán értelmezésének módszerei

 

ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM SZABADEGYETEM

 GYŐRI ZSIDÓ HITKÖZSÉG

Győr, Kossuth L. u. 1.

 

2013. november 28. csütörtök 17.00 h.

 

Megnyitó

VILLÁNYI Tibor
elnök, Győri Zsidó Hitközség

 

Előadás

SZÉCSI József
c. egyetemi docens, OR-ZSE

A zsidó-keresztény-iszlám
vallásközi párbeszéd
lehetséges szempontjai

 

 

 
Október  

Meghívó - KZST

Keresztény-Zsidó Társaság

2013. október

Keresztény-Zsidó Társaság,

1052 Budapest, Deák tér 4.

Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át:

Adószám: 19672964-1-41.

Számlaszám: 11706016–20465717.

 

Az éves tagdíj összege 6000, Ft, nyugdíjasoké 2000, Ft.

Befizethető:

elektronikus úton, átutalással, csekken.

Email címet kérjük elküldeni:

brcica@t-online.hu

 

Havi programok közlése emailen

és a Keresztény-Zsidó Társaság honlapján:

 www.kzst.hu

 

ÁBRAHÁM GYERMEKEI – 2013/7

Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Szabadegyetem – 2006-2013
előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról
Budapest, 2013. október 1. kedd 15,30-18,45 h.
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)

2013: ORSZÁGOK ÉS VALLÁSOK

1, Magyarország 2, Németország 3, Franciaország 4, Anglia 5, Olaszország
6, Izrael 7, Egyesült Államok 8, Oroszország 9, India - Pakisztán

Előadások:

SZÉCSI JÓZSEF - vallásfilozófus (15.30-16.30h.)

AZT ÍRJA AZ ÚJSÁG…2013. jún.júl.aug.

KAMPFMÜLLER Sándor – katolikus lelkész (16.30-17.15h.)

Az iszlám mint vallás

HARASZTI GYÖRGY - prof. Orsz. Rabbiképző-Zsidó Egyet. (17.15-18,00 h.)

Németország - zsidóság

NÉMETH PÁL – főiskolai tanár, Külkereskedelmi Főiskola (18.00-18.45h.)

Németország – iszlám

ÁBRAHÁMI DIALÓGUS

Magyarországi Muszlimok Egyháza - Budapest Mecset
Budapest XI, Fehérvári út 41.
(47-es, 18-as, 41-es villamossal a Fővárosi Művelődési Ház megállóig)

2013. október 8. kedd 16.00 h.

ABDUL-FATTAH MUNIF

iszlám szakértő, hittanár

előadás:

Előadások a Korán történetéről
és szövegértelmezéséről

 

2, A Korán forrásairól

1, Korán és koránmagyarázat 2, A Korán forrásairól 3, A Korán szerkezete és kronológiája 4, A Korán nyelvének és írásának története 5, A Korán tartalma és teológiája 6, A Korán szövegváltozatairól 7, A Korán-értelmezés terminológiája  8, A Korán értelmezését elősegítő ismeretek 9, A Korán értelmezésének módszerei

 

Bét Orim Reform Zsidó Hitközség

Bálint Zsidó Közösségi Ház
1065 Budapest, VI. kerület, Révay u. 16. 

Raj Ferenc
rabbi

 

A Kohelet - Prédikátor Könyvének magyarázata

 

hétfőn18,00-19,30 h.

október 7.

október 14.

október 28.

 

 

ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM SZABADEGYETEM

 SZÉKESFEHÉRVÁRI ZSIDÓ HITKÖZSÉG

 

Megyei Művelődési Központ
Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.

 

2013. október 24. csütörtök 18.00-09.30 h.

 

Megnyitó

NEUWART István

elnök, Székesfehérvári Zsidó Hitközség

Előadás

SZÉCSI József

c. egyetemi docens, OR-ZSE

A zsidó-keresztény-iszlám
vallásközi párbeszéd
lehetséges szempontjai

 

 
Szeptember  

Meghívó - KZST

Keresztény-Zsidó Társaság

 2013. szeptember

Keresztény-Zsidó Társaság,

1052 Budapest, Deák tér 4. 

Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át:

Adószám: 19672964-1-41.

Számlaszám: 11706016–20465717.  

Az éves tagdíj összege 6000, Ft, nyugdíjasoké 2000, Ft.

Befizethető: elektronikus úton, átutalással, csekken.

Email címet kérjük elküldeni: brcica@t-online.hu  
Havi programok közlése emailen és a Keresztény-Zsidó Társaság honlapján:   www.kzst.hu  

 

ÁBRAHÁM GYERMEKEI – 2013/6

Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Szabadegyetem – 2006-2013
előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról
Budapest, 2013. szeptember 3. kedd 15,30-18,45 h.
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)

2013: ORSZÁGOK ÉS VALLÁSOK

1, Magyarország 2, Németország 3, Franciaország 4, Anglia 5, Olaszország
6, Izrael 7, Egyesült Államok 8, Oroszország 9, India - Pakisztán

Előadások:

SZÉCSI JÓZSEF - vallásfilozófus (15.30-16.30h.)

AZT ÍRJA AZ ÚJSÁG…2013. jún.júl.aug.

TÖRÖK CSABA –főisk. tanár, Esztergomi Hittud. Főisk. (16.30-17.15h.)

Magyarország - kereszténység

HARASZTI GYÖRGY - prof. Orsz. Rabbiképző-Zsidó Egyet. (17.15-18,00 h.)

Magyarország - zsidóság

NÉMETH PÁL – főiskolai tanár, Külkereskedelmi Főiskola (18.00-18.45h.)

Magyarország – iszlám

 

ÁBRAHÁMI DIALÓGUS

Magyarországi Muszlimok Egyháza - Budapest Mecset
Budapest XI, Fehérvári út 41.
(47-es, 18-as, 41-es villamossal a Fővárosi Művelődési Ház megállóig)

2013. szeptember 10. kedd 16.00 h.

ABDUL-FATTAH MUNIF

iszlám szakértő, hittanár

előadás:

Előadások a Korán történetéről
és szövegértelmezéséről

1, Korán és koránmagyarázat

1, Korán és koránmagyarázat 2, A Korán forrásairól 3, A Korán szerkezete és kronológiája 4, A Korán nyelvének és írásának története 5, A Korán tartalma és teológiája 6, A Korán szövegváltozatairól 7, A Korán-értelmezés terminológiája  8, A Korán értelmezését elősegítő ismeretek 9, A Korán értelmezésének módszerei

Vasárnap esti Szentírás-magyarázat
az Avilai Nagy Szent Teréz Templomban
a vasárnap esti szentmisék előtt
18.00-18.30 óráig

- 2013. szept. nov. dec. - 2014. jan. febr. márc. ápr. -

Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán

Szeptemberben 15-én és 22-én vasárnap 18.00 h.

 

A BIBLIA TEOLÓGIÁJA
14 részes sorozat (1.)

AZ ŐSTÖRTÉNETEK
TEOLÓGIÁJA

1, Az őstörténetek teológiája (szept.15.)
2, A Szövetség teológiája (szept.22.)
3, A Tízparancsolat teológiája (nov.3.)
4, A kiválasztottság teológiája (nov.10.)
6, Az ókori zsidóság messiásfogalma (dec.1.)
7, Az ókori zsidóság szentélyei és imahelyei (dec.8.)
8, Az ókori zsidó papság
9, A prófétaság
10, A bölcsességirodalom teológiája
11, A szinoptikusok és a János evangélium teológiája
12, A páli teológia és a Héber levél
13, Az apokaliptikus teológia
14, Túlvilági képzetek a Bibliában

 

 

SÁROSPATAKI BIBLIKUS KONFERENCIA - 2013


SÁROSPATAKI REFORMÁTUS TEOLÓGIAI AKADÉMIA
Sárospatak, Rákóczi út 1. 2013. - szeptember 23. hétfő de. 13.00 h.

Előadások:

ENGHY SÁNDOR - rektor, Sárospataki Református Teológiai Akadémia
A MASSORAH ÜZENETE JÓZSUÉ KÖNYVÉBEN

KORMOS ERIK - főiskolai tanár, Adventista Teológiai Főiskola
RESH LAKISH MÓDSZERÉNEK ALKALMAZÁSA AZ ÚJSZÖVETSÉG INTERPRETÁCIÓJÁBAN

NAGY ANTAL MIHÁLY - nyugalmazott egyetemi tanár
PRÓFÉCIA, ESZKATOLÓGIA ÉS APOKALIPTIKA A SZENTÍRÁSBAN

SZATHMÁRY BÉLA - professzor, Sárospataki Református Teológiai Akadémia

A RABBINIKUS BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG

SZATHMÁRY SÁNDOR - professzor, Sárospataki Református Teológiai Akadémia
ÓSZÖVETSÉG ÉS EZOTÉRIA

SZÉCSI JÓZSEF – tanszékvezető, egyetemi docens
A CEDÁKÁ ÉS A ZÁKÁT
- a jótékonykodásról a zsidóság és az iszlám világában -

SZIGETI JENŐ – emeritus professzor
MÁTÉ EVANGÉLIUMÁNAK KHIAZMUSAI

TOKICS IMRE – tanszékvezető, főiskolai tanár
BOR A BIBLIÁBAN

 

 

Bét Orim Reform Zsidó Hitközség

Bálint Zsidó Közösségi Ház
1065 Budapest, VI. kerület, Révay u. 16. 

 

Raj Ferenc


a Bét Orim Reform Zsidó Hitközség alapító rabbija
Berkeley/California, Beth El Közösség emeritus rabbija

 

A Kohelet - Prédikátor Könyvének magyarázata

hétfőn18,00-19,30 h.

2013. szeptember 16.
2013. szeptember 23.
2013. szeptember 30.

2013. október 7.
2013. október 14.
2013. október 28.

 

 
május  

Meghívó - KZST 

Keresztény-Zsidó Társaság

2013. május

Keresztény-Zsidó Társaság,

1052 Budapest, Deák tér 4.

Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át:

Adószám: 19672964-1-41.

Számlaszám: 11706016–20465717.

  Az éves tagdíj összege 6000, Ft, nyugdíjasoké 2000, Ft.

Befizethető: elektronikus úton, átutalással, csekken.
Email címet kérjük elküldeni: brcica@t-online.hu  

Havi programok közlése emailen
és a Keresztény-Zsidó Társaság honlapján:   www.kzst.hu  

TEOLÓGIAI FÓRUM

Budapest Klauzál téri Református Egyházközség
„Gyulai Pál utcai Gyülekezet”
Budapest, VIII. Gyulai Pál u. 9.

2013. május 5. vasárnap 17. h.

Megnyitó:

KARSAY ESZTER

református lelkész

Előadás:

SZÉCSI JÓZSEF

a Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára

A hét noéi törvényről

 

ÁBRAHÁM GYERMEKEI – 2013/5

Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Szabadegyetem – 2006-2013
előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról
Budapest, 2013. május 7. kedd 15,30-18,45 h.
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)

2013: „VALLÁSI AKTUÁLIS”
ZSIDÓSÁG-KERESZTÉNYSÉG- ISZLÁM

Előadások:

SZÉCSI JÓZSEF - vallásfilozófus (15.30-16.30h.)

AZT ÍRJA AZ ÚJSÁG…2013. április

TÖRÖK CSABA –főisk. tanár, Esztergomi Hittud. Főisk. (16.30-17.15h.)

EGYHÁZREFORM ?

HARASZTI GYÖRGY - prof. Orsz. Rabbiképző-Zsidó Egyet. (17.15-18,00 h.)

IZRAEL 1948-2013

NÉMETH PÁL – főiskolai tanár, Külkereskedelmi Főiskola (18.00-18.45h.)

ISZLÁM JELENLÉT EURÓPÁBAN - 2013
 

ÁBRAHÁMI DIALÓGUS

Magyarországi Muszlimok Egyháza
Budapest Mecset
Budapest XI, Fehérvári út 41.
(47-es, 18-as, 41-es villamossal a Fővárosi Művelődési Ház megállóig)

2013. május 9. csütörtök 15.00 h.

ABDUL-FATTAH MUNIF
iszlám szakértő, hittanár

előadás:

BEVEZETÉS
AZ ISZLÁM VILÁGÁBA

KONCERT A PÁRBESZÉDÉRT!

GOLDMARK A GOLDMARKBAN

2013
GOLDMARK-TEREM

Budapest, VII. Wesselényi utca 7.
2013. május 19. vasárnap 16.00 h.

Megnyitó:
FELDMÁJER PÉTER       ZOLTAI GUSZTÁV
a MAZSIHISZ elnök                          a MAZSIHISZ ügyvezető igazgatója

SZÉCSI JÓZSEF
Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára

Műsor:
Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
Goldmark Kórusa

szólisták:
Fekete László főkántor, Tóth Emil főkántor
Biczó Tamás kántor
karnagy: Ádám Mária

Fellépő kántorok, művészek:
Havas Judit – előadóművész
Székelyhidi Hajnal - operaénekes
Fekete László - főkántor, Dohány utcai Zsinagóga
Nógrádi Gergely - kántor
Szécsi József - énekművész
Neumark Zoltán - zongoraművész

 

TERÉZVÁROSI VALLÁSKÖZI
KONFERENCIA – 2013/1

a konferencia védnöke: NEMESHEGYI PÉTER SJ egyetemi tanár
2012. május 27. hétfő 15.00-19.00 h.
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom plébániai hittantermében
Budapest VI. ker., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestyével szemben)
AZ ÁBRAHÁMI
ÉS A TÁVOL-KELETI VALLÁSOK

megnyitó:  HORVÁTH ZOLTÁN ISTVÁN esperes plébános
Előadások:
BANYÁR MAGDOLNA  rektor, Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola
A Krisna-tudat és az ábrahámi vallások
HIDAS GERGELY tudományos munkatárs, ELTE Indoeurópai Nyelvtud. Tanszék
Az indiai buddhizmus
HAMAR IMRE professzor, ELTE Távol-Keleti Intézet igazgatója
Az kínai buddhizmus sajátosságai
NEMESHEGYI PÉTER SJ egyetemi tanár
Buddhista lelkiség és keresztény lelkiség
SALÁT GERGELY sinolgus, ELTE adjunktus
Bevezetés a kínai vallások világába
TÖRÖK CSABA docens, Esztergomi Hittudományi Főiskola
A nagy keleti vallások és a katolikus egyház párbeszéde
SZÉCSI JÓZSEF vallásfilozófus, egyetemi docens
Az ábrahámi trió
a hinduizmus, a buddhizmus és a kínai vallások fényében

 

 
április  

Meghívó - KZST

Keresztény-Zsidó Társaság

2013. április

Keresztény-Zsidó Társaság,

1052 Budapest, Deák tér 4.

Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át:

Adószám: 19672964-1-41.

Számlaszám: 11706016–20465717.

 

Az éves tagdíj összege 6000, Ft, nyugdíjasoké 2000, Ft.

Befizethető:

elektronikus úton, átutalással, csekken.

Email címet kérjük elküldeni:

brcica@t-online.hu

Havi programok közlése emailen

és a Keresztény-Zsidó Társaság honlapján:

www.kzst.hu

 

ÁBRAHÁM GYERMEKEI – 2013/4

Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Szabadegyetem – 2006-2013
előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról
Budapest, 2013. április 9. kedd 15,30-18,45 h.
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)

2013: „VALLÁSI AKTUÁLIS”
ZSIDÓSÁG-KERESZTÉNYSÉG- ISZLÁM

Előadások:

SZÉCSI JÓZSEF - vallásfilozófus (15.30-16.30h.)

AZT ÍRJA AZ ÚJSÁG…2013. március

TÖRÖK CSABA –főisk. tanár, Esztergomi Hittud. Főisk. (16.30-17.15h.)

VISSZAÉLÉSEK AZ EGYHÁZBAN

SZÉCSI JÓZSEF - vallásfilozófus (17.15-18,00 h.)

A PARAGUAYI REDUKCIÓK
Jezsuita inkulturalizáció a középkori Dél-Amerikában

NÉMETH PÁL – főiskolai tanár, Külkereskedelmi Főiskola (18.00-18.45h.)

A TÁVOL-KELETI ISZLÁM

 

RÁKOSSZENTMIHÁLYI
KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI DÉLUTÁN

Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezet
Budapest, XVI. Sándor u. 26.
Örs vezér térről 244-es busszal a József utcáig, innét a második utca előre a Sándor utca!
2013. április 18. csütörtök 18.00 h.

Megnyitó:
MARTON ZSOLT – baptista lelkész

Előadások:

SZÉCSI JÓZSEF – a Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára
A noéi törvények

DOBNER GYŐZŐ - baptista lelkész,
a Keresztény-Zsidó Társaság elnökségi tagja
A krisztushívő zsidók irányzatairól

MARTON ZSOLT – baptista lelkész
Rabbi Lichtenstein Izsák üzenete

- agapé -

 

PÉCSI
KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI DÉLUTÁN

Bokor utcai Baptista Gyülekezet
Pécs, Bokor u. 52.
2013. április 28. vasárnap 16.00 h.

Megnyitó:
MACHER TIVADAR – baptista lelkész

Előadások:

OLÁH JÁNOS - rektor h., Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
Kettő-lábon…az írásbeli és a szóbeli tan

SZÉCSI JÓZSEF
– egyetemi docens, a Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára
A hellenisztikus irodalom Mózes alakja

MÉSZÁROS KÁLMÁN
- docens, Baptista Teológiai Akadémia Egyháztörténeti Tanszék
Kik voltak a Qumránban élő esszénusok?

- agapé -

 

 
Március  

Meghívó - KZST

Keresztény-Zsidó Társaság

2013. március

Keresztény-Zsidó Társaság,

1052 Budapest, Deák tér 4.

Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át:

Adószám: 19672964-1-41.

Számlaszám: 11706016–20465717.

Az éves tagdíj összege 6000, Ft, nyugdíjasoké 2000, Ft.

Befizethető: elektronikus úton, átutalással, csekken.

Email címet kérjük elküldeni: brcica@t-online.hu  

Havi programok közlése emailen
és a Keresztény-Zsidó Társaság honlapján:  
www.kzst.hu

 

ÁBRAHÁM GYERMEKEI – 2013/3

Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Szabadegyetem – 2006-2013
előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról
Budapest, 2013. március 5. kedd 15,30-18,45 h.
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)

2013: „VALLÁSI AKTUÁLIS”
ZSIDÓSÁG-KERESZTÉNYSÉG- ISZLÁM

Előadások:

SZÉCSI JÓZSEF - vallásfilozófus (15.30-16.30h.)

AZT ÍRJA AZ ÚJSÁG…2012.jan.-febr.

TÖRÖK CSABA –főisk. tanár, Esztergomi Hittud. Főisk. (16.30-17.15h.)

A VALLÁSKÖZI PÁRBESZÉD

HARASZTI GYÖRGY - prof. Orsz. Rabbiképző-Zsidó Egyet. (17.15-18,00 h.)

MAGYARORSZÁGI
ZSIDÓ VALLÁSI IRÁNYZATOK II.rész

NÉMETH PÁL – főiskolai tanár, Külkereskedelmi Főiskola (18.00-18.45h.)

AZ ISZLÁM AFRIKÁBAN

 

 

Február

 

Meghívó - KZST

Keresztény-Zsidó Társaság

2013. február

Keresztény-Zsidó Társaság,
1052 Budapest, Deák tér 4.

Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át:
Adószám: 19672964-1-41.
Számlaszám: 11706016–20465717.

Az éves tagdíj összege 6000, Ft, nyugdíjasoké 2000, Ft.
Befizethető:
elektronikus úton, átutalással, csekken.
Email címet kérjük elküldeni:
brcica@t-online.hu

Havi programok közlése emailen
és a Keresztény-Zsidó Társaság honlapján:

www.kzst.hu

 

 

ÁBRAHÁM GYERMEKEI – 2013/2

Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Szabadegyetem – 2006-2013
előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról
Budapest, 2013. február 5. kedd 15,30-18,45 h.
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)

2013: „VALLÁSI AKTUÁLIS”
ZSIDÓSÁG-KERESZTÉNYSÉG- ISZLÁM

Előadások:

SZÉCSI JÓZSEF - vallásfilozófus (15.30-16.30h.)

KERESZTÉNYÜLDÖZÉS 2012-BEN

TÖRÖK CSABA –főisk. tanár, Esztergomi Hittud. Főisk. (16.30-17.15h.)

A HIT HIRDETÉSE MA

HARASZTI GYÖRGY - prof. Orsz. Rabbiképző-Zsidó Egyet. (17.15-18,00 h.)

VALLÁSI IRÁNYZATOK A MAI MAGYARORSZÁGI ZSIDÓSÁGBAN

NÉMETH PÁL – főiskolai tanár, Külkereskedelmi Főiskola (18.00-18.45h.)

A TÁVOL-KELETI ISZLÁM

 

 „Nézzétek, milyen kedves és jó,
ha a testvérek egyetértésben élnek!”

Zsoltár 133,1

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT - 2013
A KERESZTÉNY-ZSIDÓ PÁRBESZÉD JAVÁRA

2013. február 9. szombat 19.00 h.
Budapest, VIII. József u. 12.
József utcai Baptista Imaház

Megnyitó:
Papp János - elnök, Magyarországi Baptista Egyház
Ujvári Ferenc - baptista lelkész
Szécsi József- főtitkár, Keresztény-Zsidó Társaság

Fellépő művészek, kántorok, kórusok:

Fekete László
főkántor, Dohány utcai Zsinagóga
Neumark Zoltán
zongoraművész

Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
Goldmark Kórusa

szólisták: Biczó Tamás kántor, Fekete László főkántor, Tóth Emil főkántor
karnagy: Ádám Mária

 

Baptista Központi Énekkar
karnagy: Oláh Gábor

Keresztény-Zsidó Társaság
Közgyűlés – 2013
Budapest, V. Deák tér 4.
Deák téri Evangélikus templom nagyterme
2013. február 12. kedd 17,30

 

HATVANI
KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI DÉLUTÁN

Hatvani Református Templom Gyülekezeti Háza
3000 Hatvan, Dózsa tér 9.
2013. február 17. vasárnap 16,30 h.

Megnyitó:
TATAI ISTVÁN – református lelkész
Szentírás-magyarázat (Lukács 22,66-23,5):
SZÉCSI JÓZSEF – főtitkár, Keresztény-Zsidó Társaság

Előadások:

DOBNER GYŐZŐ
- baptista lelkész, a Keresztény-Zsidó Társaság elnökségi tagja
A „messiási zsidóság” rövid története
és mai helyzete

TATAI ESZTER – egyetemi hallgató
Ezékiás király pecsétlenyomatai

 

A Hatvani Református Gyülekezet
vetített képes előadása:
Izraeli szent helyek – benyomások - 2013

- agapé -


 
Január
 

Meghívó - KZST

Keresztény-Zsidó Társaság

 2013. január

Keresztény-Zsidó Társaság,

1052 Budapest, Deák tér 4.

 

Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át:

Adószám: 19672964-1-41.

Számlaszám: 11706016–20465717.

 

Az éves tagdíj összege 6000, Ft, nyugdíjasoké 2000, Ft.

Befizethető:

elektronikus úton, átutalással, csekken.

Email címet kérjük elküldeni:

brcica@t-online.hu

Havi programok közlése emailen

és a Keresztény-Zsidó Társaság honlapján:

www.kzst.hu

 

ÁBRAHÁM GYERMEKEI – 2013/1

Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Szabadegyetem – 2006-2013
előadások a zsidóságról, a kereszténységről és az iszlámról
Budapest, 2013. január 15. kedd 15,30-18,45 h.
a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom Hittantermében
Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán (bejárat a sekrestye felől)

2013: „VALLÁSI AKTUÁLIS”
ZSIDÓSÁG-KERESZTÉNYSÉG- ISZLÁM

Előadások:

SZÉCSI JÓZSEF - vallásfilozófus (15.30-16.30h.)

A ZSIDÓSÁG ÉS A KERESZTÉNYSÉG
BIBLIAI VÉGIDŐFOGALMA

TÖRÖK CSABA –főisk. tanár, Esztergomi Hittud. Főisk. (16.30-17.15h.)

A HIT HIRDETÉSE MA

HARASZTI GYÖRGY - prof. Orsz. Rabbiképző-Zsidó Egyet. (17.15-18,00 h.)

VALLÁSI IRÁNYZATOK A JUDAIZMUSBAN

NÉMETH PÁL – főiskolai tanár, Külkereskedelmi Főiskola (18.00-18.45h.)

SZÍRIA

 

„Az egész Föld

örömmel énekeljen az ÚRnak!”

Zsoltár 100,1

 

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT - 2013

A KERESZTÉNY-ZSIDÓ PÁRBESZÉD JAVÁRA

2013. január 26. szombat 18.30 h.

Budapest, VI. Székely Bertalan u. 13.

H.N. Adventista Egyház Budapest Terézvárosi Gyülekezete

 

Megnyitó:

Ócsai Tamás - Unióelnök, Hetednapi Adventista Egyház

Szigeti Jenő - adventista teológiai professzor

Tokics Imre - adventista teológiai professzor

Szécsi József– főtitkár, Keresztény-Zsidó Társaság

 

Fellépő művészek, kántorok, kórusok:

 

Székelyhidi Hajnal

operaénekes

Fekete László

főkántor, Dohány utcai Zsinagóga

Tóth Emil

kántor, Orsz. Rabbiképző-Zsidó Egyet. Zsinagóga

Neumark Zoltán

zongoraművész

 

Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem

Goldmark Kórusa

szólisták: Biczó Tamás kántor, Fekete László főkántor, Tóth Emil főkántor

karnagy: Ádám Mária

 

Terézvárosi Adventista Énekkar

karnagy: Oláh Gábor

 

 

KERESZTÉNY-ZSIDÓ IMAÓRA

 

A 2013. évi Ökumenikus Imahét 7. napján

 

2013. január 27. vasárnap du. 17.00 h.

Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom

(Budapest VI., a Nagymező u. és a Király u. sarkán)

 

Megnyitó:

 

Erdő Péter

bíboros, az MKPK elnöke, CCEE elnöke

Schweitzer József

nyugalmazott országos főrabbi

Horváth Zoltán István

esperes-plébános

 

Az imaóra résztvevői:

 

Schweitzer József - nyugalmazott országos főrabbi

Erdő Péter - bíboros, a MKPK elnöke, CCEE elnöke
Bölcskei Gusztáv – református püspök, zsinati elnök

Gáncs Péter - evangélikus elnök-püspök

Papp János - elnök, Magyarországi Baptista Egyház

Csernák István - metodista superintendens

Ócsai Tamás - Unióelnök, Hetednapi Adventista Egyház

Kalota József - érseki vikárius, Konstantinápolyi patriarchátus

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         
   
   
   
   
   
   

 

   

 

Kiadványok

1991-től
I
I
V

 

 

 

Megjelent

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron kaphatók !

 

 

Megjelent

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2003

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2002

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron kaphatók !

 

 

   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

Oktatás

 

 

A Zsidó-Keresztény-Iszlám

vallástudományi előadások IV. szemeszter

 

Keresztény-Zsidó Társaság

1052 Budapest, Deák tér 4.

Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadások

ZSIKIVE

 

Levelezés: Keresztény-Zsidó Társaság – 1052 Budapest, Deák tér 4.

Internet: www.kzst.hu

I, ZSIKIVE alapelvei, céljai, feladatai

1, A Keresztény-Zsidó Társasaság (KZST)és a Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadások (ZSIKIVE)

A ZSIKIVE a KZST-vel organikus egységet alkot mind szervezeti, mind gazdasági tekintetben. Mindenben követi a KZST céljait, feladatit, a KZST Alapszabályát.

A Keresztény-Zsidó Társaság vallási jellegu, vallásközi társadalmi szervezet, ennek megfeleloen az alábbi, a közhasznú szervezetekrol szóló 1997. CLVI. törvény 26.§./C.pont 3., 4., 5., valamint 11. és 12. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységet végzi. Közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet. A törvény 26.§.C.: - 3. pont: tudományos tevékenység, kutatás; - 4. pont: nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; - 5. pont: kulturális tevékenység; - 11. pont: hátrányos helyzetu csoportok társadalmi esélyegyenloségének elosegítése; - 12. pont: emberi és állampolgári jogok védelme.

2, A ZSIKIVE alapelvei, céljai és feladatai

1, célunk a közös gyökeru három monoteista világvallás együttes bemutatása

2, a vallásközi párbeszéd feltételeinek tudományos megteremtése hazai és nemzetközi szinten

3, a három vallás közös vallási, etikai értékeinek felmutatása

4, a három vallás kulturális és társadalmi vetületeinek feltárása

5, a közös történelmi múlt pozitív és negatív jelenségeinek tudatosítása

6, a vallási sokszínuség ne jelentsen kulturális, társadalmi, gazdasági és politikai törésvonalat

7, a kutatási program célja az európai vallási közösségek jobb megértése és egymást elfogadó készségének erosítése

8, a három monoteista világvallásnak Európára és az egész világra kiterjedo és kisugárzó jelenbeli megnyilvánulásainak vizsgálata

9, meggyozodésünk, hogy a három monoteista világvallás helyes megismerése elosegítheti a világ jelenlegi helyzetének jobb vallási, társadalmi, gazdasági és politikai megítélését

•  a szervezet tevékenységét a nyíltság és függetlenség alapveto figyelembevételével végzi; tagjai a társadalom egyetemes erkölcsi érdekeinek szolgálatában állva nem kívánnak a napi vallási és politikai küzdelmekben részt venni, de vállalják a társadalmi, erkölcsi érdekek megvalósulását elomozdító új gondolatokat, törekvéseket bármely rétegbol, érdekcsoportból, vallási közösségbol erednek is

•  a szervezet nyilatkozatokat, állásfoglalásokat nem ad ki és nem ír alá és semmilyen tömegdemonstrációt nem szervez és abban nem vesz részt

•  a szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoktól támogatást nem kaphat, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyulési képviselo-jelöltet, valamint megyei-, fovárosi önkormányzati jelöltet a választásokon nem állíthat és nem támogathat és anyagi támogatást azoknak sem nyújt

II,1. ZSIKIVE hat részbol álló eloadássorozata

1, Elso Rész

a, elméleti tárgyak: TÖRTÉNELEM

b, nyelvi tárgyak: NYELVTANI BEVEZETÉS

1, A zsidó vallás:

a, A zsidóság története: 1 óra

b, Bibliai héber nyelv: 1 óra

2, A keresztény vallás:

a, A kereszténység története: 1 óra

b, Ógörög nyelvtan: 1 óra

3, Az iszlám vallás:

a, Az iszlám népek története: 1 óra

b, Klasszikus arab nyelvtan: 1 óra

2, Második Rész

a, elméleti tárgyak: HITVILÁG

b, nyelvi tárgyak: SZENT KÖNYVEK SZÖVEGOLVASÁSA

1, A zsidó vallás:

a, A judaizmus vallási világa: 1 óra

b, Tánách-héber szövegolvasás: Tóra szemelvények: 1 óra

2, A keresztény vallás:

a, A kereszténység hitvilága: 1 óra

b, Evangéliumok-görög szövegolvasás: 1 óra

3, Az iszlám vallás:

a, Az iszlám vallás: 1 óra

b, Korán-arab szövegolvasás: 1; 96-97; 105-106; 108-114.: 1 óra

3, Harmadik Rész

a, elméleti tárgyak: EGYÉN ÉS TÁRSADALOM

b, nyelvi tárgyak: SZENT KÖNYVEK SZÖVEGOLVASÁSA

1, A zsidó vallás:

a, Zsidó etika és életforma: 1 óra

b, Tánách-héber szövegolvasás: Korábbi Próféták-szemelvények: 1 óra

2, A keresztény vallás:

a, Egyén és társadalom a kereszténységben: 1 óra

b, Apostolok Cselekedetei-görög szövegolvasás: 1 óra

3, Az iszlám vallás:

a, Az iszlám és a társadalmi kérdések: 1 óra

b, Korán-arab szövegolvasás: 21,95-97; 18,83-98; 30,2-4; 33,32-34; 66,1-5; 14,9-15; 7,85-93; 11,84-95; 7,65-72; 11,50-60; 26,123-140; 46,21-26; 7,73-79; 11,61-68; 26,141-159; 27,45-53.: 1 óra

4, Negyedik Rész

a, elméleti tárgyak: ÜNNEPEK, IMÁK, ISZTENTISZTELET, SZERTARTÁSOK, MUVÉSZET

b, nyelvi tárgyak: SZENT KÖNYVEK SZÖVEGOLVASÁSA

1, A zsidó vallás:

a, Ünnepek, imák, istentisztelet, szertartások, muvészet: 1 óra

b, Tánách-héber szövegolvasás: Késobbi Próféták-szemelvények: 1 óra

2, A keresztény vallás:

a, Ünnepek, imák, istentisztelet, szertartások, muvészet: 1 óra

b, Római levéltol a 1-2Tesszaloniki levelek-görög szövegolvasás: 1 óra

3, Az iszlám vallás:

a, Ünnepek, imák, istentisztelet, szertartások, muvészet: 1 óra

b, Korán-arab szövegolvasás: 2-3.: 1 óra

5, Ötödik Rész

a, elméleti tárgyak: A SZENT KÖNYVEK

b, nyelvi tárgyak: SZENT KÖNYVEK SZÖVEGOLVASÁSA

1, A zsidó vallás:

a, A Tánách: 1 óra

b, Tánách-héber szövegolvasás: Szent Iratok 1.rész: Zsoltárok, Rut, Prédikátor, Eszter, Dániel, Jób: 1 óra

2, A keresztény vallás:

a, Ó- és Újszövetség: 1 óra

b, 1-2Timóteus levéltol a Zsidó levelek-görög szövegolvasás: 1 óra

3, Az iszlám vallás:

a, Korán : 1 óra

b, Korán-arab szövegolvasás: 6,74-79; 12; 17; 19.: 1 óra

6, Hatodik Rész

a, elméleti tárgyak: IRODALOMTÖRTÉNET

b, nyelvi tárgyak: SZENT KÖNYVEK SZÖVEGOLVASÁSA

1, A zsidó vallás:

a, Zsidó irodalomtörténet: 1 óra

b, Tánách-héber szövegolvasás:

Szent Iratok 2.rész: Példabeszédek, Énekek Éneke, Jeremiás siralmai, Ezdrás-Nehemiás, 1-2Krónikák: 1 óra

2, A keresztény vallás:

a, A kereszténység irodalomtörténete: 1 óra

b, Katolikus levelek és a Jelenések könyve: 1 óra

3, Az iszlám vallás:

a, Az iszlám vallási irodalma : 1 óra

b, Korán-arab szövegolvasás: 25-26; 47; 55-56; 71.: 1 óra

II,2. A ZSIKIVE oktatási szerkezete

A ZSIKIVE hat részbol álló eloadássorozata: 2004. szept.1.-2007.nov..30.

Az egyes részek szerkezete:

- minden rész 3 hónapból áll;

- tanítás hetente kb. 6 órában, 2 nap: hétfon, kedden;

- délutáni vagy esti órákban, napi kb. 3 óra;

- az elméleti és nyelvi tárgyak nem követik szükségszeruen sorrendben egymást;

- egy félév kb. 72 óra, ebbol kb. 24 óra jut külön-külön a zsidó, keresztény és iszlám oktatásra;

- heti kb. 3 elméleti, kb. 3 nyelvi jellegu óra;

- minden rész önálló egységet képez, nem tárgyaljuk újra ugyanazt a kérdéskört;

- az 1. részbeni bibliai héber, ógörög és klasszikus nyelvi bevezetés után a

2-6. részekben a szent könyvek folyamatos olvasása 5 részen át tart.

Jelentkezni a Társaság rendezvényein és az Erzsébetvárosi Közösségi Ház irodájában lehet

(Budapest VII. Wesselényi u. 17. IV.em.) – Hétfo-Péntek 9.00-18.00 h. T: 413-35-50).

Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadások – ZSIKIVE 2004

ZSIKIVE I.Szemeszter: 2004. szept.1-nov.30. Hétfon és Kedden 17,00-20,00 h. között 3-3 óra. Az órák 45 percesek és 17,00-18,00-19,00 órakor kezdodnek a Hauer Cukrászda Különtermében (Budapest, VII. Rákóczi út 47-49.) Jelentkezés 10.000, Ft befizetésével a Keresztény-Zsidó Társaság csekkjén, az I.Szemeszterre. (Egy óra kb. 139. Ft) Az órák idopontjában változás lehetséges (pl. különbözo ünnepek). Az I.Szemeszter eloadói anyaga: Történelem és nyelvi bevezetés.

1,a, A zsidóság története - eloadó: Dr Haraszti György, ORZSE tanszékvezeto professzor

1, Honfoglalás. A bírák kora, Saul királysága. Dávid és Salamon uralkodása.

2, Izrael (Somron) története i.e. 722-ig, Júda királysága az Elso Szentély pusztulásáig.

3, Babilóniai fogság, visszatérés, perzsa és görög uralom.

A Hasmoneusok és Heródes királysága.

4, Júdea római uralom alatt: a nagy zsidó háború és a Bár-Kochbá felkelés.

A diaszpóra kezdetei, a talmudi korszak (i.sz. 600-ig).

5, Az arab hódítás, zsidók az arab birodalomban (i.sz. 900-ig).

Az arab-zsidó fénykor Spanyolországban, zsidók Nyugat- és Dél-Európában.

6, Zsidók a keresztény Spanyolországban, a kiuzetés. A török birodalom zsidósága.

7, A lengyelországi zsidóság története a XVIII.század végéig, a chászidizmus,

a Cári Birodalom zsidóságának kialakulása.

8, A hászkálá mozgalom, a zsidók emancipációja Nyugat- és Közép-Európában 1850-ig.

Az orosz birodalom zsidóságának története és alternatívái.

9, A modern antiszemitizmus formái,

a cionista mozgalom létrejötte és elso praktikus lépései.

10, A zsidóság története a XX.század elso felében, a soá.

11, Fejezetek a magyarországi zsidóság történetébol a kezdetektol 1945-ig.

12, A zsidó világ 1945 után. A harmadik zsidó állam születése és elso 50 esztendeje.

1,b, Bibliai héber nyelvtan - eloadó: Róna Tamás, ORZSE tanár

2,a, A kereszténység története - eloadó: Dr Jakab Attila, katolikus teológus

1, Verus Israel – önmeghatározás a zsidósággal szemben (I.sz.)

2, Az igazi filozófia – helykeresés a római birodalomban (II-III.sz.)

3, A konstantini fordulat: üldözöttbol üldözové

4, A nagy zsinatok kora (IV-V.sz.)

5, A nyugati kereszténység és Nagy Károly birodalma

6, A bizánci birodalom

7, A keresztes hadjáratok

8, A középkori kereszténység

9, A reformáció

10, Felvilágosodás és nacionalizmus (XVIII-XIX.sz.)

11, Kereszténység és totalitarizmus (XX.sz.)

12, A magyar kereszténység története

2,b, Ógörög nyelvtan - eloadó: Dr Szécsi József, KZST fotitkár

3,a, Az iszlám népek története - eloadó: Németh Pál, református lelkész, foiskolai tanár

1, Az iszlám vallási elozményei és keletkezése. Mohamed élete.

2, A korai iszlám és a nagy hódítások korszaka. A kalifátus kialakulása.

A vallási törvény és a jogtudomány fejlodése.

3, Az omajjádák uralma (660-750).

4, Az abbászida kalifátus.

5, A fátimidák uralma.

6, A keresztes hadjáratok és az ajjúbidák birodalma.

7, A mamlúk szultánok hatalma.

8, Az iszlám Nyugaton. Andalúzia és a mórok.

9, Az arab kelet és az oszmán birodalom (1517-1800).

Egyiptom a XIX. században.

10, Az iszlám országok a XX. században.

11, Izrael állama és az iszlám világ.

12. A modern reiszlamizáció és az iszlám európai elterjedése.

3,b, Klasszikus arab nyelvtan - eloadó: Németh Pál, református lelkész, foiskolai tanár

A ZSIDÓ-KERESZTÉNY-ISZLÁM

VALLÁSTUDOMÁNYI ELOADÁSOK II.SZEMESZTER

az Erzsébetvárosi Közösségi Ház Eloadótermében - Budapest, VII.Wesselényi u. 17.

2005. január 18-ától, minden kedden (12 alkalommal) 15.00-20.00 h.

A Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadások hat szemeszterbol állnak,

melyek mindegyike önálló témakört tárgyal. Tehát bármelyik szemeszterben be lehet kapcsolódni.

Az új hallgatók számára nyelvi bevezetoket indítunk.

A Zsidó-Kresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadásokra folyamatos jelentkezési lehetoség a Társaság rendezvényein és az Erzsébetvárosi Közösségi Házban Budapest, hétfo-péntek 9-18 h.

KZST Ügyfélszolgálati Iroda-Sajtóosztály: Szerda 10.00-14.00 h. T: 413-35-50

Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. - Internet: www.kzst.hu

ZSIKIVE II. SZEMESZTER: HITVILÁG

1,a, A judizmus alapjai - eloadó: Dr Haraszti György, ORZSE tanszékvezeto professzor

1, Izrael hite, népe, Istene.

2, Tóra és háláchá.

3, A parancsolatok értelme, a 613.

4, A zsidó naptár.

5, Az ünnepi ciklus.

6, Pészáh.

7, A szombat.

8, Jótékonyság és a zsidó etika (derech erec).

9, Az étkezés törvényei (kasrut).

10, Születés, körülmetélés, bár/bát micvá.

11, Házasság, házasságlevél, válás.

12, Halál, temetés, gyász, kádis.

1,b, Tánách-héber szövegolvasás - eloadó: Róna Tamás, ORZSE tanár

2,a, A kereszténység hitvilága - eloadó: Dr Jakab Attila, katolikus teológus

1, Isten.

2, A teremtés.

3, Az ember.

4, A bun.

5, A megváltás.

6, Szentháromság.

7, Jézus Krisztus.

8, A kegyelem.

9, Szentségek (keresztség, eucharisztia).

10, Szentségek.

11, Mária.

12, Eszkatológia.

2,b, Evangéliumok-görög szövegolvasás - eloadó: Dr Szécsi József, KZST fotitkár

3,a, Az iszlám: vallás és hit - eloadó: Németh Pál, református lelkész, foiskolai tanár

1, Az iszlám rendszere (nizámu'l-iszlám). Dogma (al'aqída) és istentisztelet (al-'ibáda).

2, A látható és láthatatlan világ („al-'álamu ghaibíjun wa-mashúd”).

Az érzékelés (al-hawássz), a képzelet (al-khajál) és az értelem (al-'aql) határai a megismerésben.

3, Az „iszlám” és a „hit” problémája.

4, Isten léte és bizonyságai.

5, Isten tulajdonságai és a „magasztaló jelzok” (al-'aszmá'ul-huszná) tartalma.

6, A teremto és gondviselo Isten.

7, Isten angyalai és a dzsinnek.

8, Isten prófétái és küldöttei.

9, A kijelentett ige. A Korán, Ábrahám iratai, a Tóra, a Zsoltárok, az Evangélium.

10, Az utolsó ítélet napja. Feltámadás. Örök élet.

11, Isten mindenhatósága és az elve elrendelés tana.

12, Párbeszéd lehetosége a három monoteista világvallás között. Az iszlám álláspontja.

3,b, Korán-arab szövegolvasás: 1; 96-97; 105-106; 108-114. - eloadó: Németh Pál, református lelkész, foiskolai tanár

A ZSIDÓ-KERESZTÉNY-ISZLÁM

VALLÁSTUDOMÁNYI ELOADÁSOK III.SZEMESZTER

 

az Erzsébetvárosi Közösségi Ház Eloadótermében - Budapest, VII.Wesselényi u. 17.

2005. szeptember13-ától, 12 alkalommal, 14.00-20.00 h.

Szept. 13, 20, 27, Okt. 11, Nov. 8,9,15,16,22,23,29,30.

A Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadások hat szemeszterbol állnak,

melyek mindegyike önálló témakört tárgyal, tehát bármelyik szemeszterben be lehet kapcsolódni.

A Zsidó-Kresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadásokra folyamatos jelentkezési lehetoség a Társaság rendezvényein és az Erzsébetvárosi Közösségi Házban Budapest, hétfo-péntek 9-18 h. T: 413-35-50

Sajtóosztály és Információs Központ: Budapest, XIV. Semsey A.u.23. szerda 10,00-13,00h.

Telefon (ügyeleti idoben): 222-00-86, 251-6987.

Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4.

Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. - Adószám: 19672964-1-41. –

Internet: www.kzst.hu

 

ZSIKIVE III. SZEMESZTER:

EGYÉN ÉS TÁRSADALOM

1,a, Zsidó etika és életforma (Dr Haraszti György, ORZSE tanszékvezeto professzor)

1, A tóra és az illem; 2, Hagyományos zsidó viselekdési kódexek (Pirké Ávot, Derech erc rábbá zutá, Rámbám; 3, Ki a tiszteletreméltó ?; 4, A viselkedés általános szabályai; 5, Az istenfélelem; 6, Illem és etika otthon (szülok, házastárs, gyerekek); 7, A zsidó nevelés; 8, Illem külvilágban; 9, Az üzleti élet szabályai; 10, A nem-zsidókkal való viselkedés speciális szabályai; 11, Bojt és gyász; 12, Az igazakról és gonoszokról: Jób könyve.

1,b, Tánách-héber szövegolvasás: Korábbi Próféták (Róna Tamás, ORZSE tanár)

1, Józsua 1,1-9; 2, Józsua 6,1-11; 3, Józsua 6,12-27;; 4, Bírák 7,1-8; 5, Bírák 7,9-16; 6, Bírák 7,17-25; 7, Sámuel 1,1-10; 8, Sámuel 1,11-19; 9, Sámuel 1,20-28; 10, Sámuel 2,1-12; 11, Sámuel 2,13-25; 12, Sámuel 2,26-36.

1,c. Bibliai héber nyelvtan - eloadó: Bozsoky Mátyás (EPK tanársegéd)

1, Mássalhangzók, magánhangzójelek; 2, A svá, egyszerubb szavak olvasása; 3, Olvasási gyakorlat; 4, A dages, qámec chátúf; 5, Olvasási gyakorlat, etc.; 6, A névelo; 7, Az enklitikus paradigmák; 8, A fonevek és melléknevek neme és száma; 9, A kötoszó; 10, A status absolutus és constructus; 11, A birtokos suffixumok; 12, A személyes névmás, a szabályos ige perfectuma.

2,a, Egyén és társadalom a kereszténységben - eloadó: (Dr Jakab Attila, vallástörténész)

1, Az ember, Isten képmása; 2, A keresztény ember; 3, Az ember és a teremtett világ; 4, A no a kereszténységben; 5, Erotika és aszkézis; 6, A lelkiismeret; 7, A keresztény társadalom; 8, Egyház és politika; 9, Kereszténység és szekularizáció; 10, Kereszténység és társadalom; 11, II. Vatikáni Zsinat: Gaudium et Spes; 12, Vallási pluralizmus.

2.b. Újszövetségi-görög szövegolvasás: Apostolok Cselekedetei – (Dr Szécsi József, KZST fotitkár)

1, 1,1-20 (Eloszó, Jézus mennybemenetele, Mátyás apostollá választása/a); 2, 2,1-21 (A Szentlélek eljövetele, Péter pünkösdi beszéde); 3, 3,1-20 (A béna koldus meggyógyítása, Péter templomi beszéde/a); 4, 4,1-22 (Péter és János a fotanács elott); 5, 5,1-21 (Ananiás és Szafíra bunhodése, Az egyház növekedése/a); 6, 6,1-7,3 (Hét diákonus választása, István ellen vádat emelnek, István beszéde/a); 7, 7,4-29 (István beszéde/b); 8, 8,4-25 (Fülöp téríto munkája Szamariában, Péter és János szamariai útja); 9, 9,1-19 (Saul megtérése); 10, 10,1-20 (Kornéliusz látomása, Kornéliusz küldöttei Péterhez érkeznek/a); 11, 11,1-18 (Péter Jeruzsálemben igazolja eljárását); 12, 12,1-19 (Jakab vértanúsága, Péter csodálatos szabadulása)

3,a, Az iszlám és a társadalmi kérdések (Németh Pál, református lelkész, foiskolai tanár)

1, Az iszlám vallástudomány szerkezete. A serí'a és a fiqh viszonya. A három fo rész: a) al-'aqída (dogmatika), b) al-'ibáda (isztentisztelet), c) al-mu'ámalát (társadalmi viszonyok); 2, Az iszlám jogalkotás (at-tasrí'u'l-iszlámíj) forrásai. Szöveges források (al-maszádiru'n-naqlíja): a) Korán b) A szunna és formái.; 3, Az önálló véleményalkotáson alapuló jogforrások (almaszádiru'lidzstihádíja): a) a hozzáértok (mudzstahidún) egyetértése („consensus prudetium”): al-idzsmá'; 4, b) az analógia: al-qijász c) al-isztihszán; 5, d) az érdekek érvényesítése: al-maszálihu'lmurszala e) a szokásjog (al-'urf); 6, Az iszlám jogalkotás korszakai; 7, A fo jogi iskolák: a) Abú Hanífa iskolája b) Málik iskolája; 8, c) Sáfi'íj iskolája d) Ahmed ibn Hanbal iskolája; 9, Dzsa'farusz'-Szádiq iskolája és a sí'ita jog;

10, Az igazságszolgáltatás intézményei; 11, Az iszlám vallásjog általános szabályai; 12, Az iszlám joggyakorlat esetei és jellemzo vonásai.

3,b, Korán-arab szövegolvasás: József (12.) szúra ( Németh Pál, református lelkész, foiskolai tanár)

1, 12:1–6 (Jákob és József); 2, 12:7–14 (A testvérek gyulölete); 3, 12:15–21 (Józsefet eladják); 4, 12:22–34 (József és a Nagyhatalmú felesége); 5, 12:35–42 (József a börtönben); 6, 12:43–57 (A király álmainak megfejtése); 7, 12:58–65 (József testvérei Egyiptomban); 8, 12:66–80 (József és Benjámin); 9, 12:81–87 (Jákob bánata és türelme); 10, 12:88–101 (József megismerteti magát testvéreivel); 11, 12:102–107 (Rejtett történet); 12, 12:108–111 („Ez az én utam”).

A ZSIDÓ-KERESZTÉNY-ISZLÁM

VALLÁSTUDOMÁNYI ELOADÁSOK IV.SZEMESZTER

Evangéliumi Pünkösdi Közösség - Budapest, XIV. Semsey A.u.23.

- piros 7-es busszal a Keletitol egy megálló, a Gizella és a Semsey u. sarkán -

12 alkalommal, keddenként 14.00-20.00 h.

2006. Február 7,14,21,28; Március 7,21,28; Április 4,25; Május 2,9,16.

A Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadások hat szemeszterbol állnak, melyek mindegyike önálló témakört tárgyal, tehát bármelyik szemeszterben be lehet kapcsolódni.

A Zsidó-Kresztény-Iszlám Vallástudományi Eloadásokra folyamatos jelentkezési lehetoség a Társaság rendezvényein és T: 06-30-269-95-99

Sajtóosztály és Információs Központ:

Budapest, XIV. Semsey A.u.23.

Telefon: 222-00-86, 251-6987.

Levelezési cím: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4.

Adószám: 19672964-1-41. – Internet: www.kzst.hu

 

ZSIKIVE IV. SZEMESZTER:

ÜNNEPEK, IMÁK, ISZTENTISZTELET, SZERTARTÁSOK, MUVÉSZET

 

1, A zsidó vallás:

a, Ünnepek, imák, istentisztelet, szertartások, muvészet: 1 óra

b, Bibliai héber nyelvoktatás

b, Tánách-héber szövegolvasás: 1 óra

c, a Talmud Kiddusin traktátusának magyarázata

2, A keresztény vallás:

a, Ünnepek, imák, istentisztelet, szertartások, muvészet: 1 óra

b, Római levéltol a 1-2Tesszaloniki levelek-görög szövegolvasás: 1 óra

3, Az iszlám vallás:

a, Ünnepek, imák, istentisztelet, szertartások, muvészet: 1 óra

b, Korán-arab szövegolvasás: 2-3.: 1 óra

***

KÉRJÜK, HOGY AJÁNLJA FEL SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1%-át

a Keresztény-Zsidó Társaság javára!

Adószám: 19672964-1-41

 

 

Megjelent

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2003

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2002

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron kaphatók !

 

 

 

   

 

Tanulmányok

 

 

 

 

 

Megjelent

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2003

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2002

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron kaphatók !

 

 

 

   

 

REKLÁM

 

 

Szécsi József
főtitkár, Keresztény-Zsidó Társaság

ICCJ konferencia Manchesterben (2012.júl.1-5.)
Sajtóközlemény

1942-ben alakult meg a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács (ICCJ).
A 70 éves vallásközi szervezetnek 38 országban van tagszervezete, magyar részről tagja a Keresztény-Zsidó Társaság is, melynek képviseletében részt vett a mintegy 200 fős nemzetközi konferencián Manchesterben Szécsi József főtitkár és Tokics Imre, elnökségi szóvivő. A konferencia keretében a résztvevők teológiai és társadalompolitikai szempontból elemezték jelen világunkban a keresztény-zsidó illetve a zsidó-keresztény-iszlám kapcsolatok kérdéskörét. Tokics Imre előadásában ismertette az 1991-ben megalakult Keresztény-Zsidó Társaság 20 éves tevékenységét, Szécsi József pedig a Társaság keretein belül 7 éve működő Zsidó-Keresztény-Iszlám Szabadegyetemről számolt be.

Budapest, 2012-07-08

 

 

 

 

Megjelent

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2003

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2002

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron kaphatók !

 

 

 

   

Kapcsolatok:

Sir Sigmund Sternberg

 

 

Keresztény-Zsidó Társaság

Levelezés: Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4.
internet: www.kzst.hu
Támogatás: OTP Köröndi krz . fiók 11706016 - 20465717 *
Adószám: 19672964-1-41

 

 

 

 

Megjelent

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2003

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2002

A rendezvényeken a Társaság könyvkiadványai kedvezményes áron kaphatók !

 

 

   

Sir Sigmund Sternberg*

A vallásközi kapcsolatok és dialóguskultúra fejlesztésének egyik világszerte ismert vezeto személyisége, a Nemzetközi Keresztény Zsidó Tanács (ICCJ), a Magyar Keresztény Zsidó Tanács alapítója, és a Keresztény Zsidó Társaság patrónusa, a londoni székhelyu Három Hit Fórum (Three Faith Forum) társalapítója, és a Vallások Világkongresszus (World Congress of Faith) elnökhelyettese.

Sir Sigmund Sternberg kiváló brit üzletember, aki élete nagy részét szentelte a zsidó közösség, a dialóguskultúra és a vallások közötti megértés szolgálatának. Részt vett a Katolikus Egyház és a zsidóság kapcsolatát elemzo és meghatározó zsinati nyilatkozat, a Nostra Aetate elokészítésében, és összeköto szerepet játszott az Izrael Állam vatikáni elismerésére irányuló folyamatban. Résztvevoje volt az elso zsinagógai pápai látogatás megszervezésében1986-ban, Rómában.

A vallások fejlodéséért kifejtett tevékenysége, és a vallásközi együttmuködés terén elért alapveto diplomáciai sikerei elismeréséül 1998-ban elnyerte a Vatikáni által adományozott, világszerte rendkívül magasra értékelt Templeton Díjat. Sir Sigmund számos egyéb magas vatikáni kitüntetés és több állam legmagasabb szintu állami kitüntetésének birtokosa is. II. Erzsébet királyno a Nagy Britanniában kifejtett kiváló és eredményes társadalmi és gazdasági tevékenységéért lovaggá ütötte.

Napjainkban minden erejét a brit zsidó közösség és a nemzetközi vallásközi kapcsolatrendszer fejlesztésének szenteli, ennek egyik elsorendu fóruma a Nemzetközi Keresztény Zsidó Tanács. A több mint 30 országot tömöríto szervezet az o kezdeményezésére és irányítása alatt fejlesztette tovább a kétoldalú zsidó-keresztény párbeszédet az iszlámmal való, háromoldalú együttmuködés irányába.

1921 június 2-án született Budapesten, számos esetben maga vallja, hogy a Magyarországon tapasztalt vallások közötti békétlenség szülte elhatározását, hogy a világ vallásai közötti megbékélésnek szenteli életét. Családjával 1939-ben menekült el a náci üldöztetés elol Nagy Britanniába, ahol egészen a világháború végéig szolgálatot teljesített a Polgári Védelem Testületében. Gazdasági eredményeit és személyes vagyonát a fémiparban kifejtett tevékenységével alapozta meg.

Magyarországi tevékenységével, melynek keretében alapveto szerepet vállalt a Magyar Keresztény Zsidó Tanács, a Keresztény Zsidó Társaság, a Rotary Club magyarországi szervezetei, az iszlámmal folytatott párbeszéd fórumai megszervezésében, nagymértékben járult és járul hozzá a magyar demokrácia fejlodéséhez.

Sir Sigmund a fent említett állami kitüntetések mellet számos világhíru egyetem díszdoktora, és a világ legismertebb emberjogi szervezeteinek kitüntetettje is.

* összeállította: Hermann Judith

   

 

EU Irodatechnika Bt.